Uniwersytet Zielonogórski 

Zapraszamy do testowania bazy MLA International Bibliography with Full Text, która jest pełnotekstową wersją bazy bibliograficznej MLA International Bibliography. Baza jest wydawana przez Modern Language Association (MLA) i zawiera elektroniczną wersję bibliografii oraz zapewnia użytkownikom dostęp do pełnego tekstu do blisko 1.000 pełnotekstowych czasopism. Część bibliograficzna bazy sięga lat 1920-tych i zawiera ponad 2.8 miliona rekordów bibliograficznych. Tematyka bazy obejmuje: literaturę, języki współczesne, językoznawstwo, folklor, teorię literatury i krytykę literacką, sztukę dramatyczną jak również historyczne aspekty drukarstwa i działalności wydawniczej. MLA International Bibliography zawiera również informacje na temat retoryki i kompozycji, historii, teorii i praktyki nauki języka i literatury.

Dostęp testowy będzie trwał do 14 grudnia.


Zapraszamy do korzystania z testowego dostępu do bazy Sustainability Reference Center - jest to obszerna pełnotekstowa baza danych zawierająca informacje dotyczące zagadnień i wyzwań związanych w ochroną środowiska, naszego wpływu na zmiany klimatu i zrównoważonego rozwoju, który odpowiada na obecne potrzeby ludzi bez ograniczania przyszłym pokoleniom możliwości do zaspokojenia swoich potrzeb. 
Tematyka bazy obejmuje informacje za zakresu m.in.:
   · Społecznej odpowiedzialności biznesu
   · Zarządzania środowiskowego (zarządzania proekologicznego)
   · problemów i inicjatyw związanych z ochroną środowiska
   · ISO 14000 - certyfikat systemu zarządzania środowiskiem i ochrony środowiska.
   · Systemu oceny wielokryterialnej budynków LEED ­(z ang. Leadership in Energy and Environmental Design)
   · Recyklingu
   · Energii odnawialnej
   · Ochrony zasobów
   · Przedsiębiorczości społecznej
   · Zrównoważonych praktyk biznesowych
   · Redukcji odpadów

Dostęp testowy będzie trwał do 14 grudnia.


Biblioteka UZ zaprasza do testowego dostępu do bazy Environment Complete. Baza obejmuje następujące dziedziny: rolnictwo, ekosystemy, ekologię, energię, odnawialne źródła energii, zasoby naturalne, gospodarkę wodną, geografię, zanieczyszczenie środowiska i gospodarkę odpadami, technologie ochrony środowiska, prawo, politykę państwa, efekty społeczne, planowanie miast i wiele innych zagadnień. Environment Complete zawiera ponad 200 monografii pełnotekstowych, jak np.: Encyclopedia of World Environmental History (3 woluminy), Advances in Water Treatment & Environmental Management i inne.

Dostęp testowy będzie trwał do 14 grudnia.


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl