Uniwersytet Zielonogórski 

Radę biblioteczną powołuje rektor. Do kompetencji  rady należy:
       - opiniowanie wniosków dotyczących organizacji, funkcji i kierunków rozwoju systemu biblioteczno-informacyjnego uniwersytetu,
       - ocenianie wykonania zadań przez bibliotekę uniwersytecką i biblioteki systemu,
       - występowanie do rektora z wnioskami w sprawach związanych z działalnością i rozwojem systemu biblioteczno-informacyjnego uczelni.

  RADA BIBLIOTECZNA

    Przewodniczący

   dr hab. Jarosław Dudek, prof. UZ

   Wydział Humanistyczny

    Przedstawiciele wydziałów

   prof. dr hab. Janina Fyk

   Wydział Artystyczny

   dr hab. Katarzyna Baldy-Chudzik, prof. UZ

   Wydział Nauk Biologicznych

   dr inż. Janusz Adamczyk

   Wydział Ekonomii i Zarządzania

   prof. dr hab. Roman Gielerak

   Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki 

   prof. dr hab. Piotr Rozmej

   Wydział Fizyki i Astronomii

   dr hab. Piotr Bylica

   Wydział Humanistyczny

   dr inż. Krzysztof Kula

   Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

   dr hab. Krzysztof Przesławski, prof. UZ

   Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

   dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ

   Wydział Mechaniczny

   dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ

   Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

   dr hab. Jarosław Kuczer, prof. UZ

   Wydział Prawa i Administracji

   dr hab. Ryszard Asienkiewicz, prof. UZ

   Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

   dr Krzysztof Dzieńdziura

   Wydział Zamiejscowy w Sulechowie

    Przedstawiciele Biblioteki

   mgr Ewa Adaszyńska

   Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej

   mgr Aleksandra Motała

   Biblioteka Uniwersytecka

   mgr Dorota Gancarz

   Biblioteka Uniwersytecka

    Przedstawiciel studentów

   Anna Maria Kuriata - student

   Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

    Przedstawiciel doktorantów

   mgr Regina Korzeniowska - doktorant

   Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

 
 

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl