Uniwersytet Zielonogórski 

Misja Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego jest jednostką ogólnouczelnianą o zadaniach: naukowych, dydaktycznych i usługowych. Pełni funkcję ogólnodostępnej biblioteki naukowej służącej upowszechnianiu wiedzy zarówno w środowisku akademickim jak i regionalnym.

Misją Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego jest wspieranie edukacji i badań naukowych realizowanych w uniwersytecie oraz zapewnienie użytkownikom biblioteki dostępu do informacji o krajowych i światowych osiągnięciach naukowych, jak również pomoc w rozwijaniu umiejętności samokształcenia studentów, dbałość o ich ogólny rozwój kulturowy, a także ochrona i zachowanie zbiorów dla przyszłych pokoleń.

 Cel ten realizowany jest poprzez:
-     organizowanie dostępu do wiedzy oraz jej popularyzowanie;
-     współuczestnictwo w doskonaleniu środowiska naukowego i zawodowego przez dostarczanie nowoczesnej wiedzy i usług;
-     tworzenie przyjaznego środowiska pracy oraz dostosowywanie świadczonych usług do zmieniających się potrzeb użytkowników oraz nowych możliwości
       technologicznych;
-     budowanie kolekcji zbiorów zgodnie z profilem uczelni, potrzebami jej pracowników, studentów i doktorantów przy współpracy z kadrą dydaktyczną i naukową;
-     dbałość o rozwój kadry biblioteki oraz pogłębianie motywacji do pracy i do podnoszenia kwalifikacji,
-     kreowanie dobrego wizerunku biblioteki w środowisku akademickim oraz współpraca z innymi bibliotekami w kraju i na świecie.

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl