Uniwersytet Zielonogórski 

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego - centrum wiedzy i zasobów edukacyjnych

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego jest największą biblioteką naukową w województwie lubuskim. Tworzy swoje zbiory zgodnie z potrzebami edukacyjnymi i badawczymi całego środowiska naukowego. Gromadzi literaturę ze specjalności objętych działalnością uczelni. Organizuje warsztat naukowo-dydaktyczny oraz kompletuje księgozbiór z zakresu sztuki, nauk humanistycznych, społecznych, prawnych, pedagogicznych, ścisłych, medycznych, biologicznych, ekonomicznych i technicznych.
Biblioteka Uniwersytecka pełni funkcję ośrodka informacji naukowej, zapewniając dostęp do informacji o krajowych i światowych osiągnięciach naukowych. Jest centrum kształcenia akademickiego. Służy nauce i dydaktyce, organizując dostęp do usług i zasobów wiedzy w formie tradycyjnej i nowoczesnej - opartej na źródłach elektronicznych i zasobach sieciowych.
Zbiory preferują dyscypliny reprezentowane przez uczelnię i obejmują następujące typy dokumentów:

 - 538 670 wol. wydawnictw zwartych,
 - 250 919 jedn. zbiorów specjalnych:

     - rękopisów i starodruków – 2 308 jedn.,
     - dokumentów kartograficznych – 1 958 jedn.,
     - dokumentów graficznych – 12 354 jedn.,
     - druków muzycznych – 15 931 jedn.,
     - dokumentów audiowizualnych – 13 637 jedn.,
     - dokumentów życia społecznego – 5 028 jedn.,
     - mikrofilmów i mikrofisz – 5 895 jedn.,
     - patentów – 143 151 jedn.,
     - norm – 50 657 jedn.,

 - 2 546 jedn. wydawnictw elektronicznych (na nośnikach),
 - 90 777 wol. czasopism i wydawnictw ciągłych,
 - 1 143 tytuły czasopism w wersji drukowanej w bieżącej prenumeracie:

      - czasopism krajowych – 1 104,
      - czasopism zagranicznych – 39,

oraz:
- 3 500 000 różnego typu wydawnictw w ramach wielodziedzinowych baz danych, w tym:
    - e-książek – 135 000,
    - e-czasopism – 7 690 (m.in. Springer, Elsevier, Wiley),

a także:
    - e-norm – 45 986,
    - e-patentów – 227 580,
    - wydawnictw z kolekcji Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej – 31 041.

Biblioteka oferuje dostęp do 65 licencjonowanych e-baz danych ze specjalności odpowiadających profilowi uczelni, zakupionych w ramach umów konsorcyjnych oraz licencji krajowych. Biblioteka obsługuje rocznie około 1 300 000 czytelników: 272 000 w formie tradycyjnej i ponad 1 000 000 w zdalnym dostępie sieciowym. Biblioteka oferuje czytelnikom wolny dostęp do 250.000 książek i czasopism.

 

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl