Uniwersytet Zielonogórski 

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego - centrum wiedzy i zasobów edukacyjnych

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego jest największą biblioteką naukową w województwie lubuskim. Tworzy zbiory zgodnie z potrzebami edukacyjnymi oraz badawczymi środowiska akademickiego. Gromadzi literaturę z dziedzin nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych, przyrodniczych, inżynieryjno-technicznych, medycznych, a także nauk o zdrowiu i sztuki. Biblioteka pełni funkcję ośrodka informacji naukowej zapewniając dostęp do informacji o krajowych oraz światowych osiągnięciach naukowych, a także usług i zasobów wiedzy w formie tradycyjnej i nowoczesnej, opartej na źródłach elektronicznych oraz zasobach sieciowych. 

Zbiory obejmują następujące typy dokumentów:
- 537 128 wol. wydawnictw zwartych,
- 250 844 jedn. zbiorów specjalnych:
    - 2 379 jedn. rękopisów i starodruków,
    - 1 964 jedn. dokumentów kartograficznych,
    - 12 484 jedn. dokumentów graficznych,
    - 15 351 jedn. druków muzycznych,
    - 13 935 jedn. dokumentów audiowizualnych,
    - 5 028 jedn. dokumentów życia społecznego,
    - 5 895 jedn. mikrofilmów i mikrofisz,
    - 143 151 jedn. patentów,
    - 50 657 jedn. norm,
- 2 548 jedn. wydawnictw elektronicznych na nośnikach,

- 91 420 wol. wydawnictw ciągłych,
- 1 129 czasopism w wersji drukowanej w prenumeracie bieżącej:
    - 1 096 tytułów czasopism krajowych,
    - 33 tytułów czasopism zagranicznych,

a także:
- 3 500 000 różnego typu wydawnictw w ramach wielodziedzinowych baz danych w dostępie zdalnym, w tym:
    - 300 000 e-książek,
    - 8 000 tytułów e-czasopism zagranicznych (m.in. wydawnictw Springer, Elsevier, Wiley, itp.)

oraz:
    - 51 992 e-norm,
    - 234 020 e-patentów,
    - 40 300 wydawnictw z kolekcji Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej,
    - 3 800 publikacji z Repozytorium Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Biblioteka oferuje dostęp do 68 licencjonowanych baz danych odpowiadających profilowi uczelni, zakupionych w ramach umów konsorcyjnych oraz licencji krajowych Wirtualnej Biblioteki Nauki.

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl