Uniwersytet Zielonogórski 

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego - centrum wiedzy i zasobów edukacyjnych

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego jest największą biblioteką naukową w województwie lubuskim. Tworzy swoje zbiory zgodnie z potrzebami edukacyjnymi i badawczymi całego środowiska naukowego. Gromadzi literaturę ze specjalności objętych działalnością uczelni. Organizuje warsztat naukowo-dydaktyczny oraz kompletuje księgozbiór z zakresu sztuki, nauk humanistycznych, społecznych, prawnych, pedagogicznych, ścisłych, medycznych, biologicznych, ekonomicznych i technicznych.
Biblioteka Uniwersytecka pełni funkcję ośrodka informacji naukowej, zapewniając dostęp do informacji o krajowych i światowych osiągnięciach naukowych. Jest centrum kształcenia akademickiego. Służy nauce i dydaktyce, organizując dostęp do usług i zasobów wiedzy w formie tradycyjnej i nowoczesnej - opartej na źródłach elektronicznych i zasobach sieciowych.
Zbiory mają charakter uniwersalny, preferujący dyscypliny reprezentowane przez uczelnię. Na koniec 2016 roku liczyły ponad 1.400.000 jednostek i obejmowały różne rodzaje mediów i typów dokumentów:

 - 504 561 wol. wydawnictw zwartych,
 - 254 832 jedn. zbiorów specjalnych:

     - rękopisów i starodruków – 2 284 jedn.,
     - dokumentów kartograficznych – 1 949 jedn.,
     - dokumentów graficznych – 12 294 jedn.,
     - druków muzycznych – 16 199 jedn.,
     - dokumentów audiowizualnych – 13 413 jedn.,
     - dokumentów życia społecznego – 8 990 jedn.,
     - mikrofilmów i mikrofisz – 5 895 jedn.,
     - patentów – 143 151 jedn.,
     - norm – 50 657 jedn.,
    

 - 87 839 wol. czasopism i wydawnictw ciągłych.
 - 1 304 tytuły czasopism w wersji drukowanej w bieżącej prenumeracie:

      - czasopism krajowych – 1 244,
      - czasopism zagranicznych – 60,

- ponad 600.000 wol. elektronicznych zbiorów sieciowych
    - e-książek – 47 310,
    - e-czasopism – 30 043 (m.in. Springer, Elsevier, Kluwer, Wiley-Blackwell)
    - wydawnictw w ramach wielodziedzinowych baz danych – ok. 300 000
    - e-norm – 43 905,
    - e-patentów – 224 505,
    - wydawnictw z kolekcji Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej – 15 327.

Biblioteka oferuje dostęp do 67 licencjonowanych e-baz danych ze specjalności odpowiadających profilowi uczelni, zakupionych w ramach umów konsorcyjnych oraz licencji krajowych. Biblioteka obsługuje rocznie blisko milion czytelników: ponad 350 tys. w formie tradycyjnej i około 600 tys. w zdalnym dostępie sieciowym. Biblioteka oferuje czytelnikom wolny dostęp do 250.000 książek i czasopism.

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl