Uniwersytet Zielonogórski 

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego - centrum wiedzy i zasobów edukacyjnych

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego jest największą biblioteką naukową w województwie lubuskim. Tworzy swoje zbiory zgodnie z potrzebami edukacyjnymi i badawczymi całego środowiska naukowego. Gromadzi literaturę ze specjalności objętych działalnością uczelni. Organizuje warsztat naukowo-dydaktyczny oraz kompletuje księgozbiór z zakresu sztuki, nauk humanistycznych, społecznych, prawnych, pedagogicznych, ścisłych, medycznych, biologicznych, ekonomicznych i technicznych.
Biblioteka Uniwersytecka pełni funkcję ośrodka informacji naukowej, zapewniając dostęp do informacji o krajowych i światowych osiągnięciach naukowych. Jest centrum kształcenia akademickiego. Służy nauce i dydaktyce, organizując dostęp do usług i zasobów wiedzy w formie tradycyjnej i nowoczesnej - opartej na źródłach elektronicznych i zasobach sieciowych.
Zbiory mają charakter uniwersalny, preferujący dyscypliny reprezentowane przez uczelnię. Na koniec 2015 roku liczyły około 1.400.000 jednostek i obejmowały różne rodzaje mediów i typów dokumentów:

 - 504 517 wol. wydawnictw zwartych,
 - 266 488 jedn. zbiorów specjalnych:

     - rękopisów i starodruków – 2 239 jedn.,
     - dokumentów kartograficznych – 1 937 jedn.,
     - dokumentów graficznych – 12 219 jedn.,
     - druków muzycznych – 16 699 jedn.,
     - dokumentów audiowizualnych – 13 211 jedn.,
     - dokumentów życia społecznego – 10 000 jedn.,
     - mikrofilmów i mikrofisz – 5 895 jedn.,
     - patentów – 143 151 jedn.,
     - norm – 52 202 jedn.,
     - innych dokumentów – 8 935 jedn.

 - 85 769 wol. czasopism i wydawnictw ciągłych.
 - 1 334 tytuły czasopism w wersji drukowanej w bieżącej prenumeracie:

      - czasopism krajowych – 1 242,
      - czasopism zagranicznych – 92,

- ponad 600.000 wol. elektronicznych zbiorów sieciowych
    - e-książek – 41 157,
    - e-czasopism – 7 045 (m.in. Springer, Elsevier, Kluwer, Wiley-Blackwell)
    - wydawnictw w ramach wielodziedzinowych baz danych – ok. 300 000
    - e-norm – 41 857,
    - e-patentów – 217 250,
    - wydawnictw z kolekcji Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej – 15 048.

Biblioteka oferuje dostęp do 61 licencjonowanych e-baz danych ze specjalności odpowiadających profilowi uczelni, zakupionych w ramach umów konsorcyjnych oraz licencji krajowych. Biblioteka obsługuje rocznie blisko milion czytelników: około 300 tys. w formie tradycyjnej i około 600 tys. w zdalnym dostępie sieciowym. Biblioteka oferuje czytelnikom wolny dostęp do 250.000 książek i czasopism.

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl