Uniwersytet Zielonogórski 

Projekt budowy biblioteki zakończony w grudniu 2012 r. sfinansowany został przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013. Źródłem finansowania były w 85% fundusze unijne, a także dotacje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nowa biblioteka spełnia standardy nowoczesnego bibliotekarstwa, dotyczące organizacji i planowania przestrzeni, budownictwa, organizacji zbiorów i usług, a także założeń związanych z rolą biblioteki w środowisku akademickim. Biblioteka jest wielofunkcyjna, nowoczesna i przyjazna.  

Budynek składa się z jednej kondygnacji podziemnej i pięciu kondygnacji nadziemnych, ma 8 tys. m2. Pomieści ponad milion książek i czasopism oraz 300 tys. zbiorów specjalnych. Studenci mogą korzystać z 250 tys. książek i czasopism w wolnym dostępie, docelowo będzie to 400 tys. dokumentów w tzw. części otwartej.

Sposób ukształtowania przestrzeni bibliotecznej, organizacja zbiorów służą realizacji popularnej w świecie idei biblioteki otwartej, zgodnie z którą kontakt czytelnika z książką nie jest ograniczony barierami przestrzennymi ani organizacyjnymi. W tej koncepcji czytelnicy mają bezpośredni dostęp do zbiorów i usług rozplanowanych w wydzielonych obszarach wiedzy. Mogą korzystać ze zbiorów drukowanych i zasobów sieciowych, a także z bogatej oferty usług informacyjnych opartych na nowoczesnych technologiach.

W nowym obiekcie czytelnicy mają do dyspozycji około 600 miejsc do pracy indywidualnej i grupowej w wydzielonych strefach cichych i głośnych. Są tam także miejsca do szkoleń, seminariów i pracy dydaktycznej, spotkań naukowych i kulturalnych, a także do działań artystycznych.

Zbiory dziedzinowe w wolnym dostępie, czyli tzw. biblioteka otwarta, rozmieszczone są na czterech piętrach. Znajdą się tam również: pracownie biblioteczne, sale szkoleniowe, multimedialne i komputerowe, mediateka, czytelnie specjalistyczne, pokoje do pracy indywidualnej i zespołowej, samoobsługowe stanowiska wypożyczeń. Czwarta kondygnacja to strefa zbiorów specjalnych i artoteki z pracowniami i magazynem starodruków, rękopisów, map, rycin i grafiki wraz z pracowniami konserwacji zabytkowych zbiorów i digitalizacji Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej.

Nowością jest samoobsługowa wypożyczalnia oraz zabezpieczenie zbiorów w systemie radiowym (RFID). Wypożyczanie i zwrot książek ze strefy wolnego dostępu odbywają się przy samoobsługowych stanowiskach. Zbiory oznaczone są etykietami identyfikowanymi w centralnej bazie danych i zabezpieczone za pomocą systemu bramek radiowych współpracujących z instalacją kontroli dostępu w całym budynku. Technologia RFID pozwala również na usprawnienie procesu inwentaryzacji i kontroli zbiorów.

Projekt architektoniczny i budowlany zakłada nowoczesne rozwiązania przestrzenne i komunikacyjne, dobre warunki do pracy naukowej i studiów.

Jest to centrum edukacyjne dla uczelni i ośrodek dla twórczej integracji regionu. To także funkcjonalna i nowoczesna biblioteka hybrydowa, umiejętnie łącząca dwie przestrzenie swojej działalności – rzeczywistą i wirtualną.

Budynek jest przystosowany do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, które mają do dyspozycji zarówno podjazdy, windy, stanowiska pracy i pomieszczenia socjalne, a także cyfrową bibliotekę dla niewidomych, specjalistyczne oprogramowanie i sprzęt komputerowy. Biblioteka Uniwersytecka została laureatem konkursu urbanistycznego „Zielona Góra bez barier”.

Program architektoniczny i użytkowy biblioteki uwzględnia założenia nowoczesnego bibliotekarstwa dotyczące budownictwa, organizacji i planowania przestrzeni, organizacji zbiorów i usług, a także zadań biblioteki w środowisku naukowym. Biblioteka to miejsce społeczne, miejsce do uczenia się i nauczania, pracy naukowej i dydaktycznej, działalności kulturotwórczej i artystycznej, także odpoczynku. Proponujemy więc funkcjonalne, przystępne i gościnne środowisko, różnorodne i inspirujące zarówno w pracy, jak i w działaniu.

Biblioteka oferuje :
 -  przyjazne i atrakcyjne otoczenie,
 - dobre i urozmaicone warunki do gromadzenia, udostępniania, przechowywania i ochrony zbiorów bibliotecznych,powszechny, swobodny i bezpośredni dostęp do zbiorów,
 -  szeroki dostęp do informacji i zbiorów sieciowych,
 -  bogatą ofertę usług bibliotecznych i informacyjnych,
 -  nowoczesne wyposażenie techniczne,
 -  profesjonalnie przygotowany zespół bibliotekarzy,
 -  nowoczesne zaplecze służące twórczej integracji naukowej i kulturowej środowiska.

Jest to z założenia środowiskowa biblioteka naukowa służąca pracownikom i studentom uczelni oraz mieszkańcom województwa. Jest ważnym centrum zasobów edukacyjnych, a także silnym ośrodkiem informacji naukowej działającym na rzecz całego regionu.

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl