Uniwersytet Zielonogórski 

Radę biblioteczną powołuje Rektor. Do kompetencji  rady należy:
       - opiniowanie wniosków dotyczących organizacji i kierunków rozwoju systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu,
       - ocenianie wykonania zadań przez Bibliotekę Uniwersytecką,
       - występowanie do Rektora z wnioskami w sprawach związanych z działalnością i rozwojem systemu biblioteczno-informacyjnego uczelni.

 

  RADA BIBLIOTECZNA

    Przewodniczący

   dr hab. Piotr Bylica, prof. UZ

   dziedzina nauk humanistycznych

Przedstawiciele dziedzin nauki i sztuki

   dr hab. Jarosław Kuczer, prof. UZ

   dziedzina nauk społecznych

   dr hab. Piotr Lubiński, prof. UZ

   dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

   dr hab. Tomasz Ratajczak, prof. UZ

   dziedzina nauk humanistycznych

   dr hab. arch. Hanna Borucińska-Bieńkowska

   dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

   dr Barbara Morawin

   dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

   dr Aleksandra Kubiak

   dziedzina sztuki

Przedstawiciele Biblioteki

   mgr Ewa Adaszyńska

   Biblioteka Uniwersytecka

   mgr Dorota Gancarz

   Biblioteka Uniwersytecka

   mgr Aleksandra Motała

   Biblioteka Uniwersytecka

Przedstawiciel doktorantów

   mgr Adrian Habura

   Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych i Społecznych

Przedstawiciel studentów

   Weronika Bejman

   Wydział Humanistyczny

   

 

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl