Uniwersytet Zielonogórski 

BIBLIOMETRIA: MIERNIKI BIBLIOMETRYCZNE dla naukowca

Dla celów ewaluacyjnych, a także dla porównania dorobku naukowego autorów stosowane są różne parametry.
Do najpopularniejszych należą:

   • liczba publikacji – podstawowy miernik wskazujący produktywność naukową badacza; parametr służy do dalszych analiz, podawany być może w kilku aspektach, jako liczba publikacji ogólna (całkowita), dla prac afiliowanych w danej instytucji naukowej, dla konkretnej bazy (Scopus, czy Web of Science), wg punktowanych wykazów MNiSW
   • liczba autorów – parametr służący identyfikacji autorów publikacji, przydatny w analizach współautorstwa
   • całkowita liczba cytowań
   • średnia liczba cytowań jednej publikacji (citation per publication)
   • indeks Hirscha (h-index) – parameter odnosi się do całkowitego dorobku autora, określa jego średnią cytowalność, wskazuje autorów regularnie publikujących prace wysoko cytowane; h-index określa się przez uszeregowanie artykułów wg liczby cytowań i wybór tego, dla którego liczba cytowań jest większa lub równa jej liczbie porządkowej. Obecnie główne bazy notujące cytowania wartość tę wyliczają w sposób automatyczny. Pamiętać należy, że h-index obliczany jest dla konkretnej bazy (na podstawie tylko tych publikacji, które są w niej indeksowane).
Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl