Uniwersytet Zielonogórski 

Nauka
Najważniejsze regulacje prawne

Ustawa z dnia 3 lipca 2018r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Ustawa z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

 

EWALUACJA DOROBKU NAUKOWEGO
Ewaluacja 2017-2021

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 19 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

 Komunikaty:
Z dnia 21.12.2021 - w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych
Z dnia 01.12.2021 - w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych
Z dnia 22.07.2021 - w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe
Z dnia 29.09.2020 - w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe
Z dnia 18.02.2021 o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych
Z dnia 09.02.2021 w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych
Z dnia 25.01.2017 w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznanych za publikacje naukowe w tych czasopismach, ustalonego na podstawie wykazów ogłoszonych w latach 2013-2016

 

Przewodniki:
Ewaluacja Jakości działalności Naukowej - przewodnik
Konstytucja dla Nauki
Przewodnik po systemie Szkolnictwa Wyższego i Nauki


Punktacja publikacji
Artykuły z czasopism

Artykuły z lat 2019-2021: punktacja według wykazu czasopism z 21.12.2021

- Artykuły z lat 2017-2018: punktacja według wykazu czasopism z 25.01.2017
Część A (Część A - zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR)
Część B (Część B - zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF)
Część C (Część C - zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH)

Artykuły z lat 2017-2018 indeksowane w: Scopus – jeśli posiada status czasopisma aktywnego, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Emerging Sources Citation Index i nieujęte w wykazie czasopism z 25.1.2017 r. - liczba punktów jak najniższa punktacja dla czasopisma w części A wykazu z 25.01.2017
Artykuły z lat 2019-2021, jeśli czasopismo, w którym zostały opublikowane nie zostało ujęte w liście ministerialnej - 5 pkt.
Pozostałe artykuły – 1 pkt.
Artykuły recenzyjne oraz tłumaczenia – 50% wartości punktowej z wykazów
Artykuł konferencyjny - opublikowany w latach 2017-2021 zgodnie z punktacją w "Wykazie czasopism i recenzowanych materiałów konferencyjnych" z 18.12.2019 r

Monografie naukowe
Wykaz wydawnictw punktowanych

2017-2021
- w dyscyplinach nie należących do dziedziny nauk humanistycznych, nauk społecznych i nauk teologicznych za monografie:
     • wydane w wydawnictwach z wykazu poziomu I przyznaje się - 80 pkt.
     • wydane przez wydawnictwa z wykazu poziomu II przyznaje się - 200 pkt.
     • spoza wykazu - 20 pkt.
- w dyscyplinach należących do dziedziny nauk humanistycznych, nauk społecznych i nauk teologicznych za monografie:
     • wydane w wydawnictwach z wykazu poziomu I przyznaje się - 120 pkt.
     • wydane przez wydawnictwa z wykazu poziomu II przyznaje się - 300 pkt.
     • spoza wykazu - 20 pkt.
     • spoza wykazu po pozytywnej ocenie eksperckiej Komisji Ewaluacji Nauki (KEN) - 120 pkt.

Redakcja monografii naukowej:
- w dyscyplinach nie należących do dziedziny nauk humanistycznych, nauk społecznych i nauk teologicznych za monografie:
     • wydane w wydawnictwach z wykazu poziomu I przyznaje się - 20 pkt.
     • wydane przez wydawnictwa z wykazu poziomu II przyznaje się - 100 pkt.
     • spoza wykazu - 5 pkt.
- w dyscyplinach należących do dziedziny nauk humanistycznych, nauk społecznych i nauk teologicznych za monografie:
     • wydane w wydawnictwach z wykazu poziomu I przyznaje się - 40 pkt.
     • wydane przez wydawnictwa z wykazu poziomu II przyznaje się - 150 pkt.
     • spoza wykazu - 10 pkt.
     • spoza wykazu po pozytywnej ocenie eksperckiej Komisji Ewaluacji Nauki (KEN) - 40 pkt.

Rozdział w monografii naukowej:
- w dyscyplinach nie należących do dziedziny nauk humanistycznych, nauk społecznych i nauk teologicznych za monografie:
    • wydane w wydawnictwach z wykazu poziomu I przyznaje się - 20 pkt.
    • wydane przez wydawnictwa z wykazu poziomu II przyznaje się - 50 pkt.
    • spoza wykazu - 5 pkt.
- w dyscyplinach należących do dziedziny nauk humanistycznych, nauk społecznych i nauk teologicznych za monografie:
    • wydane w wydawnictwach z wykazu poziomu I przyznaje się - 20 pkt.
    • wydane przez wydawnictwa z wykazu poziomu II przyznaje się - 75 pkt.
    • spoza wykazu - 5 pkt.
    • spoza wykazu po pozytywnej ocenie eksperckiej Komisji Ewaluacji Nauki (KEN) - 20 pkt.

Wartość punktowa monografii naukowej, rozdziału w monografii naukowej i redakcja naukowa monografii, będącej przekładem na język polski dzieła istotnego dla nauki lub kultury lub przekładem takiego dzieła wydanego w języku polskim na inny język nowożytny - wynosi 50%

Wartość punktowa monografii będącej edycją naukową tekstów źródłowych wynosi 50% punktów. Monografia tego typu powstała w wyniku realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, Fundację na rzecz Nauki Polskiej, w ramach programu ramowego w zakresie wspierania badań i innowacji UE albo w ramach programu związanego z wdrożeniem takiego programu – wynosi 100% wartości.

Patenty
- 100 pkt – w przypadku przyznanego ewaluowanej jednostce patentu europejskiego albo w państwie należącym do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, pod warunkiem, że wynalazek został zgłoszony również w UPRP;
- 75 pkt – w przypadku patentu przyznanego ewaluowanej jednostce przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej;
- 50 pkt – w przypadku patentu, o którym mowa w pkt 1 albo 2, przyznanego innemu podmiotowi niż ewaluowany, jeżeli autorem albo współautorem wynalazku, na który patent został przyznany, jest pracownik ewaluowanego podmiotu;
- 50 pkt – w przypadku wyłącznego prawa hodowcy do odmiany rośliny przyznanego temu podmiotowi przez COBORU lub WUOR
- 30 pkt – w przypadku prawa ochronnego na wzór użytkowy przyznanego ewaluowanej jednostce przez UPRP albo za granicą.

Uwaga: patentów nie wlicza się do slotów publikacyjnych

Osiągnięcia artystyczne - publikacje:
- autorstwo publikacji z zakresu sztuk teatralnych lub filmowych, sztuk muzycznych, sztuk plastycznych lub konserwacji dzieł sztuki: 200 pkt. – w przypadku osiągnięcia wybitnego; 100 pkt. – w przypadku publikacji o dużym znaczeniu; 20 pkt. – w przypadku publikacji o mniejszym znaczeniu; 10 pkt. – w pozostałych przypadkach

- redakcja publikacji z zakresu sztuk teatralnych lub filmowych, sztuk muzycznych, sztuk plastycznych lub konserwacji dzieł sztuki: 100 pkt. – w przypadku osiągnięcia wybitnego; 50 pkt. – w przypadku publikacji o dużym znaczeniu; 20 pkt. – w przypadku publikacji o mniejszym znaczeniu; 10 pkt. - w pozostałych przypadkach

- autorstwo rozdziału o w publikacji wieloautorskiej z zakresu sztuk teatralnych lub filmowych, sztuk muzycznych, sztuk plastycznych lub konserwacji dzieł sztuki: 50 pkt. – w przypadku osiągnięcia wybitnego; 20 pkt. – w przypadku publikacji o dużym znaczeniu; 10 pkt. - w pozostałych przypadkach


Pomocne źródła
Zasady punktowania, kategorie osiągnięć naukowych: SKEP
Wyszukiwarka czasopism naukowych i wydawnictw punktowanych
Kalkulator liczenia slotów i punktów

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl