Uniwersytet Zielonogórski 

21 kwietnia 2016 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu "Lubuska Akademia Debat Szkolnych". Organizatorami konferencji była Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze, Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Koło Naukowe Unia Debat Oksfordzkich. 


20 kwietnia 2016 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyły się wykłady z cyklu "Deutsch na lUZie", zorganizowane przez Instytut Filologii Germańskiej UZ.


19 kwietnia 2016 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyło się szkolenie z obsługi i funkcjonowania baz oraz narzędzi Web of Science.
Web of Science (WoS) to pakiet baz abstraktowo-bibliometrycznych (tzw. indeksów cytowań), wydawanych przez firmę Thomson Reuters (poprzednio: Filadelfijski Instytut Informacji Naukowej). Baza została udostępniona wszystkim szkołom wyższym i instytucjom naukowym w Polsce przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie decyzji o sfinansowaniu krajowej licencji akademickiej. Zawiera ocenę bibliometryczną cytowań czasopism naukowych. Szkolenie poprowadził Pan Marcin Kapczyński, przedstawiciel firmy Thomson Reuters w Polsce.
W programie szkolenia:
Część I (60 min.)
Baza Web of Science - zakres i wykorzystanie, metody budowania kwerend i sposoby wyszukiwań; zarządzanie rezultatami wyszukiwań; tworzenie raportów cytowań; indeks Hirscha - zastosowanie oraz metody wyliczania; wyszukiwanie publikacji cytowanych – Cited Reference Search; „Lista filadelfijska” a ministerialny wykaz czasopism punktowanych; przeglądanie i ocena czasopism Impact Factorowych w bazie Journal Citation Reports; inne zmienne stosowane w ocenie czasopism;
Cześć II (60 min.)
Tworzenie zbiorów piśmiennictwa załącznikowego przy wykorzystaniu biblioteki EndNote Web; wybór stylu bibliograficznego; tworzenie i formatowanie przypisów w tekście pracy przy użyciu funkcji Cite While You Write; portal Researcher ID – tworzenie własnych profili, wyszukiwanie informacji o innych autorach i badaczach.


Baletnica w mieście...  i w bibliotece


W Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyło się testowanie kolekcji Cambridge Companions Online zawierającej ponad 500 przewodników po literaturze, kulturze antycznej, filozofii, religii, kulturze współczesnej oraz muzyce.
 
Dostęp testowy trwa do 10 maja 2016 r.


W dniach 14-15.04.2016 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyła się konferencja naukowa "Miasto na prawach powiatu. Struktury, aktorzy, działanie", organizowana przez Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.


W Bibliotece Uniwersyteckiej odbyło się testowanie bazy NANO Online Wydawnictwa De Gruyter.
Baza jest miejscem kompleksowego dostępu do wyników badań i zastosowań nanonauki i technologii.
Baza Nano Online:
- pozwala na łatwy dostęp do wyników badań naukowych ze wszystkich dziedzin aktywnych w tym zakresie – włączając w to fizykę, chemię i inżynierię materiałową, a także inżynierię i medycynę;
- zawiera ponad 1,000 rekordów (ekwiwalent ponad 15,000 stron drukowanych);
- będzie aktualizowana co roku o 250 rekordów (około 5,000 stron drukowanych), dostarczając najnowsze wyniki badań;
- ze względu na starannie wybraną mapę tematyczną i dużą liczbę powiązań między wpisami, użytkownik może szybko znaleźć istotne i powiązane informacje w następujących kategoriach:
- Materiały
- Technologie
- Właściwości
- Struktura
- Zastosowanie
- Wpływ na społeczeństwo

Dostęp testowy trwa do 04 maja 2016 r.


W Bibliotece Uniwersyteckiej odbyło się testowanie bazy IUPAC Standards Online.
Baza składa się ze standardów i rekomendacji IUPAC, opracowanych na podstawie czasopisma Pure and Applied Chemistry The Scientific Journal of IUPAC.
The International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) jest organizacją odpowiedzialną za wyznaczanie standardów w dziedzinie chemii, które są międzynarodowo wiążące dla naukowców w przemyśle, środowisk akademickich, prawników patentowych, toksykologów, naukowców środowiska, prawa, itp.
"Standardy" są definicjami pojęć, wartościami standardowymi, procedurami, zasadami nazewnictwa związków i materiałów, nazwami i właściwościami pierwiastków w układzie okresowym oraz wiele innych.
Baza danych jest jedynym dostępnym na rynku produktem, który umożliwia szybkie i łatwe wyszukiwanie oraz pobieranie standardów IUPAC.
Tematyka bazy: chemia analityczna, biochemia, bezpieczeństwo chemiczne, zarządzanie danymi, edukacja, chemia środowiska, chemia nieorganiczna, chemia, materiałoznawstwo, chemia medyczna, chemia jądrowa, chemia organiczna, chemia fizyczna, toksykologia

Dostęp testowy trwa do 04 maja 2016 r.


W ramach Zielonogórskich Spotkań Rozwojowych organizowanych przez Instytut Filozofii UZ, 13 kwietnia 2016 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyły się warsztaty dla studentów Coachingu i doradztwa filozoficznego. Jest to nowa inicjatywa, której celem jest stworzenie przestrzeni umożliwiającej wszystkim zainteresowanym zdobywanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu najnowszych metod pracy w obszarze coachingu i doradztwa filozoficznego, w połączeniu z propagowaniem wysokich standardów etycznych tej pracy.


Koło Naukowe Miłośników Literatury Anglojęzycznej zaprosiło wszystkich zainteresowanych na wykład "Katherine Mansfield and Stanisław Wyspiański - an unlikely connection", który odbył się 12 kwietnia 2016 r. o godz. 16:00 w Bibliotece Uniwersyteckiej. Wykład wygłosiła dr Mirosława Kubasiewicz.


W Bibliotece Uniwersyteckiej odbyło się testowanie kolekcji ebooków wydawnictwa CABI.
Wydawnictwo oferuje ponad 600 książek elektronicznych zebranych w 19 kolekcjach tematycznych.

Dostęp testowy trwa do 04 maja 2016 r.


W Bibliotece Uniwersyteckiej odbyło się testowanie bazy Global Health wydawnictwa CABI.Global Health jest specjalistyczną, bibliograficzną bazą danych dedykowaną zdrowiu publicznemu. Prezentuje stan badań medycznych i zdrowotnych opracowany na podstawie kluczowej literatury pochodzącej z ponad 7000 czasopism, raportów, książek i dokumentów pokonferencyjnych.

Dostęp testowy trwa do 04 maja 2016 r.


8 kwietnia 2016 r. o godz. 11.00 w Galerii Grafiki Biblioteki Sztuki odbył się wernisaż wystawy Oskara Gorzkiewicza z Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Artysta zaprezentował grafiki wykonane w technikach metalowych z cyklu „Widoki Miast”. Wystawie towarzyszył wykład odautorski. Wystawę będzie można zwiedzać do 15 maja 2016. Kurator wystawy dr Janina Wallis.


7 kwietna o godz. 12.00 w Galerii Biblioteki odbyło się otwarcie wystawy pt. „Maja Wolna – plakaty”.
Wystawie towarzyszył wykład „Moc przekazu. Kilka słów o procesie tworzenia”.Wystawa czynna do końca kwietnia 2016. Kurator wystawy dr Janina Wallis.


W ramach Międzynarodowych Dni Frankofonii organizowanych przez Zakład Filologii Romańskiej, w czwartek 7 kwietnia 2016 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbył się pokaz filmów francuskich.


W Bibliotece Uniwersyteckiej odbyło się testowanie kompendiów wydawnictwa CABI:

- Animal Health and Production Compendium - encyklopedyczna, wielofunkcyjna baza multimedialna, zawierająca informacje o hodowli, genetyce i żywieniu zwierząt, jak również o chorobach i ich patogenach.
- Aquaculture Compendium - baza encyklopedyczna dotycząca akwakultury, w szczególności kwestii związanych z produkcją zwierząt i roślin w środowisku wodnym, pozyskiwaniem zasobów naturalnych, różnorodnością biologiczną, handlem oraz bezpieczeństwem żywnościowym.
- Crop Protection Compendium - narzędzie encyklopedyczne zawierające informacje naukowe na temat wszystkich aspektów ochrony upraw, w szczególności chorób roślin, zasięgu szkodników i występowania chwastów.
- Forestry Compendium - Kompendium o leśnictwie jest bazą wiedzy o leśnictwie i idealną pomocą do praktycznego podejmowania decyzji.

Dostęp testowy trwa do 04 maja 2016 r.


6 kwietnia 2016 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyła się konferencja na temat "Kondycji zdrowotnej mężczyzn w województwie lubuskim" zorganizowana przez Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ oraz Stowarzyszenie Dziennikarzy RP Oddział w Zielonej Górze.


Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet "BABA", Katedra Pedagogiki Specjalnej i Profilaktyki, Koło Naukowe Studentów Psychologii UZ "Przeciw Przemocy" zorganizowali seminarium "Lokalnie przeciw przemocy wobec kobiet", które odbyło się 22 marca 2016 w Bibliotece Uniwersyteckiej. W miesiącach lipiec-październik 2015 roku w ramach projektu "Antyprzemocowa Sieć Kobiet" przeprowadzono badanie porównawcze lokalnych programów przeciwprzemocowych: 16 wojewódzkich, 81 powiatowych i 221 gminnych (łącznie 318 programów). Podczas seminarium zostaną: zaprezentowane wyniki badań lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie z całej Polski oraz wypracowane rekomendacje do wzorcowego programu antyprzemocowego na szczeblu lokalnym.


16 marca 2016 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyła się konferencja naukowa "Interdyscyplinarne badania w działaniu" zorganizowana przez Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii.


10 marca 2016 r. gościem Biblioteki Uniwersyteckiej była dr Brigide Klosterberg z Franckesche Stiftungen zu Halle, uczestniczka projektu „Halle i Sulechów jako ośrodki pietyzmu i edukacji. Przepływ myśli pedagogicznej i wydawniczej. Rodowody społeczne wychowanków i kadry pedagogicznej oraz ich kariery zawodowe”.


9 marca 2016 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyło się spotkanie z prof. Martą Ruszczyńską w ramach promocji książki "Pogranicze. Studia i szkice literackie". Promocja książki została zorganizowana przez Pracownię Badań nad Literaturą Regionalną (Instytut Filologii Polskiej UZ) oraz Koło Naukowe Doktorantów Literaturoznawców UZ.


4 marca 2016 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbył się Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Uroczystości były dla organizatorów okazją, by upowszechniać przekonanie, że język rodzimy jest ważny, a o polszczyznę warto dbać. Obchody zorganizowali pracownicy UZ – członkowie zielonogórskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. W tegoroczne przygotowania zaangażowali się także studenci  Wydziału Humanistycznego oraz Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii.


25 lutego 2016 w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyła się ceremonia wręczenia nagród w pierwszej edycji konkursu literackiego "Grüne Berge - Grüne Worte" dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych zorganizowana przez Instytut Filologii Germańskiej oraz Koło Naukowe "Germanica".


W lutym 2016 r. Biblioteka Uniwersytecka zorganizowała walentynkowy bookcrossing. Akcja wymiany książki o tematyce romantycznej trwała od 12 lutego do 20 lutego 2016 roku.


Dnia 12 lutego 2016 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyło się zebranie ogólne Stowarzyszenia Archiwistów Polskich (Oddział w Zielonej Górze), dotyczące m. in. sprawozdania z działalności za rok 2015 oraz uzgodnienia planów działalności na lata 2016 - 2017.


29 stycznia 2016 r. w Galerii Biblioteki Uniwersyteckiej al. Wojska Polskiego 71, odbyło się otwarcie wystawy Andrzeja Bednarczyka „BIBLIOTEKA NARCYZÓW”. Wystawa czynna do końca marca 2016 r. w godzinach 9.00 – 19.00.


28 stycznia 2016 r. w Bibliotece UZ odbył sie koncert oraz prelekcja w 25 rocznicę śmierci STANISŁAWA HAJZERA


27 stycznia 2016 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyło się Forum Organizacji Studenckich - cykliczne spotkanie członków organizacji studenckich i kół naukowych podczas którego tłumaczone są m.in. zasady podziału środków na działalność studencką.


22 stycznia 2016 r. w Galerii Grafiki Biblioteki Sztuki przy ul. Wiśniowej 10 odbyło się otwarcie wystawy Dominika Włodarka pt. „ODBICIA /REFLECTIONS”. Artysta zaprezentował grafiki wykonane w technikach metalowych. Wystawie towarzyszył wykład „Technika graficzna karborundu”.


14 stycznia 2015 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyła się prezentacja bazy Inpro Badania - narzędzia wspomagające proces przeprowadzania badań w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych oraz znaków towarowych. Automatyczne monitorowanie nowych zgłoszeń oraz udzielanych praw zapewniające stałą kontrolę rynku oraz konkurencji.


Dnia 18 grudnia 2015 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej przeprowadzony został etap okręgowy Olimpiady Wiedzy o Mediach – wspólnej inicjatywy kilkunastu ośrodków uniwersyteckich kształcących w zakresie dziennikarstwa. Organizatorzy, w tym Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego, nagradzają młodych pasjonatów dziennikarstwa indeksami na studia. Udział w konkursie wzięli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.


14 i 15 grudnia 2015 roku w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyło się szkolenie dla pracowników uczelni z zakresu prawa autorskiego. Dr Marek Bukowski z kancelarii Bukowski & Wspólnicy omówił najważniejsze aspekty prawa autorskiego w działalności uczelni oraz bibliotek ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich zmian regulacji prawnych.


10 grudnia 2015 roku w Regionalnym Ośrodku Informacji Normalizacyjnej i Patentowej odbył się Audyt Polskiego Komitetu Normalizacyjnego mający na celu weryfikację zgodności procedur Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg PN-ISO/IEC 27001 w obszarze poprawności dokumentacji oraz informatycznego zabezpieczenia zbiorów. Audyt potwierdził realizację wszystkich procesów w warunkach wysokiego poziomu bezpieczeństwa informacji i przedłużył aktualność Świadectwa Stosowania SZBI na kolejny rok.


Dnia 04 grudnia 2015 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyła się trzecia edycja Zielonogórskiego Dyktanda z Języka Niemieckiego, zorganizowana przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego wspólnie z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Mniejszości Niemieckiej w Zielonej Górze


Dnia 1 i 2 grudnia 2015 roku  w Collegium Neophilologicum i w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyła się II edycja Dni Języków Obcych zorganizowana przez Instytut Neofilologii i Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego. W ramach imprezy odbyła się konferencja naukowa "Język jest sztuką zaangażowaną społecznie", konkurs dla szkół, seminarium dla nauczycieli, a także pokaz filmów obcojęzycznych.
Wystawa plakatów ze zbiorów Biblioteki UZ pt. "In arte honestas" towarzyszyła II edycji Dni Języków Obcych na naszej uczelni (1-2 grudnia 2015). Zaprezentowano 18 plakatów autorstwa polskich artystów grafików, które dotyczyły adaptacji filmowych i teatralnych wybitnych dzieł literatury światowej. Na wystawie znalazły się plakaty do dzieł Wiliama Szekspira, Fiodora Dostojewskiego, Johanna Wolfganga Goethego i innych wybitnych pisarzy.


Dnia 30 listopada 2015 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyło się spotkanie inauguracyjne Projektu Demostenes - Forum Wystąpień Publicznych. Spotkanie zorganizowane zostało przez Koło Naukowe Kulturoznawstwa "Kulturalna Małpa".  


Dnia 26 listopada 2015 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyło się "Sympozjum Mickiewiczowskie" organizowane przez Zakład Literatury XIX Wieku Instytutu Filologii Polskiej, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza Odział w Zielonej Górze.


W dniach 18-19 listopada 2015 roku odbyła się w Bibliotece Uniwersyteckiej Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Wojna/pokój - humanistyka wobec wyzwań współczesności" organizowana przez Instytut Filozofii, Instytut Filologii Polskiej i Instytut Politologii Wydziału Humanistycznego we współpracy z Państwowym Uniwersytetem im. Iwana Franki w Żytomierzu, Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej oraz Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej w Zielonej Górze.


12 i 13 listopada 2015 roku odbyła się międzynarodowa konferencja "Społeczne granice pracy. Wymiar pracy nieformalnej we współczesnych społeczeństwach" organizowana przez Sekcję Socjologii Pracy Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Instytut Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Celem serii konferencji było podjęcie systematycznej dyskusji nad znaczeniem pracy w procesach zmian ekonomicznych i kulturowych związanych z globalizacją, europeizacją oraz ekspansją neoliberalnej odmiany gospodarki kapitalistycznej. Konferencja stanowiła kontynuację cyklu konferencji międzynarodowych "Społeczne granice pracy". Pierwsza z nich dotyczyła przemian zatrudnienia w XXI wiecznym kapitalizmie i odbyła się w listopadzie 2014 we Wrocławiu.


28 października 2015 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyło się seminarium "Nowe perspektywy rewitalizacji" organizowane przez Uniwersytet Zielonogórski (Instytut Socjologii) oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.


W dniach 19-25 października 2015 r. odbyła się kolejna edycja międzynarodowego Tygodnia Otwartej Nauki (Open Access Week), podczas którego organizowane są imprezy promujące otwarty dostęp do nauki i edukacji. Tegoroczny Tydzień odbywał się pod hasłem „Otwartość dla współpracy”. Obchody objęła swoim patronatem Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska.


 

23 października 2015 roku w Galerii Biblioteki Uniwersyteckiej odbyła się wystawa Retrospektywa Zakładu Grafiki Instytutu Sztuk Wizualnych. Wystawa towarzyszyła Międzynarodowemu Triennale Grafiki Kraków 2015 i czynna była od 23 października do 31 grudnia 2015. W trakcie wernisażu odbyła się projekcja filmu Bunt – Re-wizja (koncepcja i realizacja: Lidia Głuchowska, Anna Kraśko), dokumentującego międzynarodowe tournée wystawy graficznej  „Bunt” – Ekspresjonizm – Transgraniczna awangarda. Prace z berlińskiej kolekcji prof. St. Karola Kubickiego, której kuratorem była Lidia Głuchowska, a partnerem organizacyjnym Instytut Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wernisażowi towarzyszył również wykład prof. Dariusza Syrkowskiego z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku pt. „Pięć wieków grafiki polskiej”, laureata VIII Ogólnopolskiego Triennale Grafiki Polskiej, Katowice 2012. Pokaz ten był jednocześnie zwieńczeniem obchodów III Dni Polsko-Niemieckich na Uniwersytecie Zielonogórskim, przygotowanych przez Barbarę Krzeszewską-Zmyślony.


23 października 2015 r. o godz. 11.00 w Galerii Grafiki Biblioteki Sztuki przy ul. Wiśniowej 10 odbyła się wystawa Kolor w grafice /Dariusz Syrkowski. Wernisażowi towarzyszył wykład „Pięć wieków grafiki polskiej”, który odbył się w Auli Biblioteki Uniwersyteckiej przy al. Wojska Polskiego 71. Wykład towarzyszył też wystawie "Retrospektywa Zakładu Grafiki" Instytutu Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego w ramach wystawy towarzyszącej Międzynarodowemu Triennale Grafiki Kraków 2015.


10 października 2015  - Wizyta Pani Premier Ewy Kopacz


08 września 2015 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyła się XLVII Międzyuczelniana Konferencja Metrologów, MKM2015 organizowana przez Instytut Metrologii, Elektrotechniki i Informatyki Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki. Od wielu lat Międzyuczelnianej Konferencji Metrologów towarzyszy Konferencja Grantowa, której podstawowym celem jest dokonanie przeglądu prac wykonywanych w ramach projektów badawczych i projektów celowych finansowanych lub współfinansowanych przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji.


We wtorek 14 lipca 2015 roku w Galerii Grafiki Biblioteki Sztuki odbyła się publiczna obrona magisterskiego dyplomu artystycznego Jolandy Jeklin, studentki Malarstwa Instytutu Sztuk Wizualnych. Dyplom został przygotowany pod kierunkiem prof. Stanisława R. Kortyki i w pracowni uzupełniającej dra hab. Normana Smużniaka. „Transformacja” to cykl 26 obrazów wykonanych różnymi technikami. Są to bardzo energetyczne pejzaże z serii „Miasta” powstałe w latach 2013-2015 namalowane w technice akrylowej oraz cztery mandale z serii „Concentration, Eco” (2015) i „Winter Journey”, w których autorka zastosowała eksperymentalną technikę organiczną, polegającą na kilkudniowym barwieniu lnianych płócien w słoweńskim winie. Kluczem wystawy jest koronkowy obraz „Contenplation” z 2014 roku, w technice mieszanej z elementami kolażu nawiązujący do teorii czterech żywiołów i ukrytego porządku świata. Dokumentację fotograficzną wykonała Liwia Litecka. Wystawa jest czynna do połowy października bieżącego roku.


Sport. Na zdrowie!       FESTIWAL NAUKI       13-15 czerwca 2015 r.  


29 maja 2015 r. o godz. 11.00 w Galerii Grafiki Biblioteki Sztuki UZ przy ul. Wiśniowej 10 odbyło się spotkanie z dr Katarzyną Dziubą reprezentującą zielonogórskie i katowickie środowisko artystyczne. Autorka zaprezentowała wielkoformatowe grafiki z cyklu „Processing” wykonane tradycyjnymi technikami graficznymi i nowoczesną techniką cyfrową. Wystawie towarzyszył wykład pt. „Katarzyna Dziuba – referat odautorski”.


W dniu 25 maja 2015 r. w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się prezentacja elektronicznych zasobów Wiley Online Library dostępnych w bibliotece oraz sposobu optymalnego korzystania z platformy wydawcy. Kolekcja, z której można skorzystać, zawiera 1348 tytułów czasopism z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych wraz z archiwami od 1997 roku. 


8 – 15 maja 2015 r.
Tydzień Bibliotek - Wybieram bibliotekę    


W maju 2015 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbył się tydzień Bookcrossingu!  Do 15 maja można było przynieść niepotrzebne już w domu książki i wymienić je na inne!  Akcja organizowana była wraz z Parlamentem Studenckim.


Obchody Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 2015 odbyły się pod hasłem Telekomunikacja i technologie informacyjno-komunikacyjne: źródła innowacji. W programie obchodów znalazły się konferencje, konkursy i imprezy informacyjne, których głównym celem jest popularyzowanie idei podnoszenia umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi, popularyzowanie zainteresowań informatycznych, a także zagadnień o szczególnym znaczeniu dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego.


Dni Otwarte Funduszy Europejskich to największa akcja promująca projekty dofinansowane ze środków unijnych w Polsce. Od 7 do 10 maja 2015r. w całym kraju odbyły się setki imprez prezentujących tysiące pomysłów zrealizowanych dzięki Funduszom Europejskim. Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego włączyła się do ogólnopolskiej akcji.


W dniach 18 - 20 kwietnia 2015 r. w Mediatece Biblioteki Uniwersyteckiej odbył się Dzień Płyty Winylowej. 


W piątek 24 kwietnia  2015 r. Galeria Grafiki Biblioteki Sztuki przy ul. Wiśniowej 10 przedstawiła cykl graficzny „Połowa Życia” Katarzyny Krawczyk. Cykl graficzny „Połowa Życia”, oscyluje wokół człowieka i otaczającego go świata, dystansu i refleksji na jego temat. Autorka zaprezentowała 10 grafik wykonanych w technice druku cyfrowego. Wystawa czynna do 20 maja 2015 r.


21.04.2015 w Galerii Biblioteki UZ odbyło się otwarcie wystawy "ZAKŁAD"
Zakład to według podstawowego dziś źródła informacji, czyli Wikipedii jednostka organizacyjna uczelni lub instytutu naukowego o wąskiej dyscyplinie badań, mniejsza niż instytut”. Wystawa o tym tytule odnosi się jednak do dużo szerszego zakresu znaczeń, niż to administracyjne. W tym najbardziej podstawowym sensie jest prezentacją dziewięciu indywidualności, współtworzących na gruncie artystycznym i teoretycznym Zakład Multimediów Wydziału Artystycznego UZ. Jest także pokazem wcielania idei wspólnoty w budowaniu treści i jakości nauczania. Sugeruje też, jak trudne są negocjacje jednostki ze światem uczelni, światem sztuki i światem jako przestrzenią życia. Różnorodność języków wypowiedzi, mediów i postaw artystycznych jest tu jednocześnie deklaracją programową - w zindywidualizowanych postawach mieści się otwartość na współpracę, kompromis, ale także odmienność oraz świadomość czasu i kształtu sztuki dziejącej się teraz. Wystawa daje odbiorcy możliwość wejścia w bieżącą działalność Zakładu i tworzących go pracowników. Zakład to także zakład pracy, która w tym wypadku jest nierozdzielnym połączeniem pracy twórczej z dydaktyczną w bezustannym procesie dostosowywania się do wymogów współczesności i jednoczesnego jej współtworzenia.


W kwietniu 2015 r. Bibliotekę Uniwersytecką odwiedzili uczestnicy projektu „A timetravel throughout the European Union”. W projekt zaangażowali się uczniowie i nauczyciele ze szkół partnerskich w Soltau (Niemcy), Tekirdag (Turcja), Maladze (Hiszpania) oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze. Jego celem jest rozwijanie praktycznych umiejętności posługiwania się językiem angielskim poprzez wykorzystanie platformy eTwinning i bezpośredniego kontaktu z uczestnikami różnych narodowości. Projekt umożliwia wymianę opinii i doświadczeń oraz promuje mobilność pośród młodych Europejczyków. Uczniowie z Hiszpani i Niemiec wraz z nauczycielami przebywali w Zielonej Górze od 13 do 17 kwietnia. W tym czasie zwiedzili nasze miasto, uczestniczyli w spotkaniach i wspólnie pracowali w projekcie.


16 kwietnia 2015 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyło się spotkanie z cyklu Deutsch na LUZie zorganizowane przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego. W ramach spotkania odbyły się dwa wykłady: Dr Tadeusz Zuchewicz wygłosił wykład na temat Czy „schadenfreude” to jest dobry „szlagwort”? Czyli ile niemieckiego jest w języku polskim?, a dr Wolfgang Brylla mówił o Chłopcach metalowcach. Dlaczego trzeba znać niemiecki metal. Wykłady cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród młodzieży i nauczycieli. Około 100-osobowa grupa młodzieży przyjechała z Gorzowa Wlkp. Deutsch na LUZie to seria konwersatoriów prowadzonych w polsko-niemieckim dwugłosie, dedykowanych w szczególności uczniom liceów i techników, których celem jest pogłębienie wiedzy o języku i szeroko pojętej kulturze naszego zachodniego sąsiada. Zaproponowane przez pracowników Instytutu Filologii Germańskiej UZ tematy dotykały problemów bieżących, niekiedy mając za zadanie w przystępny i atrakcyjny sposób przekazać pewną wiedzę, a innym razem bawiąc się możliwościami języka niemieckiego.     


15 kwietnia 2015 r. w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyło się podsumowanie konkursu dla dziennikarzy pt. „Ochrona zdrowia w Lubuskiem – rzeczywistość a stereotypy”. Ogłoszenie wyników konkursu poprzedziła debata, zainicjowana przez Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ w Zielonej Górze oraz Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej w Zielonej Górze, dotycząca profilaktyki zdrowia.


Normalizacja czyli porządkowanie świata - rzecz nie tylko dla inżynierów
Biblioteka Uniwersytecka i Polski Komitet Normalizacyjny byli organizatorami spotkania z dr inż. Zygmuntem Niechodą - doradcą prezesa PKN, które odbyło się 14 kwietnia 2015 r. we wtorek o godz. 11.15 w sali konferencyjnej Biblioteki Uniwersyteckiej.


31 marca 2015 r. o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Biblioteki Uniwersyteckiejodbyło się spotkanie z Lidią Derfert-Wolf  współorganizatorką projektów Analiza Funkcjonowania Bibliotek Naukowych w Polsce, Obserwatorium Bibliotek, a także bazy zawartości polskich czasopism technicznych BazTech. Tematem spotkania był projekt Analiza Funkcjonowania Bibliotek, którego celem jest opracowanie i wdrożenie jednolitych metod oraz narzędzi badania efektywności i ocena jakości bibliotek, a także ankieta satysfakcji odbiorców usług bibliotecznych zaprezentowana przez pracowników Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego.


W dniach 30 – 31 marca 2015 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyło się spotkanie pełnomocników rektorów uczelni szkół wyższych do spraw tworzenia bazy czasopism technicznych BazTech. Projekt jest realizowany przez 23 biblioteki w kraju działające w ramach konsorcjum BazTech, którego celem jest utrzymanie i rozwój abstraktowej bazy danych oraz portalu zasobów sieciowych z zakresu nauk technicznych BazTOL. BazTech jest częścią zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki i rejestruje zawartość 645 polskich czasopism technicznych od 1998 roku. Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego uczestniczy w projekcie od początku, tj. od 1997 roku. Koordynatorem przedsięwzięcia jest Biblioteka Politechniki Krakowskiej.


27 marca 2015 r. gościliśmy w bibliotece 20 dziennikarzy z Polski w ramach seminarium objazdowego po województwie lubuskim pt. Śladami Funduszy Unii Europejskiej zorganizowanym przez Komisję Europejską w Polsce Przedstawicielstwo Regionalne we Wrocławiu. Seminarium było okazją do zapoznania się z projektami zrealizowanymi w ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej naszego województwa, między innymi Biblioteki i Parku Naukowo-Technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego.


W czwartek 19 marca 2015 r. o 17.00 w bibliotece odbyła się próba otwarta przedstawienia Lubuskiego Teatru „Ja ciebie też” Chaco de Palmy. Sztuka opowiada o młodych aktorach, o ich ambicjach i marzeniach, o ich miłości do teatru, do Szekspira, do siebie samych...


13 marca 2015 roku o godz. 11.00 Galeria Grafiki Biblioteki Sztuki przy ul. Wiśniowej 10 odbyło się spotkanie z Sybillą Skałubą-Pamułą reprezentującą katowickie środowisko artystyczne. Autorka zaprezentowała cykl grafik "CIAŁO POSTHUMANIZMU – ŻYCIE LIMINALNE" wykonanych w technice drzeworytu i kwasorytu oraz technik mieszanych.


11 marca 2015 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyło się seminarium "Academica - Cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna książek i czasopism naukowych". Pracownicy lubuskich bibliotek uczestniczyli w seminarium związanym z nowatorskim projektem wypożyczeń międzybibliotecznych Biblioteki Narodowej "Academica". System ten pozwala wszystkim naszym czytelnikom w łatwy i szybki sposób skorzystać ze 170 tys. najnowszych elektronicznych publikacji naukowych digitalizowanych przez Bibliotekę Narodową. Projekt zaprezentowały Katarzyna Ślaska – zastępca dyrektora Biblioteki Narodowej ds. Cyfrowych, Dorota Fortuna – kierownik Oddziału Wypożyczania Krajowego i Zagranicznego oraz Magdalena Rud – kierownik Zakładu Edukacji Bibliotekarskiej, Informacji i Dokumentacji Biblioteki Narodowej. Drugą część seminarium stanowiły warsztaty komputerowe, w których wzięły udział osoby obsługujące wypożyczalnie międzybiblioteczne bibliotek.


W ramach obchodów Dnia Języka Ojczystego 2015 na Uniwersytecie Zielonogórskim Instytut Filologii Polskiej i Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego – oddział w Zielonej Górze zorganizował w Bibliotece Uniwersyteckiej konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pod pod hasłem Potyczki z polszczyzną.


W Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego w styczniu i lutym 2015 r. odbyły się warsztaty dotyczące rozpoczęcia współpracy z Narodowym Uniwersalnym Katalogiem Centralnym NUKAT. Katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich tworzony jest metodą współkatalogowania. Każdy opis dokumentu jest tworzony tylko raz w bazie NUKAT i kopiowany do katalogów lokalnych. Zawartość katalogu NUKAT stanowią rekordy bibliograficzne oraz rekordy kartoteki haseł wzorcowych. Współpraca Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego z Narodowym Uniwersalnym Katalogiem Centralnym NUKAT zaowocuje szerokim dostępem do informacji o zbiorach polskich bibliotek naukowych.


W styczniu 2015 r. w oczekiwaniu na werdykt Amerykańskiej Akademii Filmowej Biblioteka Uniwersytecka przygotowała wystawę plakatów do filmów, które otrzymały, bądź były nominowane do najbardziej prestiżowej nagrody filmowej świata. Wiele spośród pokazanych plakatów należało do rozpoznawalnej i cenionej na świecie "polskiej szkoły plakatu", którą na wystawie reprezentowała twórczość takich artystów jak Waldemar Świerzy, Jan Młodożeniec, Jakub Erol czy Andrzej Pągowski


28 stycznia 2015 r. w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego marszałek Elżbieta Polak wręczyła stypendia naukowe, twórcze i artystyczne młodym Lubuszanom. Już po raz drugi uroczystość ta odbyła się w gmachu biblioteki. „Jesteśmy młodym, dynamicznym i otwartym regionem z energią. Mamy cel - chcemy być krainą nowoczesnych technologii. Mamy też plan i wiemy, jak to zrobić. Tworzymy warunki do rozwoju. Jesteśmy fantastycznym miejscem do życia, gdzie niemożliwe staje się możliwe. Przyszłość naszego regionu zależy od Was” – mówiła marszałek Elżbieta Polak. Spotkanie uświetniły także występy taneczne i muzyczne stypendystów.


Ambasada Republiki Słowenii w Berlinie, JM Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego Tadeusz Kuczyński, Dziekan Wydziału Artystycznego Piotr Szurek, Dyrektor Instytutu Sztuk Wizualnych Alicja Lewicka-Szczegóła, Kierownik Zakładu Malarstwa Stanisław R. Kortyka, Galeria Grafiki Biblioteki Sztuki Janina Wallis oraz autorka Jolanda Jeklin, miały zaszczyt zaprosić na wystawę MANDALA CITY. Kuratorem wystawy była Lidia Głuchowska. Otwarcie wystawy odbyło się we wtorek 3 lutego 2015 o godz. 19.00. Wystawa czynna do 14 kwietnia 2015 r.Ambasada Republiki Słowenii, Hausvogteiplatz 3/4., 10117 Berlin www.berlin.veleposlanistvo.siTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  


W piątek 23 stycznia 2015 r. o godz. 11.00 w Galerii Grafiki Biblioteki Sztuki UZ przy ul. Wiśniowej 10 odbyło się otwarcie wystawy Anny Kodź, reprezentującej wrocławskie środowisko artystyczne. Autorka zaprezentowała prace z cyklu „Materia gestu”. Wystawie towarzyszył wykład.     


Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Zielonogórskiego Magdalena Graczyk, Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej Ewa Adaszyńska oraz autor Tadeusz G. Wiktor mieli zaszczyt zaprosić na otwarcie wystawy „Epitafium dla Jana Berdyszaka". Otwarcie wystawy odbyło się we wtorek 13 stycznia 2015 o godz. 12.00. Wystawie towarzyszył wykład: „Wprowadzenie do twórczości Tadeusza G. Wiktora”. Wystawę można było zwiedzać w godz. 9.00-19.00 w Galerii Biblioteki Uniwersyteckiej, al. Wojska Polskiego 71


Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl