Uniwersytet Zielonogórski 

 

 

Piętro 1

 

Socjologia. Polityka. Prawo. Administracja. Wojskowość. Opieka społeczna. Oświata, pedagogika, wychowanie. Etnologia, etnografia

książki

3(03) Encyklopedie i leksykony nauk społecznych
3/1 Historia nauk społecznych. Nauki społeczne – historia
3/2 Teoria nauk społecznych. Filozofia nauk społecznych. Nauki społeczne - teoria, filozofia
3/3 Katolicka nauka społeczna
303/1 Metodologia nauk społecznych
303/2 Teoria i techniki pomiaru w naukach społecznych
303/3 Metody i techniki badań społecznych
304/1 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Innowacje społeczne ogólnie
304/2 Droga życiowa. Społeczne i kulturalne aspekty aktywności ludzkiej we wszystkich dziedzinach życia społecznego i osobistego
304/3 Zastosowania nauk społecznych. Praktyka społeczna. Socjotechnika. Cybernetyka społeczna
305(03) Encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne gender, płci kulturowej. Gender, płeć kulturowa - encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne
305/1 Problematyka płci. Gender study
308/1 Socjografia. Sytuacja społeczna poszczególnych krajów, narodów i ras (ogólnie)
308/2 Socjografia. Sytuacja społeczna Polski. Polska - socjografia, sytuacja społeczna
311/1 Statystyka jako nauka. Teoria statystyki. Metody statystyczne
311/2 Organizacja statystyki. Statystyka urzędowa (organizacja)
311/3 Statystyka ekonomiczna (gospodarcza)
311/5 Statystyka (tablice statystyczne) poszczególnych krajów
311/6 Statystyka (tablice statystyczne) Polski
314(03) Encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne demografii. Demografia - encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne
314/1. Demografia. Badanie ludności
314/3 Ludność. Teorie ludnościowe. Polityka ludnościowa
314/5 Podział i skład ludności. Demografia ludzi starych. Starzenie się społeczeństwa
314/6 Gospodarstwo domowe
314/7 Przewidywana długość życia
314/9 Śmiertelność. Umieralność. Samobójstwa. Przeciętna długość życia
314/10 Migracja
314/14 Emigracja. Emigracja stała
314/15 Emigracja polska
314/16 Wygnanie. Wysiedlenie
314/18 Reemigracja
316(03) Encyklopedie i leksykony socjologii
316/1. Socjologia. Przedmiot i zakres socjologii
316/2. Poglądy, kierunki i szkoły socjologiczne. Teoria socjologii. Socjologia - teoria. Filozofia socjologii
316/2.1 Biografie zbiorowe i indywidualne socjologów, antropologów społecznych. Socjologowie, antropolodzy społeczni
316/3. Historia socjologii. Historia myśli społecznej
316/5. Kierunek biologiczny w socjologii. Ewolucjonizm. Neoewolucjonizm. Teorie rasowe. Socjologia historyczna
316/7. Socjologia marksistowsko-leninowska. Materializm historyczny
316/8. Kierunek psychologiczny w socjologii. Socjologia behawioralna i eksperymentalna. Fenomenologia. Gesztaltyzm
316/9. Kierunki socjologiczne opierające się na teorii komunikowania
316/10 Społeczeństwo jako system społeczny. Struktura społeczna
316/11 Społeczeństwo globalne. Społeczeństwo poszczególnych krajów (ogólnie) 
316/12 Społeczeństwo poszczególnych krajów, kontynentów
316/13 Społeczeństwo polskie
316/15 Społeczeństwa pierwotne
316/16 Społeczeństwa antyczne
316/18 Społeczeństwa kapitalistyczne
316/19 Społeczeństwa socjalistyczne i komunistyczne
316/20 Społeczeństwa kolonialne i neokolonialne
316/29.1 Społeczeństwo informacyjne
316/29.3 Społeczeństwo obywatelskie
316/29.4 Społeczeństwo konsumpcyjne
316/31 Socjologia podsystemów i instytucji
316/32 Socjologia medycyny
316/33 Socjologia podsystemów i instytucji ekonomicznych. Struktura ekonomiczna. Socjologia gospodarcza. Socjologia rynku
316/34 Socjologia pracy
316/35 Socjologia przemysłu. Socjologia przedsiębiorstwa
316/36 Socjologia podsystemów i instytucji politycznych. Socjologia stosunków politycznych. Grupy nacisku. Socjologia polityki
316/37 Socjologia prawa
316/38 Społeczności lokalne. Socjologia społeczności regionalnych i terytorialnych. Socjologia podsystemów i instytucji ekologicznych
316/39 Socjologia wsi. Społeczności wiejskie
316/40 Socjologia miasta. Społeczności miejskie
316/41 Stratyfikacja społeczna. Klasy, kasty, stany i warstwy społeczne. Struktura klasowa różnych formacji społeczno-ekonomicznych
316/44 Chłopi. Rolnicy
316/46 Klasa średnia. Burżuazja. Mieszczanie
316/47 Zróżnicowanie społeczne według specyficznych kryteriów. Zróżnicowanie w zależności od czynników ekonomicznych, stanu posiadania, zawodu, wykształcenia i wiedzy, autorytetu i władzy, statusu prawnego (niewolnicy, więźniowie). Analfabeci. Elity. Klasy rządzące. Niewolnicy. Osoby specjalnie uprzywilejowane. Osoby ulegające nałogom (alkoholicy, narkomani). Socjologia osób ulegających nałogom. Nierówności społeczne
316/48 Niepełnosprawni fizycznie. Niepełnosprawni umysłowo, intelektualnie
316/49 Menedżerowie
316/50 Bezrobotni
316/51 Pracownicy fizyczni. Robotnicy
316/52 Pracownicy umysłowi. Urzędnicy
316/53 Pracownicy naukowi. Specjaliści. Osoby wykształcone. Inteligencja. Intelektualiści
316/54 Studenci. Uczniowie. Socjologia studentów, socjologia uczniów
316/55 Żebracy. Bezdomni. Ubodzy. Bogaci
316/57 Zróżnicowanie demograficzne według płci
316/58 Kobieta. Mężczyzna. Macierzyństwo. Ojcostwo
316/59 Socjologia dziecka
316/60 Socjologia młodzieży
316/61 Socjologa ludzi w wieku średnim. Ludzie w średnim wieku - socjologia. Socjologia ludzi starych. Ludzie starzy – socjologia
316/62 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religijnego. Mniejszości, mniejszości narodowe, rasowe, etniczne, religijne
316/63 Grupy społeczne. Organizacje społeczne
316/64 Małe grupy. Socjologia małych grup
316/65 Wielkie grupy. Wielkie struktury społeczne. Socjologia wielkich grup
316/66 Grupy i organizacje celowo zorganizowane. Socjologia organizacji
316/67 Socjologia administracji publicznej
316/68 Socjologia wojska (sił zbrojnych)
316/69 Rasy. Narody. Socjologia narodu
316/70 Świadomość narodowa
316/71 Jednostka. Osobowość. Cechy osobowości. Jednostka jako podstawowy element struktury społecznej
316/72 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Kapitał społeczny. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Funkcja społeczna. Wpływ (skutek) społeczny. Determinanty społeczne. Warunki społeczne. Inkluzja społeczna
316/73 Zmiana społeczna w społeczeństwach globalnych. Rozwój społeczny. Socjologia rozwoju
316/74 Reforma. Transformacja. Innowacje. Modernizacja
316/76 Ruchy społeczne. Procesy ewolucyjne i rewolucyjne. Emancypacja
316/77 Ruchliwość społeczna. Procesy zróżnicowania społecznego. Procesy uwarstwienia. Awans społeczny
316/78 Procesy grupowe. Dynamika grupy
316/79 Przywództwo i władza jako proces społeczny. Socjologia władzy
316/80 Stosunki społeczne. Stosunki interpersonalne. Stosunki międzyludzkie
316/81 Konflikt społeczny. Socjologia konfliktu. Konflikt klasowy. Konflikt rasowy. Konflikt etniczny. Konflikt ról. Protest. Terror. Sposoby regulowania konfliktu. Rozwiązywanie konfliktu
316/82 Psychologia społeczna
316/83 Osobowość socjokulturowa. Socjalizacja osobowości. Odczucia i emocje społeczne. Socjologia ciała
316/84 Postawy społeczne. Poglądy. Świadomość społeczna. System przekonań. Przyciąganie. Unikanie. Frustracja. Uczucia społeczne i aspołeczne. Tolerancja. Nietolerancja. Konformizm. Nonkonformizm. Fatalizm. Dogmatyzm. Fanatyzm. Uprzedzenia. Dyskryminacja. Wykluczenie społeczne. Wykluczenie cyfrowe. Tożsamość ekonomiczna
316/85 Stereotypy. Uprzedzenia
316/86 Opinia w socjologii. Opinia publiczna
316/87 Pozycja społeczna. Status społeczny. Rola społeczna. Autorytet
316/88 Socjologia kultury. Kulturowy kontekst życia społecznego. Antropologia kulturowa, społeczna. Kultura różnych społeczeństw. Cywilizacja. Podkultury. Subkultury. Kultura masowa. Kultury poszczególnych grup. Dynamika kultury. Akulturacja. Zmiana kulturowa. Rozprzestrzenianie się kultury. Sankcje społeczne. Uspołecznianie zachowań. Symbole. Mity. Socjalizacja - socjologia. Wielokulturowość
316/89 Styl życia. Socjologia życia codziennego
316/91 Socjologia szkolnictwa i oświaty
316/92 Normatywny i wartościujący aspekt kultury. Ideologia. Wartości. Konflikty wartości. Normy i prawa. Konflikty norm. Tabu
316/93 Anomia. Dezintegracja społeczna. Korupcja. Klikowość
316/94(03) Encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne socjologii komunikowania, komunikacji społecznej, socjologii środków masowego przekazu, informacji masowej, środków masowego przekazu, medioznawstwa. Socjologia komunikowania, komunikacja społeczna, socjologia środków masowego przekazu, informacja masowa, środki masowego przekazu, medioznawstwo - encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne
316/94.1 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Sprzężenie zwrotne komunikowania. Kultura audiowizualna. Komunikacja międzykulturowa. Komunikacja werbalna, niewerbalna
316/94.2 Socjologia środków masowego przekazu. Socjologia internetu. Internet. Komunikacja internetowa. Wpływ środków masowego przekazu, decydentów i cenzury. Informacja masowa. Środki masowego przekazu. Medioznawstwo. Media społecznościowe
316/96 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyetniczne. Małżeństwa międzywyznaniowe. Relacje w rodzinie. Wdowieństwo. Rozwód. Separacja. Konkubinat. Socjologia rodziny
316/97 Zachowania seksualne. Praktyki seksualne
316/98 Stosunki homoseksualne. Geje. Lesbijki
32(03) Encyklopedie i leksykony polityki
326(03) Encyklopedie i leksykony niewolnictwa
32(03)/1 Encyklopedie i leksykony biograficzne polityków, dyplomatów. Biografie zbiorowe i indywidualne polityków, dyplomatów - encyklopedie i leksykony. Politycy, dyplomaci - encyklopedie i leksykony
32(038) Słowniki politologiczne przekładowe terminologiczne. Polityka, politologia - słowniki przekładowe terminologiczne
32/1 Nauki polityczne. Polityka. Polityka publiczna
32/1.1 Biografie zbiorowe, poglądy polityków, dyplomatów, konspiratorów, opozycjonistów politycznych. Politycy, dyplomaci, konspiratorzy, opozycjoniści polityczni
32/1.2 iografie indywidualne, poglądy polityków, dyplomatów, konspiratorów, opozycjonistów politycznych. Politycy, dyplomaci, konspiratorzy, opozycjoniści polityczni
32/2 Teoria polityki. Etyka polityki. Filozofia polityki. Teologia polityczna
32/3 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. Marketing polityczny
32/4 Komunikacja polityczna
321/1. Formy organizacji politycznej. Państwo jako władza polityczna. Ustrój państwowy. Państwo wirtualne. Cyberpaństwo
321/2 Ogólna nauka o państwie. Teoria (filozofia) władzy. Państwo a naród. Przekazanie władzy. Podział władzy. Władza - teoria. Władza - filozofia. Przywództwo polityczne
321/3 Suwerenność państwa
321/4 Przekształcenia państw. Zmiana obszarów państw
321/5 Najdawniejsze formy władzy. Historyczne formy władzy
321/6 Feudalizm
321/7 Nowożytne formy władzy
321/10 Ustroje autokratyczne czasów nowożytnych oparte na ruchach politycznych i nacjonalistycznych. Dyktatura monopartyjna. Totalitaryzm
321/12 Demokracja. Transformacja ustrojowa
321/13 Demokracja parlamentarna
321/14 Demokracja socjalistyczna. Dyktatura proletariatu. Radziecka forma państw socjalistycznych. Demokracja ludowa
321/15 Ponadpaństwowe formy władzy
322/1 Państwo a Kościół
323/1. Polityka wewnętrzna
323/4 Przynależność narodowościowa i państwowa obywateli za granicą
323/5 Ruchy przeciwko określonym rasom i narodowościom
323/7 Ruchy na rzecz określonych ras i narodowości
323/8 Syjonizm
323/9 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm
323/10 Mniejszości narodowe
323/11 Autonomia i samookreślenie narodów
323/12 Stosunki między ludnością a państwem. Warstwy i klasy społeczne
323/13 Stosunki między ludnością a państwem
323/14 Współpraca ludności z państwem. Święta narodowe
323/15 Krytyczne nastawienie ludności do państwa. Czynne sposoby walki
323/16 Rewolucja. Przewrót
323/17 Prześladowania polityczne. Akty terroru. Terroryzm
323/18 Prześladowania (ściganie) z powodów politycznych
323/19 Terror władzy państwowej
323/21 Akty terroru, np. zamachy, zabójstwa polityczne, porwania, wymuszone zaginięcia osób
323/22 Warstwy i klasy społeczne
324/1 Wybory. Wybory samorządowe. Referendum. Plebiscyt
325/1 Kolonizacja. Otwarcie na nowe terytoria. Kolonializm
325/2 Kolonializm. Polityka kolonialna. Neokolonializm
325/3 Administracja kolonialna. Polityka wewnętrzna w koloniach
326/1 Niewolnictwo. Poddaństwo
327(03) Encyklopedie i leksykony międzynarodowych stosunków politycznych
327/1. Międzynarodowe stosunki polityczne. Polityka światowa
327/2. Imperializm
327/4 Międzynarodowa solidarność ludzi pracy
327/5 Międzynarodowa współpraca ruchu robotniczego
327/7 Ruchy na rzecz utrzymania pokoju między narodami. Ruchy na rzecz rozbrojenia
327/8 Ruchy na rzecz integracji etnicznej, rasowej, religijnej, geograficznej itp
327/9 Panislamizm
327/10 Panslawizm
327/13 Integracja europejska. Polityka Unii Europejskiej. Unia Europejska - polityka. Rada Europejska
327/15 Panamerykanizm
327/16 Bloki międzynarodowe. Napięcia i konflikty. Tworzenie bloków, sojusze wojskowe, pakty jako źródło konfliktów. Kraje należące do bloków. Kraje nie należące do bloków, kraje niezaangażowane
327/18 Zimna wojna
327/20 Łagodzenie napięć międzynarodowych. Rozwiązywanie konfliktów międzynarodowych. Współistnienie pokojowe. Bezpieczeństwo międzynarodowe, narodowe, społeczne, ekologiczne, ekonomiczne, gospodarcze, żywnościowe, energetyczne, kulturowe, cyberbezpieczeństwo. Zarządzanie kryzysowe
327/21 Rozstrzyganie konfliktów międzynarodowych przez arbitraż i sądownictwo międzynarodowe
327/22 System obronny państwa
327/23 Działalność organizacji międzynarodowych i międzypaństwowych
327/24 Wywieranie wpływu politycznego na inne państwa
327/25 Tajna służba. Szpiegostwo. Wywiad cywilny. CIA. FBI
327/26 Intrygi polityczne. Piata kolumna. Dywersja
328/1 Parlamenty. Przedstawicielstwa narodowe. Rządy. Większości i mniejszości parlamentarne. Opozycja. Frakcje parlamentarne. Kryzysy parlamentarne, rządowe i gabinetowe. Historia parlamentu
328/2 Stosunki między parlamentami, rządami, administracją, gospodarką i opinią publiczną. Grupy nacisku. Lobby. Korupcja. Protekcja. Nepotyzm
329/1. Partie i ruchy polityczne
329/2. Partie i ruchy polityczne według ich założeń politycznych i celów
329/3 Partie i ruchy konserwatywne
329/4 Partie i ruchy liberalne
329/5 Partie i ruchy socjalistyczne i socjaldemokratyczne
329/6 Partie i ruchy komunistyczne
329/7 Partie i ruchy nacjonalistyczne
329/12 Partie i ruchy anarchistyczne
329/13 Partie i ruchy o założeniach religijnych (wyznaniowych)
329/15 Partie i ruchy nielegalne. Partie i ruchy podziemne
329/16 Polityczne i narodowe ruchy oraz sojusze
329/19 Organizacje i ruchy młodzieżowe. Harcerstwo. Skauting
329/20 Organizacje studenckie. ZSP i NZS
34(03) Encyklopedie i leksykony prawa
34(038) Słowniki prawnicze przekładowe terminologiczne. Prawo - słowniki przekładowe terminologiczne
34/1. Nauki prawne. Prawo. Historia prawa
34/1.1 Biografie zbiorowe, twórczość prawników
34/1.2 Biografie indywidualne, twórczość prawników
34/2 Poszczególne zagadnienia i wydarzenia prawne. Głośne procesy. Retoryka, wymowa sądowa
34/3 Ogólne zagadnienia prawa. Metody i nauki pomocnicze prawa
34/4 Rodzaje i formy prawa. Teoria prawa
34/5 Kierunki teorii prawa. Filozofia prawa. Teoria państwa i prawa. Doktryny prawne. Stosowanie, wykładnia prawa. Teoria wykładni prawa
34/7 Prawo naturalne
34/8 Prawo pozytywne. Źródła prawa pozytywnego. Normy prawne. Legislacja
34/10 Historyczne formy i systemy prawne
34/11 Prawo rzymskie
34/12 Prawo porównawcze
34/13 Pomocnicze nauki sądowe. Psychologia sądowa. Chemia sądowa. Medycyna sądowa. Toksykologia sądowa
341/1. Prawo międzynarodowe
341/2. Prawo międzynarodowe publiczne. Prawo narodów
341/3. Organizacje światowe. Organizacje międzynarodowe
341/4. Organizacje międzynarodowe z zachowaniem suwerenności państwowej członków
341/5. Prawo Unii Europejskiej. Unia Europejska - prawo. Parlament Europejski. Europarlament
341/11 Państwa suwerenne. Suwerenność państw
341/18 Osoby fizyczne w prawie międzynarodowym
341/20 Przedmioty i dobra w prawie międzynarodowym
341/21

Obszar i granice państw. Wody terytorialne. Wody przybrzeżne. Szelf kontynentalny. Strefa neutralna. Nabycie i utrata terytorium. Okupacja. Aneksja. Plebiscyt

341/30 Prawa człowieka (w aspekcie międzynarodowym)
341/32 Pomoc, poparcie i współdziałanie międzypaństwowe
341/34 Prawo mniejszości narodowych
341/35 Porozumienia międzynarodowe. Traktaty, umowy międzynarodowe. Umowy międzynarodowe Unii Europejskiej
341/36 Międzynarodowe prawo wojenne
341/37 Zbrodnie wojenne. Przestępstwa wojenne
341/38 Praca przymusowa
341/44 Różne przestępstwa popełnione za granicą lub przez cudzoziemców. Wykonywanie zagranicznych wyroków karnych. Przestępczość cudzoziemców
341/45 Wydalanie cudzoziemców. Uchodźcy polityczni. Prawo azylu
341/48 Ludobójstwo
341/49 Arbitraż międzynarodowy i sądownictwo międzynarodowe. Pokojowe rozstrzyganie sporów międzynarodowych. Trybunały międzynarodowe. Orzecznictwo międzynarodowe
341/52 Rozbrojenie
341/53 Ograniczenie i zakaz środków masowej zagłady (np. chemicznych, bakteriologicznych, atomowych)
341/54 Prawo dyplomatyczne
341/56 Międzynarodowe prawo prywatne
342/1. Prawo państwowe. Prawo publiczne. Prawo konstytucyjne. Prawo administracyjne
342/3 Państwo. Struktura państwa
342/5 Centralizacja i decentralizacja. Samorząd terytorialny (lokalny). Organy terenowe władzy państwowej. Mandat radnego
342/6 Administracyjno-terytorialny podział państwa
342/7 Zwierzchnictwa. Formy władzy państwowej. Ustrój państwowy
342/9 Przejściowe formy rządów.
342/10 Konstytucje
342/11 Władza państwowe. System i funkcje organów państwowych
342/12 Władza państwowa (wykonawcza). Rząd.
342/13 Władza ustawodawcza. Prawo parlamentarne. Parlament. Sejm. Senat. Obowiązki i przywileje członków parlamentu. Immunitet poselski. Mandat poselski. Regulaminy. Komisje i kluby parlamentarne
342/14 Władza sądownicza. Trybunały Konstytucyjne. Trybunał Stanu. Sądownictwo konstytucyjne
342/16 Prawa podstawowe. Prawa człowieka
342/17 Obywatelstwo. Narodowość. Prawa i obowiązki obywateli. Bezpaństwowość. Prawa polityczne cudzoziemców
342/18 Prawa obywateli. Państwo a jednostka. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. RODO. Równość obywatelska i publiczna. Równość rasowa. Równość wyznania. Równouprawnienie płci. Wolność nauki. Prawo zrzeszania się. Wolność zgromadzeń. Wolność sumienia i wyznania. Wolność prasy i widowisk. Prawo do pracy i ubezpieczeń społecznych. Prawo do nauki. Prawa nabyte
342/19 Prawa poszczególnych grup osób. Prawa uchodźców, wysiedleńców. Prawa chorych. Prawa cudzoziemców
342/20 Prawa dziecka. Prawa kobiet
342/21 Wolność myśli i słowa - prawo. Prawo do informacji. Prawo do informacji publicznej
342/22 Obowiązki podstawowe obywateli państwa
342/24 Stan wyjątkowy. Stan wojenny. Stan oblężenia. Stany nadzwyczajne
342/25 Prawo wyborcze. Prawo głosowania. Systemy wyborcze. Ordynacja wyborcza dla wszystkich podmiotów
342/26 Prawo administracyjne. Publiczne prawo administracyjne. Administracja – prawo
342/27 Prawo organizacyjne administracji. Prawo urzędnicze
343/1. Prawo karne. Przestępstwa karne. Penologia. Kryminologia
343/2. Kodeks karny
343/3. Prawo karne skarbowe
343/4. Głośne procesy kryminalne
343/7 Strony. Oskarżenie. Obrona
343/8 Postępowanie karne. Prawo karne procesowe. Proces karny. Śledztwo. Umorzenie śledztwa  zob.  343/9 Kodeks postępowania karnego
343/9 Kodeks postępowania karnego
343/18 Kodeks wykroczeń
343/19 Kary i środki wychowawcze
343/20 Kara śmierci. Kary cielesne
343/21 Kara pozbawienia wolności. Ograniczenie wolności. Kara więzienia
343/24 Inne rodzaje kar i środków zabezpieczających
343/26 Rodzaje czynów karalnych (część szczegółowa prawa karnego). Przestępczość cudzoziemców
343/27 Czyny karalne przeciw państwu i władzy państwowej
343/30 Czyny karalne przeciw porządkowi i bezpieczeństwu publicznemu
343/31 Związki i sekty przestępcze
343/32 Czyny karalne przeciw bezpieczeństwu ruchu
343/33 Przestępstwa przeciw władzom publicznym. Przekupstwo. Łapownictwo. Korupcja. Nadużycie władzy. Naruszenie tajemnicy służbowej. Przestępstwa podatkowe, skarbowe, socjalne
343/35 Przestępstwa w stosunku do gospodarki publicznej i własności publicznej
343/36 Przestępstwa przeciw podstawowym prawom człowieka
343/37 Przestępstwa przeciw zaufaniu publicznemu, dobrym obyczajom i rodzinie. Fałszowanie pieniędzy. Fałszowanie dokumentów. Domy gry. Dręczenie zwierząt
343/38 Oszustwa w handlu, przemyśle i gospodarce. Przestępczość gospodarcza. Przestępstwa menedżerskie
343/39 Pranie brudnych pieniędzy
343/40 Przestępstwa przeciw własności przemysłowej, intelektualnej i artystycznej. Cyberprzestępczość. Przestępstwa komputerowe
343/41 Przestępstwa przeciw moralności i rodzinie
343/42 Przestępstwa związane z alkoholizmem, narkotykami itd.
343/43 Przestępstwa przeciw życiu, zdrowiu i czci. Zabójstwo. Morderstwo. Pobicie. Uszkodzenie ciała. Przestępstwa przeciw dzieciom. Pedofilia. Znęcanie się nad dziećmi. Przestępstwa przeciw osobom potrzebującym opieki
343/46 Przestępstwa przeciw mieniu
343/48 Wykonanie kary
343/49 Zakłady karne. Zakłady terapii przez pracę. System penitencjarny. Personel zakładów karnych
343/50 Zakłady poprawcze
343/51 Zapobieganie przestępczości. Profilaktyka kryminalna
343/52 Nauki kryminalne. Kryminologia
343/54 Przestępczość nieletnich
343/55 Psychologia kryminalna
343/56 Socjologia kryminalna. Przestępstwo jako zjawisko społeczne
343/57 Archeologia kryminalna. Historyczne formy przestępczości. Historia przestępstw
343/58 Kryminalistyka. Technika kryminalistyczna. Daktyloskopia. Fotografia kryminalna. Pismoznawstwo kryminalistyczne. Badanie dokumentów. Językoznawstwo  kryminalistyczne
343/59 Wiktymologia (nauka o ofiarach przestępstw)
344/1 Prawo karne specjalne: wojskowe i morskie
346/1. Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo
346/2 Prawo gospodarcze ogólnie
346/3 Podmioty prawa gospodarczego
346/4 Państwo jako podmiot prawa gospodarczego
346/6 Przedsiębiorstwa państwowe
346/7 Przedsiębiorstwa prywatne
346/8 Zobowiązania gospodarcze. Umowy gospodarcze
346/9 Przepisy dotyczące porządku gospodarczego i zarządzania gospodarką
346/10 Gospodarcze prognozy
346/11 Rachunkowość podmiotów gospodarczych
346/12 Przepisy dotyczące rynku i produkcji
346/13 Handel zagraniczny i przepisy dewizowe
346/15 Prawo cenowe. Opłaty i taryfy
346/16 Przepisy dotyczące finansów i kredytów
346/17 Przepisy dotyczące poszczególnych działów gospodarki
347/1. Prawo cywilne
347/2. Kodeks cywilny
347/4. Stan cywilny. Urzędy i akta stanu cywilnego
347/7. Stowarzyszenia. Organizacje użyteczności publicznej
347/8 Fundacje
347/10 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyste. Hipoteka. Kataster. Posiadanie i użytkowanie. Prawo do mieszkania. Zasiedzenie. Dzierżawa. Pożyczki rolne pod zastaw - prawo cywilne
347/11 Własność gruntów. Nieruchomości
347/13 Prawo o zobowiązaniach. Umowy
347/14 Zobowiązania. Skutki prawne zobowiązań. Wygaśnięcie zobowiązań
347/15 Prawo turystyczne
347/16 Poszczególne rodzaje umów. Umowy ogólnie. Sprzedaż. Cesje. Kupno. Wymiana. Barter. Umowy o usługi. Pełnomocnictwo. Zabezpieczenie wierzytelności. Umowy o pożyczkę. Zastaw. Depozyt. Dzierżawa. Wynajem. Leasing. Fortfaiting. Franchising - prawo cywilne. Poradnictwo. Konsulting, consulting
347/17 Spółki cywilne
347/20 Odpowiedzialność zawodowa
347/21 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
347/22 Prawo rodzinne i opiekuńcze
347/23 Kodeks rodzinny
347/24 Małżeństwo
347/25 Prawo opiekuńcze. Kuratela. Niepełnoletni. Pełnoletność
347/26 Prawo spadkowe
347/28 Prawo handlowe. Prawo spółek
347/29 Kodeks handlowy
347/30 Spółki prawa handlowego
347/31 Konsorcja. Zrzeszenia. Koncerny. Syndykaty. Holdingi. Kompanie. Korporacje
347/33 Spółki osobowe : jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne - prawo handlowe
347/34 Spółki kapitałowe : z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.), akcyjne, spółki giełdowe, publiczne - prawo handlowe
347/36 Prawo spółdzielcze
347/38 Instytucje handlowe. Prawo finansowe
347/39 Prawo finansów publicznych
347/40 Prawo budżetowe
347/41 Instytucje pośrednictwa handlowego
347/44 Banki. Operacje bankowe
347/45 Kredyt
347/46 Upadłość. Zawieszenie wypłat. Niewypłacalność. Bankructwo. Likwidacja
347/47 Umowy handlowe
347/48 Weksle. Obrót wekslowy
347/49 Czeki. Izby rozrachunkowe
347/50 Ubezpieczenia
347/51 Prawo własności przemysłowej. Wynalazki. Patenty. Prawo wynalazcze. Prawo patentowe. Znaki towarowe - prawo cywilne. Firma (oznaczenie przedsiębiorcy) - prawo cywilne. Prawo wzorów przemysłowych
347/53 Prawo internetowe
347/54 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze - prawo cywilne. Prawo własności intelektualnej
347/55 Prawo morskie. Prawo żeglugi handlowej. Prawo nawigacyjne
347/57 Prawo radiowe
347/59 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
347/61 Postępowanie cywilne. Proces cywilny. Ekspertyzy sądowe. Biegli sądowi. Arbitraż. Mediacja
347/62 Kodeks postępowania cywilnego
347/63 Wyrok. Odwołanie, rewizja, wykonanie wyroku
347/64 Personel sądowy. Prawnicy. Etyka zawodowa
347/68 Prawnicy i urzędnicy związani z sądownictwem
347/69 Adwokatura
349/1. Specjalne rodzaje prawa. Rodzaje prawa o charakterze mieszanym
349/2 Prawo pracy
349/3 Kodeks pracy
349/5 Prawo stosunku pracy. Umowa o pracę. Umowy zbiorowe. Wydajność pracy. Współzawodnictwo pracy. Dyscyplina pracy - prawo. Umowa o dzieło. Spory zbiorowe
349/6 Warunki pracy. Wynagrodzenie. Materialna odpowiedzialność w stosunku pracy. Czas pracy. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Wypadki przy pracy. Praca domowa – prawo
349/7 Prawo socjalne
349/8 Prawo opieki i pomocy społecznej
349/9 Prawo ubezpieczeń społecznych. Prawo ubezpieczeń bezrobotnych, od skutków bezrobocia
349/10 Przepisy emerytalne
349/10.1 Prawo ubezpieczeń rodzinnych, rent rodzinnych. Ubezpieczenia rodzinne, renty rodzinne – prawo
349/11 Prawo własności ziemi
349/12 Prawo agrarne. Prawo rolne
349/13 Prawo organizacji zajmujących się produkcją i dystrybucją artykułów rolnych.
349/14 Prawo kształtowania przestrzeni
349/15 Prawo budowlane
349/16 Prawo lokalowe
349/17 Prawo ochrony środowiska
35(03) Encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne administracji publicznej, policji. Administracja publiczna, policja - encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne
35(03)/1 Encyklopedie i leksykony biograficzne urzędników i wojskowych. Biografie zbiorowe i indywidualne urzędników i wojskowych - encyklopedie i leksykony. Urzędnicy i wojskowi - encyklopedie i leksykony
35(038) Słowniki administracji publicznej, policji przekładowe terminologiczne. Administracja publiczna, policja - słowniki przekładowe terminologiczne
351/354/1. Administracja publiczna. Zarządzanie publiczne. Administracja elektroniczna. Historia administracji
351/354/2. Nauka administracji. Myśl administracyjna
351/354/3. Działalność organów administracji i instytucji użyteczności publicznej
351/354/4. Gospodarka komunalna (technika komunalna, gospodarka miejska)
351/354/5. Postępowanie administracyjne
351/354/6 Kodeks postępowania administracyjnego
351/354/7 Postępowanie podatkowe
351/354/9 Roboty publiczne. Umowy (kontrakty) z wykonawcami
351/354/10 Finanse publiczne. Ustawodawstwo organów administracji w zakresie finansów publicznych
351/354/11 Policja. Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Gwardia Narodowa. Straż Miejska. Policja leśna, rzeczna, portowa, kolejowa itd. Oddziały antyterrorystyczne. Służby mundurowe. Etyka zawodowa. Policja - etyka. Służby mundurowe – etyka
351/354/12 Interpol. Międzynarodowa policja kryminalna
351/354/13 Obowiązki i uprawnienia policji. Prawo policyjne
351/354/14

Policja polityczna. Policja tajna. Służby ochrony pogranicza (pogranicznicy). Straż graniczna. Wojsko Ochrony Pogranicza. Służby specjalne. Kontrwywiad cywilny. Wywiad cywilny. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. ABW. Agencja Wywiadu. Urząd Ochrony Państwa. UOP. Centralne Biuro Antykorupcyjne. CBA. Służba bezpieczeństwa. SB

351/354/15 Policja śledcza. Detektywi
351/354/16 Porządek i bezpieczeństwo publiczne. Kontrola widowisk. Kontrola zrzeszania się i zgromadzeń. Nadzór nad bronią. Zezwolenia na broń. Bezpieczeństwo osobiste. Zarządzanie kryzysowe
351/354/17 Nadzór administracyjny nad wolnością myśli, słowa i prasy
351/354/18 Prawo prasowe
351/354/20 Nadzór nad cudzoziemcami. Wizy
351/354/31 Zdrowie i higiena publiczna. Kontrola sanitarna. Kontrola weterynaryjna. Prawo medyczne. Cmentarze. Bezpieczeństwo zdrowotne
351/354/34 Mieszkania. Przepisy administracyjne dotyczące mieszkań. Gospodarka lokalowa
351/354/35 Gospodarka wodna. Przepisy administracyjne dotyczące wód
351/354/36 Nadzór nad komunikacją. Ruch drogowy, kolejowy, lotniczy i wodny. Zarządzenia dotyczące ulic i mostów. Oświetlenie ulic. Sygnalizacja świetlna. Nadzór nad pojazdami. Kontrola stanu technicznego pojazdów. Służby ruchu lotniczego. Prawo pocztowe. Nadzór nad telekomunikacją. Transport – prawo
351/354/37 Przepisy dotyczące ruchu drogowego. Prawo drogowe
351/354/38 Kodeks drogowy
351/354/39(038) Słowniki nadzoru administracyjnego nad gospodarką przekładowe, terminologiczne. Kontrola gospodarcza rolnictwa, przemysłu i handlu. Wagi i miary. Monety. Nadzór administracyjny nad gospodarką - słowniki przekładowe terminologiczne
351/354/39 Nadzór administracyjny nad gospodarką. Kontrola gospodarcza rolnictwa, przemysłu i handlu. Wagi i miary. Monety. Łowiectwo, rybactwo – prawo
351/354/40 Nadzór administracyjny nad pracą. Kontrola ustawodawstwa socjalnego
351/354/41 Nadzór administracyjny nad opieką społeczną, ubezpieczeniami społecznymi i pomocą społeczną
351/354/42

Nadzór administracyjny nad kulturą i nauką. Muzea. Biblioteki. Zabytki. Sztuka. Literatura. Wyznania. Religie. Imprezy publiczne. Nagrody i odznaczenia. Instytucje kultury - nadzór administracyjny. Instytucje kultury - zarządzanie. Zarządzanie kulturą. Zarządzanie projektami w instytucjach kultury. Polityka kulturalna

351/354/43 Nadzór administracyjny nad oświatą (szkolnictwem)
351/354/44 Prawo szkolne (oświatowe). Prawo szkół wyższych
351/354/46 Obrona narodowa
351/354/48 Kontrola i nadzór nad administracją publiczną
351/354/51 Orzecznictwo sądów administracyjnych.
351/354/52 Organy administracji różnych stopni
351/354/54 Personel (pracownicy) organów administracji. Urzędnicy i funkcjonariusze
351/354/55(03) Encyklopedie i leksykony organów administracji pierwszego i średniego stopnia, samorządu terytorialnego, administracji terenowej
351/354/55 Organy administracji pierwszego i średniego stopnia
351/354/56 Tworzenie i rozwój organów administracyjnych. Podział administracyjny (terytorialny)
351/354/57 Administracja pierwszego stopnia (administracja lokalna). Samorząd lokalny. Organy administracyjne na szczeblu gminy, osiedla, miasta, dzielnicy miejskiej. Rady narodowe gminne, miejskie. Samorząd wiejski, gminny, miejski. Sołtys. Wójt. Burmistrz. Prezydent miasta. Urzędy gminne, miejskie. Władza lokalna. Miasta - polityka. Zarządzanie miastem. Zrównoważony rozwój miast
351/354/58 Administracja średniego stopnia
351/354/59 Administracja centralna. Władze i urzędy centralne. Ministerstwa
355/359(03)/1 Encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne nauki i sztuki wojennej, sił zbrojnych, wojskowości. Nauka i sztuka wojenna, siły zbrojne, wojskowość -  encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne
355/359(03)/1.1 Encyklopedie i leksykony biograficzne wojskowych. Biografie zbiorowe i indywidualne wojskowych - encyklopedie i leksykony. Wojskowi - encyklopedie i leksykony
355/359/1. Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne
355/359/2. Wojskowość. Historia wojskowości ogólnie i w poszczególnych krajach. Historiografia
355/359/2.1 Biografie zbiorowe wojskowych, agentów wojskowych, lotników, hetmanów.  Wojskowi. Agenci wojskowi. Lotnicy. Hetmani
355/359/2.2 Biografie zbiorowe wojskowych, agentów wojskowych, lotników, hetmanów.  Wojskowi. Agenci wojskowi. Lotnicy. Hetmani
355/359/4. Wojskowość w poszczególnych krajach
355/359/5 Wojna. Filozofia i socjologia wojny. Militaryzm
355/359/8 Polityka wojskowa. Polityka militarna
355/359/10 Podział hierarchiczny wojskowych
355/359/11 Siły zbrojne ogólnie. Wojsko. Życie wojskowe. Historia wojska
355/359/12 Polegli na wojnie
355/359/13 Emeryci i renciści wojskowi
355/359/14 Ofiary wojny
355/359/16 Honor wojskowy. Dyscyplina wojskowa. Dowodzenie. Etyka wojskowa. Nagrody i przywileje
355/359/20 Kształcenie i wychowanie wojskowe. Szkolnictwo wojskowe
355/359/22 Kształcenie i wychowanie wojskowe ogólnie. Szkolenie poza szkołami. Kursy
355/359/24 Ogólna organizacja sił zbrojnych
355/359/25 Formacje i jednostki sił zbrojnych
355/359/26 Służba wojskowa za granicą. Legia cudzoziemska. Wojska najemne
355/359/27 Siły zbrojne koalicji i państw sprzymierzonych. Siły zbrojne międzynarodowe. Międzynarodowe operacje pokojowe
355/359/28 Operacje wojenne. Taktyka i strategia. Sztuka wojenna. Historia sztuki wojennej. Sztuka oblężnicza. Cyberwojna. Wojna cybernetyczna. Cyberstrategia. Wojna hybrydowa
355/359/29 Historia sztuki wojennej
355/359/31 Wywiad wojskowy. Informacja wojskowa. Szpiegostwo wojskowe. Kontrwywiad wojskowy. Walka informacyjna
355/359/32 Kwatermistrzostwo. Służby polowe w ogólności
355/359/35 Geografia wojenna
355/359/36 Historia wojen z punktu widzenia wojskowego. Kampanie. Bitwy. Walki
355/359/37 Historia wojennych operacji powietrznych. Wojna lotnicza
355/359/38 Historia wojen morskich z punktu widzenia wojskowego. Wojny i bitwy morskie
355/359/40 Organizacja obrony cywilnej. Szkolenie ludności cywilnej
355/359/42 Administracja wojskowa
355/359/44 Zakłady wojskowe. Koszary. Kwatery. Garnizony itd.
356/359/1. Rodzaje sił zbrojnych i służb wojskowych
356/359/2 Wojska lądowe. Piechota. Służba administracyjna i pomocnicza
356/359/4 Piechota. Piechota zmotoryzowana. Komandosi. Siły specjalne. Siły specjalnego przeznaczenia. Specnaz
356/359/5 Wojska powietrznodesantowe
356/359/7 Służba administracyjna i pomocnicza
356/359/8 Kawaleria
356/359/10 Lekkie oddziały zmotoryzowane. Motocykliści itd.
356/359/12 Wojska pancerne
356/359/16 Marynarka wojenna. Historia marynarki wojennej
36 Działalność na rzecz zaspokajania duchowych i materialnych potrzeb życiowych. Opieka społeczna. Pomoc społeczna. Mieszkania. Ubezpieczenia
364/1. Opieka społeczna. Usługi społeczne. Infrastruktura społeczna
364/2. Teoria opieki społeczne
364/3. Państwo opiekuńcze
364/5. Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej
364/8 Agencje i organizacje zajmujące się opieką i pomocą społeczną
364/9 Organizacje wolontariuszy. Wolontariat
364/10 Osoby niosące pomoc społeczną. Opiekunowie społeczni. Pracownicy opieki społecznej
364/16 Hospicja
364/20 Działania opieki społecznej. Środki socjalne. Świadczenia usług
364/21 Poradnictwo. Przystosowanie społeczne. Rehabilitacja zawodowa. Przywracanie do pracy. Wsparcie społeczne. Zakłady pracy chronionej. Coaching społeczny
364/23 Ubezpieczenia społeczne. Ubezpieczenia pracownicze (wynikające ze stosunku pracy)
364/28 Ubezpieczenia bezrobotnych
364/29 Ubezpieczenia emerytalne. Emerytury
364/34 Opieka nad dziećmi. Pomoc dzieciom
364/35 Opieka nad młodocianymi i młodzieżą
364/36 Opieka w czasie starości
364/37 Opieka nad cudzoziemcami, uchodźcami, repatriantami, jeńcami wojennymi
364/38 Opieka nad rodziną
364/39 Opieka nad chorymi. Opieka nad ofiarami katastrof i klęsk
364/40 Opieka nad niepełnosprawnym (fizycznie)
364/43 Opieka nad upośledzonymi i niedorozwiniętymi umysłowo, nad umysłowo chorymi
364/45 Opieka nad bezrobotnymi
364/46 Opieka nad żebrakami i bezdomnymi
364/48 Domy dziecka
364/49 Domy starców
364/53 Hospicja dla dzieci. Hospicja domowe dla dzieci
364/54 Problemy społeczne wymagające pomocy społecznej
364/55 Przemoc. Znęcanie się. Złe traktowanie. Cyberprzemoc
364/56 Przemoc domowa. Przemoc  w rodzinie. Dziecko jako ofiara przemocy.
364/58 Wykorzystywanie seksualne
364/61 Adopcja. Rodziny zastępcze
366/2 Zachowanie się konsumenta. Edukacja konsumenta. Psychologia ekonomiczna. Satysfakcja konsumenta
366/3 Ochrona konsumentów. Organizacje konsumenckie
368/1. Ubezpieczenia dobrowolne (nie wynikające ze stosunku pracy). Ubezpieczenia gospodarcze
368/2 Techniki i metody ubezpieczeń
368/3 Reasekuracja. Ryzyko ubezpieczeniowe
368/4 Firmy (towarzystwa) ubezpieczeniowe
368/5 Ubezpieczenia dobrowolne i obowiązkowe
368/6 Ubezpieczenia majątkowe (mienia). Ubezpieczenia od klęsk elementarnych
368/7 Ubezpieczenia transportowe (komunikacyjne)
368/10 Ubezpieczenia osobowe prywatne
368/11 Ubezpieczenia na życie. Prywatne ubezpieczenia emerytalne. Fundusze emerytalne
37(03) Encyklopedie i leksykony oświaty, pedagogiki, wychowania, szkolnictwa
37(03)/1 Encyklopedie i leksykony biograficzne pedagogów, twórców oświaty. Biografie zbiorowe i indywidualne pedagogów, twórców oświaty - encyklopedie i leksykony. Pedagodzy, twórcy oświaty - encyklopedie i leksykony
37(038) Słowniki pedagogiczne przekładowe terminologiczne. Pedagogika - słowniki przekładowe terminologiczne
37/1. Oświata. Pedagogika. Wychowanie. Szkolnictwo. Wykorzystywanie wolnego czasu
37/2. Historia wychowania, oświaty i pedagogiki
37/3.1 Biografie zbiorowe, twórczość pedagogów, nauczycieli. Pedagodzy, nauczyciele
37/3.2 Biografie indywidualne, twórczość pedagogów, nauczycieli. Pedagodzy, nauczyciele
37/4. Podstawy wychowania i nauczania (materialne, teoretyczne, filozoficzne itd.)
37/5. Metody badań pedagogicznych. Obserwacja pedagogiczna
37/6. Ogólna teoria wychowania i nauczania. Metody wychowania. Zasady działalności pedagogicznej. Pedagogiki wyspecjalizowane
37/7. Pedagogika społeczna
37/8. Pedagogika kultury
37/9 Edukacja międzykulturowa
37/10 Pedagogika porównawcza
37/11 Pedagogika eksperymentalna
37/12 Pedagogika specjalna. Pedagogika lecznicza (terapeutyczna). Pedagogika rewalidacyjna. Ortopedagogika. Tanatopedagogika
37/13 Andragogika, geragogika. Teoria oświaty i wychowania dorosłych, ludzi starych. Pedagogika dorosłych, ludzi starych. Oświata dorosłych, ludzi starych. Dorośli, ludzie starzy - pedagogika i oświata
37/14 Polityka oświatowa. Szkoła a życie publiczne
37/15 Prawo do nauki. Dostęp do oświaty
37/17 Walka z analfabetyzmem
37/18 Wymiana nauczycieli i uczniów, studentów
37/20 Reforma szkolnictwa
37/22 Obowiązek szkolny
37/24 Planowanie kształcenia (z ekonomicznego punktu widzenia)
37/25 Finansowanie systemu edukacji (oświaty, szkolnictwa)
37/26 Inspekcje (wizytacje) szkół. Rady szkolne
37/27 Jakość kształcenia
37/28 Dyscypliny naukowe wykorzystywane w procesach wychowania i nauczania
37/29 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
37/30 Psychologia pedagogiczna. Psychologia wychowawcza
37/31 Treść, przedmioty nauczania w szkołach różnych stopni i typów
37/31.001 Nauczanie informacji naukowej. Edukacja informacyjna
37/31.004 Nauczanie informatyki
37/31.008 Nauczanie kultury. Edukacja kulturalna
37/31.028 Nauczanie czytelnictwa. Edukacja czytelnicza
37/31.1 Nauczanie filozofii. Edukacja filozoficzna
37/31.17 Nauczanie etyki
37/31.272 Nauczanie religii katolickiej
37/31.3 Nauczanie wychowania obywatelskiego
37/31.316.77 Nauczanie o mediach. Edukacja medialna. Nauczanie edukacji medialnej
37/31.327.39(4-67) Nauczanie o Europie. Edukacja europejska
37/31.33 Nauczanie ekonomii
37/31.351.75 Nauczanie bezpieczeństwa. Edukacja dla bezpieczeństwa. Nauczanie przysposobienia obronnego. Przysposobienie obronne – nauczanie
37/31.5 Nauczanie przyrody
37/31.502 Nauczanie edukacji ekologicznej. Nauczanie ekologii
37/31.51 Nauczanie matematyki
37/31.53 Nauczanie fizyki
37/31.61 Nauczanie medycyny
37/31.613 Nauczanie o zdrowiu. Edukacja zdrowotna. Nauczanie edukacji zdrowotnej
37/31.613.88 Nauczanie przysposobienia do życia w rodzinie. Przysposobienie do życia w rodzinie - nauczanie. Edukacja seksualna. Wychowanie seksualne
37/31.62 Nauczanie techniki
37/31.63 Nauczanie rolnictwa
37/31.7 Nauczanie plastyki, sztuki. Edukacja artystyczna
37/31.78 Nauczanie muzyki
37/31.792 Nauczanie o teatrze. Edukacja teatralna
37/31.796 Nauczanie wychowania fizycznego
37/31O Nauczanie języków obcych
37/31A Nauczanie języka angielskiego
37/31N Nauczanie języka niemieckiego
37/31F Nauczanie języka francuskiego
37/31H Nauczanie języka hiszpańskiego
37/31R Nauczanie języka rosyjskiego
37/31P Nauczanie języka polskiego
37/31.913(438) Nauczanie o regionie. Edukacja regionalna
37/31.94 Nauczanie historii
37/32A Podręczniki, podręcznik do języka angielskiego
37/32.1A Podręczniki, podręcznik do języka angielskiego. Słuchanie
37/32.2A Podręczniki, podręcznik do języka angielskiego. Czytanie
37/32.3A Podręczniki, podręcznik do języka angielskiego. Mówienie
37/32.4A Podręczniki, podręcznik do języka angielskiego. Pisanie
37/32.5A Egzaminy, testy z języka angielskiego
37/32N Podręczniki, podręcznik do języka niemieckiego
37/32.1N Podręczniki, podręcznik do języka niemieckiego. Słuchanie
37/32.3N Podręczniki, podręcznik do języka niemieckiego. Mówienie
37/32.4N Podręczniki, podręcznik do języka niemieckiego. Pisanie
37/32.5N Egzaminy, testy z języka niemieckiego
37/32Ł Podręczniki, podręcznik do języka łacińskiego
37/32W Podręczniki, podręcznik do języka włoskiego
37/32.4W Podręczniki, podręcznik do języka włoskiego. Pisanie
37/32F Podręczniki, podręcznik do języka francuskiego
37/32.1F Podręczniki, podręcznik do języka francuskiego. Słuchanie
37/32.2F Podręczniki, podręcznik do języka francuskiego. Czytanie
37/32.3F Podręczniki, podręcznik do języka francuskiego. Mówienie
37/32.4F Podręczniki, podręcznik do języka francuskiego. Pisanie
37/32.5F Egzaminy, testy z języka francuskiego
37/32H Podręczniki, podręcznik do języka hiszpańskiego
37/32.4H Podręczniki, podręczniki do języka hiszpańskiego. Pisanie
37/32R Podręczniki, podręcznik do języka rosyjskiego
37/32.2R Podręczniki, podręcznik do języka rosyjskiego. Czytanie
37/32.3R Podręczniki, podręcznik do języka rosyjskiego. Mówienie
37/32.4R Podręczniki, podręcznik do języka rosyjskiego. Pisanie
37/32.5R Egzaminy, testy z języka rosyjskiego
37/32U Podręczniki, podręcznik do języka ukraińskiego
37/32B Podręczniki, podręcznik do języka białoruskiego
37/33. Cele i ideały nauczania
37/33.1 Etyczne cele, ideały nauczania. Wychowanie moralne
37/33.2 Wychowanie religijne, chrześcijańskie
37/33.3 Wychowanie estetyczne, rozwijanie zdolności twórczych, myślenia twórczego
37/34 Podstawowe formy wychowania i kształcenia
37/35 Wychowanie w domu. Wychowanie w rodzinie. Pedagogika rodzinna
37/36 Wychowanie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Internaty. Wioski dziecięce. Domy dziecka. Pedagogika opiekuńcza
37/37 Szczególne formy organizacyjne nauczania
37/38 Kształcenie ustawiczne. Kształcenie permanentne
37/39 Nauczanie na odległość
37/41 Formy organizacyjne szkół i nauczania
37/42 Szkoły wyznaniowe
37/43 Szkoły publiczne (utrzymywane przez państwo, samorząd)
37/44 Szkoły prywatne i społeczne
37/45 Wychowanie społeczne. Wychowanie dla demokracji. Wychowanie patriotyczne
37/46 Uczenie się. Samokształcenie. Samouctwo. Autodydaktyka
37/48 Wychowanie w grupie. Nauczanie integracyjne lub oddzielne
37/50 Poradnictwo
37/52 Rodzice a szkoła
37/53 Nauczyciele a uczniowie. Wychowanie w szkole
37/54 Godzina wychowawcza. Lekcja wychowawcza
37/55 Relacje wzajemne między uczniami
37/56 Zarządzanie placówkami oświatowymi. Administracja szkolna
37/57 Organizacja instytucji oświatowych. Organizacja szkolnictwa
37/58 Dyrekcja. Kierownictwo szkół (placówek oświatowych)
37/59 Organizacja nauczania, uczenia się
37/59.1 Nadzór pedagogiczny. Ewaluacja
37/60 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Etyka zawodowa nauczyciela. Nauczyciele - etyka. Andragodzy. Nauczyciele nauczania początkowego, szkół podstawowych, szkół średnich
37/60.1 Awans zawodowy nauczyciela
37/60.2 Karta Nauczyciela
37/61 Uczniowie
37/62 Programy nauczania. Plany szkolne. Syllabus
37/63 Pomoc socjalna dla uczniów
37/64 Wycieczki szkolne
37/66 Metody oceny i kontroli postępów w nauce uczniów
37/67 Egzaminy szkolne. System kwalifikacyjny. Konkursy
37/68 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania. Formy nabywania wykształcenia
37/69 Innowacje pedagogiczne. Innowatyka pedagogiczna
37/70 Efektywność nauczania
37/71 Formy nauczania
37/73 Praca nauczyciela
37/74 Praca uczniów
37/75 Metody nauczania
37/76 Wychowanie i nauczanie przez działania praktyczne
37/77 Lekcje wyrównawcze
37/78 Systemy wychowania
37/79 Porządek i dyscyplina szkolna
37/80 Tereny szkolne. Budynki i pomieszczenia. Wyposażenie
37/81 Pomoce naukowe (szkolne) i materiały nauczania
37/83 Życie uczniów
372/32.2.78 Podręczniki, podręcznik do muzyki w przedszkolu
372/32.3.78 Podręczniki, podręcznik do muzyki w szkole muzycznej
373/1. Rodzaje szkół (ogólnokształcących)
373/2. Wychowanie przedszkolne. Nauczanie przedszkolne. Żłobki
373/2.78 Nauczanie muzyki w przedszkolu
373/4 Klasy wstępne. Klasy zerowe
373/5 Szkolnictwo podstawowe
373/6 Nauczanie początkowe (I-III)
373/6P Nauczanie języka polskiego w klasach I-III
373/6.51 Nauczanie matematyki w klasach I-III
373/6.78 Nauczanie muzyki w klasach I-III
373/32.6.78 Podręczniki, podręcznik do muzyki w klasach I-III
373/7 Przedmioty nauczania w szkole podstawowej
373/7P Nauczanie języka polskiego w szkole podstawowej
373/7.316.77 Nauczanie o mediach w szkole podstawowej. Edukacja medialna w szkole podstawowej
373/7.33 Nauczanie ekonomii w szkole podstawowej
373/7.5 Nauczanie przyrody w szkole podstawowej
373/7.51 Nauczanie matematyki w szkole podstawowej
373/7.62 Nauczanie techniki w szkole podstawowej
373/7.7 Nauczanie sztuki w szkole podstawowej
373/7.78 Nauczanie muzyki w szkole podstawowej
373/32.7.78 Podręczniki, podręcznik do muzyki w szkole podstawowej
373/7.796 Nauczanie wychowania fizycznego w szkole podstawowej
373/7.913 (438) Nauczanie edukacji regionalnej w szkole podstawowej
373/7.94 Nauczanie historii w szkole podstawowej
373/9 Nauczanie pisania i czytania w szkole podstawowej (na poziomie elementarnym). Dysleksja i dysgrafia
373/12 Szkolnictwo średnie
373/14 Przedmioty nauczania w gimnazjum
373/14P Nauczanie języka polskiego w gimnazjum
373/14.3 Nauczanie wychowania obywatelskiego w gimnazjum
373/14.33 Nauczanie ekonomii w gimnazjum
373/14.51 Nauczanie matematyki w gimnazjum
373/14.57 Nauczanie biologii w gimnazjum
373/14.62 Nauczanie techniki w gimnazjum
373/14.78 Nauczanie muzyki w gimnazjum
373/32.14.78 Podręczniki, podręcznik do muzyki w gimnazjum
373/14.913(438) Nauczanie edukacji regionalnej w gimnazjum
373/14.94 Nauczanie historii w gimnazjum
373/16P Nauczanie języka polskiego w liceum
373/16.004 Nauczanie informatyki w liceum
373/16.33 Nauczanie ekonomii w liceum
373/16.51 Nauczanie matematyki w liceum
373/16.53 Nauczanie fizyki w liceum
373/16.57 Nauczanie biologii w liceum
373/16.62 Nauczanie techniki w liceum
373/16.78 Nauczanie muzyki w liceum
373/32.16.78 Podręczniki, podręcznik do muzyki w liceum
373/16.94 Nauczanie historii w liceum
373/18 Gimnazjum
373/19 Liceum. Liceum ogólnokształcące. Liceum profilowane
374/1 Nauczanie i wychowanie pozaszkolne. Oświata pozaszkolna
374/2 Edukacja obywatelska (pozaszkolna). Edukacja ekonomiczna (pozaszkolna)
374/3 Nauczanie ekologii. Edukacja ekologiczna (pozaszkolna)
374/4 Nauczanie o regionie. Edukacja regionalna (pozaszkolna)
374/6 Nauczanie dorosłych
374/7 Ośrodki kształcenia dorosłych
376/1. Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rewalidacja. Uczniowie, dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. ADHD, FAS
376/2 Szkolnictwo podstawowe specjalne
376/3 Szkolnictwo zawodowe specjalne
376/4 Wychowanie i nauczanie grup narodowościowych (mniejszości narodowych)
376/5 Nauczanie (rewalidacja) niewidomych i niedowidzących
376/6 Nauczanie (rewalidacja) osób głuchych i głuchoniemych
376/7 Nauczanie (rewalidacja) osób z zaburzeniami mowy
376/8 Nauczanie (rewalidacja) osób upośledzonych umysłowo. Pedagogika upośledzonych umysłowo. Oligofrenopedagogika. Nauczanie niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo
376/9 Nauczanie osób utalentowanych, geniuszy
376/11 Nauczanie osób z trudnością adaptacji (niedostosowanych społecznie). Resocjalizacja. Pedagogika resocjalizacyjna
377/1 Szkolnictwo zawodowe
377/3 Szkoły muzyczne. Szkolnictwo muzyczne. Historia szkolnictwa muzycznego
377/4 Szkolenie nie dające formalnych kwalifikacji zawodowych
377/5 Szkoły zawodowe
377/6 Zasadnicze szkoły zawodowe
377/7 Średnie szkoły zawodowe
377/8 Policealne szkoły zawodowe
377/9 Kolegia nauczycielskie i inne zakłady kształcenia nauczycieli (nieakademickie)
378/1. Szkolnictwo wyższe
378/2. Polityka w zakresie szkolnictwa wyzszego
378/3. Reforma szkolnictwa wyższego
378/5 Finansowanie szkolnictwa wyższego
378/9 Szkolnictwo wyższe prywatne
378/10 Studia licencjackie
378/12 Studia podyplomowe
378/13 Organizacja szkolnictwa wyższego. Zarządzanie szkolnictwem wyższym. Zarządzanie społeczne. Społeczna odpowiedzialność uczelni. Administracja szkół wyższych
378/14 Nauczyciele akademiccy. Wykładowcy
378/15 Studenci. Studenci zagraniczni. Wymiana studentów
378/16 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej. Efektywność i jakość nauczania, kształcenia
378/17 Innowacje w szkolnictwie wyższym
378/18 Formy nauczania w szkole wyższej
378/19 Samorząd studencki
378/20 Życie studentów. Zwyczaje i obyczaje studenckie
378/21 Wydziały szkół wyższych. Fakultety. Sekcje. Instytuty
378/24 Stopnie i tytuły absolwentów szkół wyższych. Licencjat, magister. Wymagania dotyczące prac magisterskich i dyplomowych dla wszystkich dziedzin. Prace dyplomowe, praca dyplomowa. Osoby z wyższym wykształceniem. Absolwenci
378/25 Egzaminy akademickie
378/26 Stopnie naukowe uzyskiwane na podstawie dysertacji. Prace doktorskie i habilitacyjne
378/27 Stopnie akademickie honorowe. Doktorat honoris causa
378/28 Uniwersytety
378/29 Uniwersytety katolickie
378/30 Wyższe szkoły fachowe (specjalne)
379/1 Wykorzystywanie wolnego czasu
379/2 Czas wolny i rekreacja poza domem
379/3 Czas wolny i rekreacja w domu i pomieszczeniach zamkniętych
39(03) Encyklopedie i leksykony etnografii
39/1 Etnologia. Etnografia. Zwyczaje i obyczaje. Folklor. Muzea etnograficzne. Skanseny
39/1.1 Biografie zbiorowe, twórczość etnografów
39/1.2 Biografie indywidualne, twórczość etnografów
39(=16)/2 Etnografia Słowian
39(=214)/1 Etnografia Romów, Cyganów
39(4)/1 Etnografia Europy
39(410)/2 Etnografia Wielkiej Brytanii. Zjednoczonego Królestwa
39(430)/4 Etnografia Niemiec
39(438)/1 Etnografia Polski
39(470)/22 Etnografia Rosji
39(474)/25 Etnografia Litwy
39(476)/26 Etnografia Białorusi
39(477)/27 Etnografia Ukrainy
39(497)/44 Etnografia Serbii
39(497)/46 Etnografia Bułgarii
39(497)/49 Etnografia Bośni-Hercegowiny
39(498)/51 Etnografia Rumunii
39(5)/1 Etnografia Azji
39(520)/8 Etnografia Japonii
39(533)/10 Etnografia Jemenu, Republiki Jemeńskiej
39(560)/23 Etnografia Turcji
39(6)/1 Etnografia Afryki
39(65)/9 Etnografia Algierii
39(7)/4 Etnografia Ameryki Północnej i Środkowej
39(8)/26 Etnografia Ameryki Południowej
39(81)/27 Etnografia Brazylii
39(9)/1 Etnografia regionów Pacyfiku
391/1 Ubiory. Ozdoby. Moda
392/1 Zwyczaje i obyczaje życia prywatnego i rodzinnego
392/3 Zabijanie ludzi. Ofiary z ludzi. Zabijanie skazanych. Wilkołactwo. Wampiry
392/5 Ślub. Wesele. Zwyczaje i obrzędy weselne. Formy małżeństwa: monogamia
392/6 Stosunki między płciami przeciwnymi. Miłość. Sztuka miłości. Ars amandi. Erotyzm. Seks w kulturach świata. Konkubinat. Małżeństwo morganatyczne. Celibat. Swoboda płciowa. Prostytucja
392/7 Posiłki
393/1 Obrzędy i zwyczaje pogrzebowe
394/1 Zwyczaje i obyczaje życia publicznego i społecznego. Życie codzienne
394/2 Święta narodowe. Święta publiczne. Festiwale. Konkursy piękności.  Rozrywki masowe. Karnawał. Parady. Maskarady. Dni specjalne (Dzień Matki, Dzień Ziemi, Święto Zmarłych
394/3 Uroczystości oficjalne. Koronacja. Wizyty głowy państwa. Inauguracje. Rocznice. Jubileusze. Ceremonie. Obchody. Rekonstrukcje historyczne
395/1 Etykieta. Obyczaje towarzyskie. Dobre maniery. Savoir-vivre
398/1 Folklor
398/2 Opowiadania. Bajki. Legendy. Podania. Humor ludowy
398/3 Zwyczaje i obrzędy ludowe. Przesądy. Zabobony
398/4 Wierzenia i zwyczaje związane z określonym czasem i świętami
398/5 Zjawiska nadprzyrodzone
   
     

 

 

 

Stopnie i tytuły absolwentów szkół wyższych. Licencjat, magister. Wymagania dotyczące prac magisterskich i dyplomowych dla wszystkich dziedzin. Prace dyplomowe, praca dyplomowa. Osoby z wyższym wykształceniem. Absolwenci

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl