Uniwersytet Zielonogórski 

 

 

Piętro 1

 

Socjologia. Polityka. Prawo. Administracja. Wojskowość. Opieka społeczna. Oświata, pedagogika, wychowanie. Etnologia, etnografia

książki

3(03) Encyklopedie i leksykony nauk społecznych
3/1 Historia nauk społecznych. Nauki społeczne – historia
3/2 Teoria nauk społecznych. Filozofia nauk społecznych. Nauki społeczne - teoria, filozofia
3/3 Katolicka nauka społeczna
303/1 Metodologia nauk społecznych
303/2 Teoria i techniki pomiaru w naukach społecznych
303/3 Metody i techniki badań społecznych
304/1 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna. Innowacje społeczne
304/2 Droga życiowa. Społeczne i kulturalne aspekty aktywności ludzkiej we wszystkich dziedzinach życia społecznego i osobistego
304/3 Zastosowania nauk społecznych. Praktyka społeczna. Socjotechnika
305(03) Encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne gender, płci kulturowej. Gender, płeć kulturowa - encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne
305/1 Problematyka płci. Gender study
308/1 Socjografia. Sytuacja społeczna poszczególnych krajów, narodów i ras (ogólnie)
308/2 Socjografia. Sytuacja społeczna Polski. Polska - socjografia, sytuacja społeczna
311/1 Statystyka jako nauka. Teoria statystyki. Metody statystyczne
311/2 Organizacja statystyki. Statystyka urzędowa (organizacja)
311/3 Statystyka ekonomiczna (gospodarcza)
311/5 Statystyka (tablice statystyczne) poszczególnych krajów
311/6 Statystyka (tablice statystyczne) Polski
314(03) Encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne demografii. Demografia - encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne
314/1. Demografia. Badanie ludności
314/3 Ludność. Teorie ludnościowe. Polityka ludnościowa
314/5 Podział i skład ludności. Demografia ludzi starych. Starzenie się społeczeństwa
314/6 Gospodarstwo domowe
314/7 Przewidywana długość życia
314/9 Śmiertelność. Umieralność. Samobójstwa. Przeciętna długość życia
314/10 Migracja
314/14 Emigracja. Emigracja stała
314/15 Emigracja polska
314/16 Wygnanie. Wysiedlenie
314/18 Reemigracja
316(03) Encyklopedie i leksykony socjologii
316/1. Socjologia. Przedmiot i zakres socjologii
316/2. Poglądy, kierunki i szkoły socjologiczne. Teoria socjologii. Socjologia - teoria. Filozofia socjologii
316/2.1 Biografie zbiorowe i indywidualne socjologów, antropologów społecznych. Socjologowie, antropolodzy społeczni
316/3. Historia socjologii. Historia myśli społecznej
316/5. Kierunek biologiczny w socjologii. Ewolucjonizm. Neoewolucjonizm. Teorie rasowe. Socjologia historyczna
316/7. Socjologia marksistowsko-leninowska. Materializm historyczny
316/8. Kierunek psychologiczny w socjologii. Socjologia behawioralna i eksperymentalna. Fenomenologia. Gesztaltyzm
316/9. Kierunki socjologiczne opierające się na teorii komunikowania
316/10 Społeczeństwo jako system społeczny. Struktura społeczna
316/11 Społeczeństwo globalne. Społeczeństwo poszczególnych krajów (ogólnie) 
316/12 Społeczeństwo poszczególnych krajów, kontynentów
316/13 Społeczeństwo polskie
316/15 Społeczeństwa pierwotne
316/16 Społeczeństwa antyczne
316/18 Społeczeństwa kapitalistyczne
316/19 Społeczeństwa socjalistyczne i komunistyczne
316/20 Społeczeństwa kolonialne i neokolonialne
316/29.1 Społeczeństwo informacyjne
316/29.3 Społeczeństwo obywatelskie
316/29.4 Społeczeństwo konsumpcyjne
316/31 Socjologia podsystemów i instytucji
316/32 Socjologia medycyny
316/33 Socjologia podsystemów i instytucji ekonomicznych. Struktura ekonomiczna. Socjologia gospodarcza. Socjologia rynku
316/34 Socjologia pracy
316/35 Socjologia przemysłu. Socjologia przedsiębiorstwa
316/36 Socjologia podsystemów i instytucji politycznych. Socjologia stosunków politycznych. Grupy nacisku. Socjologia polityki
316/37 Socjologia prawa
316/38 Społeczności lokalne. Socjologia społeczności regionalnych i terytorialnych. Socjologia podsystemów i instytucji ekologicznych
316/39 Socjologia wsi. Społeczności wiejskie
316/40 Socjologia miasta. Społeczności miejskie
316/41 Stratyfikacja społeczna. Klasy, kasty, stany i warstwy społeczne. Struktura klasowa różnych formacji społeczno-ekonomicznych
316/44 Chłopi. Rolnicy
316/46 Klasa średnia. Burżuazja. Mieszczanie
316/47 Zróżnicowanie społeczne według specyficznych kryteriów. Zróżnicowanie w zależności od czynników ekonomicznych, stanu posiadania, zawodu, wykształcenia i wiedzy, autorytetu i władzy, statusu prawnego (niewolnicy, więźniowie). Analfabeci. Elity. Klasy rządzące. Niewolnicy. Osoby specjalnie uprzywilejowane. Osoby ulegające nałogom (alkoholicy, narkomani). Socjologia osób ulegających nałogom
316/48 Niepełnosprawni fizycznie. Niepełnosprawni umysłowo
316/49 Menedżerowie
316/50 Bezrobotni
316/51 Pracownicy fizyczni. Robotnicy
316/52 Pracownicy umysłowi. Urzędnicy
316/53 Pracownicy naukowi. Specjaliści. Osoby wykształcone. Inteligencja. Intelektualiści
316/54 Studenci. Uczniowie. Socjologia studentów, socjologia uczniów
316/55 Żebracy. Bezdomni. Ubodzy. Bogaci
316/57 Zróżnicowanie demograficzne według płci
316/58 Kobieta. Mężczyzna. Macierzyństwo. Ojcostwo
316/59 Socjologia dziecka
316/60 Socjologia młodzieży
316/61 Socjologa ludzi w wieku średnim. Ludzie w średnim wieku - socjologia. Socjologia ludzi starych. Ludzie starzy – socjologia
316/62 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego, rasowego, etnicznego i religijnego. Mniejszości, mniejszości narodowe, rasowe, etniczne, religijne
316/63 Grupy społeczne. Organizacje społeczne
316/64 Małe grupy. Socjologia małych grup
316/65 Wielkie grupy. Wielkie struktury społeczne. Socjologia wielkich grup
316/66 Grupy i organizacje celowo zorganizowane. Socjologia organizacji
316/67 Socjologia administracji publicznej
316/68 Socjologia wojska (sił zbrojnych)
316/69 Rasy. Narody. Socjologia narodu
316/70 Świadomość narodowa
316/71 Jednostka. Osobowość. Cechy osobowości. Jednostka jako podstawowy element struktury społecznej
316/72 Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Kapitał społeczny. Procesy integracyjne i dezintegracyjne. Funkcja społeczna. Wpływ (skutek) społeczny. Determinanty społeczne. Warunki społeczne
316/73 Zmiana społeczna w społeczeństwach globalnych. Rozwój społeczny. Socjologia rozwoju
316/74 Reforma. Transformacja. Innowacje. Modernizacja
316/76 Ruchy społeczne. Procesy ewolucyjne i rewolucyjne. Emancypacja
316/77 Ruchliwość społeczna. Procesy zróżnicowania społecznego. Procesy uwarstwienia. Awans społeczny
316/78 Procesy grupowe. Dynamika grupy
316/79 Przywództwo i władza jako proces społeczny. Socjologia władzy
316/80 Stosunki społeczne. Stosunki interpersonalne. Stosunki międzyludzkie
316/81 Konflikt społeczny. Socjologia konfliktu. Konflikt klasowy. Konflikt rasowy. Konflikt etniczny. Konflikt ról. Protest. Terror. Sposoby regulowania konfliktu. Rozwiązywanie konfliktu
316/82 Psychologia społeczna
316/83 Osobowość socjokulturowa. Socjalizacja osobowości
316/84 Postawy społeczne. Poglądy. Świadomość społeczna. System przekonań. Przyciąganie. Unikanie. Frustracja. Uczucia społeczne i aspołeczne. Tolerancja. Nietolerancja. Konformizm. Nonkonformizm. Fatalizm. Dogmatyzm. Fanatyzm. Uprzedzenia. Dyskryminacja. Wykluczenie społeczne. Wykluczenie cyfrowe
316/85 Stereotypy. Uprzedzenia
316/86 Opinia w socjologii. Opinia publiczna
316/87 Pozycja społeczna. Status społeczny. Rola społeczna. Autorytet
316/88 Socjologia kultury. Kulturowy kontekst życia społecznego. Antropologia społeczna
316/89 Styl życia. Socjologia życia codziennego
316/91 Socjologia szkolnictwa i oświaty
316/92 Normatywny i wartościujący aspekt kultury. Ideologia. Wartości. Konflikty wartości. Normy i prawa. Konflikty norm. Tabu
316/93 Anomia. Dezintegracja społeczna. Korupcja. Klikowość
316/94.1 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Sprzężenie zwrotne komunikowania. Kultura audiowizualna. Komunikacja międzykulturowa. Komunikacja werbalna, niewerbalna
316/94.2 Socjologia środków masowego przekazu. Socjologia internetu. Wpływ środków masowego przekazu, decydentów i cenzury. Środki masowego przekazu – socjologia
316/96 Małżeństwo i rodzina. Rodzaje małżeństw i związków. Małżeństwa międzyetniczne. Małżeństwa międzywyznaniowe. Relacje w rodzinie. Wdowieństwo. Rozwód. Separacja. Konkubinat. Socjologia rodziny
316/97 Zachowania seksualne. Praktyki seksualne
316/98 Stosunki homoseksualne. Geje. Lesbijki
32(03) Encyklopedie i leksykony polityki
326(03) Encyklopedie i leksykony niewolnictwa
32(03)/1 Encyklopedie i leksykony biograficzne polityków, dyplomatów. Biografie zbiorowe i indywidualne polityków, dyplomatów - encyklopedie i leksykony. Politycy, dyplomaci - encyklopedie i leksykony
32(038) Słowniki politologiczne przekładowe terminologiczne. Polityka, politologia - słowniki przekładowe terminologiczne
32/1 Nauki polityczne. Polityka. Polityka publiczna
32/1.1 Biografie zbiorowe, poglądy polityków, dyplomatów. Politycy, dyplomaci
32/1.2 Biografie indywidualne, poglądy polityków, dyplomatów. Politycy, dyplomaci
32/2 Teoria polityki. Etyka polityki. Filozofia polityki. Teologia polityczna
32/3 Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. Marketing polityczny
32/4 Komunikacja polityczna
321/1. Formy organizacji politycznej. Państwo jako władza polityczna. Ustrój państwowy
321/2 Ogólna nauka o państwie. Teoria (filozofia) władzy. Państwo a naród. Przekazanie władzy. Podział władzy. Władza - teoria. Władza - filozofia. Przywództwo polityczne
321/3 Suwerenność państwa
321/4 Przekształcenia państw. Zmiana obszarów państw
321/5 Najdawniejsze formy władzy. Historyczne formy władzy
321/6 Feudalizm
321/7 Nowożytne formy władzy
321/10 Ustroje autokratyczne czasów nowożytnych oparte na ruchach politycznych i nacjonalistycznych. Dyktatura monopartyjna. Totalitaryzm
321/12 Demokracja. Transformacja ustrojowa
321/13 Demokracja parlamentarna
321/14 Demokracja socjalistyczna. Dyktatura proletariatu. Radziecka forma państw socjalistycznych. Demokracja ludowa
321/15 Ponadpaństwowe formy władzy
322/1 Państwo a Kościół
323/1. Polityka wewnętrzna
323/4 Przynależność narodowościowa i państwowa obywateli za granicą
323/5 Ruchy przeciwko określonym rasom i narodowościom
323/7 Ruchy na rzecz określonych ras i narodowości
323/8 Syjonizm
323/9 Szowinizm narodowy. Nacjonalizm. Faszyzm. Neofaszyzm. Hitleryzm
323/10 Mniejszości narodowe
323/11 Autonomia i samookreślenie narodów
323/12 Stosunki między ludnością a państwem. Warstwy i klasy społeczne
323/13 Stosunki między ludnością a państwem
323/15 Krytyczne nastawienie ludności do państwa. Czynne sposoby walki
323/16 Rewolucja. Przewrót
323/17 Prześladowania polityczne. Akty terroru. Terroryzm
323/18 Prześladowania (ściganie) z powodów politycznych
323/19 Terror władzy państwowej
323/21 Akty terroru, np. zamachy, zabójstwa polityczne
323/22 Warstwy i klasy społeczne
324/1 Wybory. Referendum. Plebiscyt
325/1 Kolonizacja. Otwarcie na nowe terytoria. Kolonializm
325/2 Kolonializm. Polityka kolonialna. Neokolonializm
325/3 Administracja kolonialna. Polityka wewnętrzna w koloniach
326/1 Niewolnictwo. Poddaństwo
327(03) Encyklopedie i leksykony międzynarodowych stosunków politycznych
327/1. Międzynarodowe stosunki polityczne. Polityka światowa
327/2. Imperializm
327/4 Międzynarodowa solidarność ludzi pracy
327/5 Międzynarodowa współpraca ruchu robotniczego
327/7 Ruchy na rzecz utrzymania pokoju między narodami. Ruchy na rzecz rozbrojenia
327/8 Ruchy na rzecz integracji etnicznej, rasowej, religijnej, geograficznej itp
327/9 Panislamizm
327/10 Panslawizm
327/13 Integracja europejska. Polityka Unii Europejskiej. Unia Europejska - polityka. Rada Europejska
327/15 Panamerykanizm
327/16 Bloki międzynarodowe. Napięcia i konflikty
327/18 Zimna wojna
327/20 Łagodzenie napięć międzynarodowych. Rozwiązywanie konfliktów międzynarodowych. Współistnienie pokojowe. Bezpieczeństwo międzynarodowe, narodowe, społeczne, ekonomiczne, gospodarcze, energetyczne, kulturowe, cyberbezpieczeństwo
327/21 Rozstrzyganie konfliktów międzynarodowych przez arbitraż i sądownictwo międzynarodowe
327/22 System obronny państwa
327/23 Działalność organizacji międzynarodowych i międzypaństwowych
327/24 Wywieranie wpływu politycznego na inne państwa
327/25 Tajna służba. Szpiegostwo. Wywiad
327/26 Intrygi polityczne. Piata kolumna. Dywersja
328/1 Parlamenty. Przedstawicielstwa narodowe. Rządy
328/2 Stosunki między parlamentami, rządami, administracją, gospodarką i opinią publiczną. Grupy nacisku. Lobby. Korupcja. Protekcja. Nepotyzm
329/1. Partie i ruchy polityczne
329/2. Partie i ruchy polityczne według ich założeń politycznych i celów
329/3 Partie i ruchy konserwatywne
329/4 Partie i ruchy liberalne
329/5 Partie i ruchy socjalistyczne i socjaldemokratyczne
329/6 Partie i ruchy komunistyczne
329/7 Partie i ruchy nacjonalistyczne
329/12 Partie i ruchy anarchistyczne
329/13 Partie i ruchy o założeniach religijnych (wyznaniowych)
329/15 Partie i ruchy nielegalne. Partie i ruchy podziemne
329/16 Polityczne i narodowe ruchy oraz sojusze
329/19 Organizacje i ruchy młodzieżowe. Harcerstwo. Skauting
329/20 Organizacje studenckie. ZSP i NZS
34(03) Encyklopedie i leksykony prawa
34(038) Słowniki prawnicze przekładowe terminologiczne. Prawo - słowniki przekładowe terminologiczne
34/1. Nauki prawne. Prawo. Historia prawa
34/1.1 Biografie zbiorowe, twórczość prawników
34/1.2 Biografie indywidualne, twórczość prawników
34/3 Ogólne zagadnienia prawa. Metody i nauki pomocnicze prawa
34/4 Rodzaje i formy prawa. Teoria prawa
34/5 Kierunki teorii prawa. Filozofia prawa. Teoria państwa i prawa. Doktryny prawne. Stosowanie, wykładnia prawa
34/7 Prawo naturalne
34/8 Prawo pozytywne. Źródła prawa pozytywnego. Normy prawne. Legislacja
34/10 Historyczne formy i systemy prawne
34/11 Prawo rzymskie
34/12 Prawo porównawcze
34/13 Pomocnicze nauki sądowe. Psychologia sądowa. Chemia sądowa. Medycyna sądowa. Toksykologia sądowa
341/1. Prawo międzynarodowe
341/2. Prawo międzynarodowe publiczne. Prawo narodów
341/3. Organizacje światowe. Organizacje międzynarodowe
341/4. Organizacje międzynarodowe z zachowaniem suwerenności państwowej członków
341/5. Prawo Unii Europejskiej
341/11 Państwa suwerenne. Suwerenność państw
341/18 Osoby fizyczne w prawie międzynarodowym
341/20 Przedmioty i dobra w prawie międzynarodowym
341/21 Obszar i granice państw
341/30 Prawa człowieka (w aspekcie międzynarodowym)
341/32 Pomoc, poparcie i współdziałanie międzypaństwowe
341/34 Prawo mniejszości narodowych
341/35 Porozumienia międzynarodowe. Traktaty, umowy międzynarodowe. Umowy międzynarodowe Unii Europejskiej
341/36 Międzynarodowe prawo wojenne
341/37 Zbrodnie wojenne. Przestępstwa wojenne
341/38 Praca przymusowa
341/44 Różne przestępstwa popełnione za granicą lub przez cudzoziemców. Wykonywanie zagranicznych wyroków karnych
341/45 Wydalanie cudzoziemców. Uchodźcy polityczni. Prawo azylu
341/48 Ludobójstwo
341/49 Arbitraż międzynarodowy i sądownictwo międzynarodowe. Pokojowe rozstrzyganie sporów międzynarodowych. Trybunały międzynarodowe. Orzecznictwo międzynarodowe
341/52 Rozbrojenie
341/53 Ograniczenie i zakaz środków masowej zagłady (np. chemicznych, bakteriologicznych, atomowych)
341/54 Prawo dyplomatyczne
341/56 Międzynarodowe prawo prywatne
342/1. Prawo państwowe. Prawo publiczne. Prawo konstytucyjne. Prawo administracyjne
342/3 Państwo. Struktura państwa
342/5 Centralizacja i decentralizacja. Samorząd terytorialny (lokalny). Organy terenowe władzy państwowej
342/6 Administracyjno-terytorialny podział państwa
342/7 Zwierzchnictwa. Formy władzy państwowej. Ustrój państwowy
342/9 Przejściowe formy rządów.
342/10 Konstytucje
342/11 Władza państwowe. System i funkcje organów państwowych
342/12 Władza państwowa (wykonawcza). Rząd.
342/13 Władza ustawodawcza. Prawo parlamentarne. Parlament. Sejm. Senat. Obowiązki i przywileje członków parlamentu. Immunitet poselski. Regulaminy
342/14 Władza sądownicza
342/16 Prawa podstawowe. Prawa człowieka
342/17 Obywatelstwo. Narodowość. Prawa i obowiązki obywateli. Bezpaństwowość. Prawa polityczne cudzoziemców
342/18 Prawa obywateli. Państwo a jednostka. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Równość obywatelska i publiczna. Równość rasowa. Równość wyznania. Równouprawnienie płci. Wolność nauki. Prawo zrzeszania się. Wolność zgromadzeń. Wolność sumienia i wyznania. Wolność prasy i widowisk. Prawo do pracy i ubezpieczeń społecznych. Prawo do nauki
342/19 Prawa poszczególnych grup osób. Prawa uchodźców, wysiedleńców. Prawa chorych
342/20 Prawa dziecka
342/21 Wolność myśli i słowa
342/22 Obowiązki podstawowe obywateli państwa
342/24 Stan wyjątkowy. Stan wojenny. Stan oblężenia
342/25 Prawo wyborcze. Prawo głosowania. Systemy wyborcze
342/26 Prawo administracyjne
342/27 Prawo organizacyjne administracji. Prawo urzędnicze
343/1. Prawo karne. Przestępstwa karne. Penologia. Kryminologia
343/2. Kodeks karny
343/3. Prawo karne skarbowe
343/4. Głośne procesy kryminalne
343/7 Strony. Oskarżenie. Obrona
343/8 Postępowanie karne. Prawo karne procesowe
343/9 Kodeks postępowania karnego
343/18 Kodeks wykroczeń
343/19 Kary i środki wychowawcze
343/20 Kara śmierci. Kary cielesne
343/21 Kara pozbawienia wolności. Ograniczenie wolności. Kara więzienia
343/24 Inne rodzaje kar i środków zabezpieczających
343/26 Rodzaje czynów karalnych
343/27 Czyny karalne przeciw państwu i władzy państwowej
343/30 Czyny karalne przeciw porządkowi i bezpieczeństwu publicznemu
343/31 Związki i sekty przestępcze
343/32 Czyny karalne przeciw bezpieczeństwu ruchu
343/33 Przestępstwa przeciw władzom publicznym. Przekupstwo. Łapownictwo. Korupcja. Nadużycie władzy. Naruszenie tajemnicy służbowej. Przestępstwa podatkowe, skarbowe, socjalne
343/35 Przestępstwa w stosunku do gospodarki publicznej i własności publicznej
343/36 Przestępstwa przeciw podstawowym prawom człowieka
343/38 Oszustwa w handlu, przemyśle i gospodarce. Przestępczość gospodarcza. Przestępstwa menedżerskie
343/39 Pranie brudnych pieniędzy
343/40 Przestępstwa przeciw własności przemysłowej, intelektualnej i artystycznej. Cyberprzestępczość. Przestępstwa komputerowe
343/41 Przestępstwa przeciw moralności i rodzinie
343/42 Przestępstwa związane z alkoholizmem, narkotykami itd.
343/43 Przestępstwa przeciw życiu, zdrowiu i czci
343/46 Przestępstwa przeciw mieniu
343/48 Wykonanie kary
343/49 Zakłady karne. Zakłady terapii przez pracę. System penitencjarny. Personel zakładów karnych
343/50 Zakłady poprawcze
343/51 Zapobieganie przestępczości. Profilaktyka kryminalna
343/52 Nauki kryminalne. Kryminologia
343/54 Przestępczość nieletnich
343/55 Psychologia kryminalna
343/56 Socjologia kryminalna. Przestępstwo jako zjawisko społeczne
343/57 Archeologia kryminalna. Historyczne formy przestępczości. Historia przestępstw
343/58 Kryminalistyka
343/59 Wiktymologia (nauka o ofiarach przestępstw)
344/1 Prawo karne specjalne: wojskowe i morskie
346/1. Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo
346/2 Prawo gospodarcze ogólnie
346/3 Podmioty prawa gospodarczego
346/4 Państwo jako podmiot prawa gospodarczego
346/6 Przedsiębiorstwa państwowe
346/7 Przedsiębiorstwa prywatne
346/8 Zobowiązania gospodarcze. Umowy gospodarcze
346/9 Przepisy dotyczące porządku gospodarczego i zarządzania gospodarką
346/10 Gospodarcze prognozy
346/11 Rachunkowość podmiotów gospodarczych
346/12 Przepisy dotyczące rynku i produkcji
346/13 Handel zagraniczny i przepisy dewizowe
346/15 Prawo cenowe. Opłaty i taryfy
346/16 Przepisy dotyczące finansów i kredytów
346/17 Przepisy dotyczące poszczególnych działów gospodarki
347/1. Prawo cywilne
347/2. Kodeks cywilny
347/4. Stan cywilny. Urzędy i akta stanu cywilnego
347/7. Stowarzyszenia. Organizacje użyteczności publicznej
347/8 Fundacje
347/10 Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyste. Hipoteka. Kataster. Posiadanie i użytkowanie. Prawo do mieszkania. Zasiedzenie. Dzierżawa. Pożyczki rolne pod zastaw - prawo cywilne
347/11 Własność gruntów. Nieruchomości
347/13 Prawo o zobowiązaniach. Umowy
347/14 Zobowiązania. Skutki prawne zobowiązań. Wygaśnięcie zobowiązań
347/15 Prawo turystyczne
347/16 Poszczególne rodzaje umów. Umowy ogólnie. Sprzedaż. Cesje. Kupno. Wymiana. Barter. Umowy o usługi. Pełnomocnictwo. Zabezpieczenie wierzytelności. Umowy o pożyczkę. Zastaw. Depozyt. Dzierżawa. Wynajem. Leasing. Fortfaiting. Franchising - prawo cywilne. Poradnictwo. Konsulting, consulting
347/17 Spółki cywilne
347/20 Odpowiedzialność zawodowa
347/21 Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
347/22 Prawo rodzinne i opiekuńcze
347/23 Kodeks rodzinny
347/24 Małżeństwo
347/25 Prawo opiekuńcze. Kuratela. Niepełnoletni. Pełnoletność
347/26 Prawo spadkowe
347/28 Prawo handlowe. Prawo spółek
347/29 Kodeks handlowy
347/30 Spółki prawa handlowego
347/31 Konsorcja. Zrzeszenia. Koncerny. Syndykaty. Holdingi. Kompanie. Korporacje
347/33 Spółki osobowe : jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne - prawo handlowe
347/34 Spółki kapitałowe : z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o), akcyjne, spółki giełdowe - prawo handlowe
347/36 Prawo spółdzielcze
347/38 Instytucje handlowe. Prawo finansowe
347/39 Prawo finansów publicznych
347/40 Prawo budżetowe
347/41 Instytucje pośrednictwa handlowego
347/44 Banki. Operacje bankowe
347/45 Kredyt
347/46 Upadłość. Zawieszenie wypłat. Niewypłacalność. Bankructwo. Likwidacja
347/47 Umowy handlowe
347/48 Weksle. Obrót wekslowy
347/49 Czeki. Izby rozrachunkowe
347/50 Ubezpieczenia
347/51 Prawo własności przemysłowej. Wynalazki. Patenty. Prawo wynalazcze. Prawo patentowe. Znaki towarowe - prawo cywilne. Firma (oznaczenie przedsiębiorcy) - prawo cywilne
347/53 Prawo internetowe
347/54 Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka
347/55 Prawo morskie. Prawo żeglugi handlowej. Prawo nawigacyjne
347/57 Prawo radiowe
347/59 Postępowanie cywilne. Organizacja sądownictwa
347/61 Postępowanie cywilne. Proces cywilny. Ekspertyzy sądowe. Biegli sądowi. Arbitraż. Mediacja
347/62 Kodeks postępowania cywilnego
347/63 Wyrok. Odwołanie, rewizja, wykonanie wyroku
347/64 Personel sądowy. Prawnicy. Etyka zawodowa
347/68 Prawnicy i urzędnicy związani z sądownictwem
347/69 Adwokatura
349/1. Specjalne rodzaje prawa. Rodzaje prawa o charakterze mieszanym
349/2 Prawo pracy
349/3 Kodeks pracy
349/5 Prawo stosunku pracy. Umowa o pracę. Umowy zbiorowe. Wydajność pracy. Współzawodnictwo pracy. Dyscyplina pracy - prawo. Umowa o dzieło
349/6 Warunki pracy. Wynagrodzenie. Materialna odpowiedzialność w stosunku pracy. Czas pracy. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Wypadki przy pracy. Praca domowa – prawo
349/7 Prawo socjalne
349/8 Prawo opieki i pomocy społecznej
349/9 Prawo ubezpieczeń społecznych. Prawo ubezpieczeń bezrobotnych, od skutków bezrobocia
349/10 Przepisy emerytalne
349/11 Prawo własności ziemi
349/12 Prawo agrarne. Prawo rolne
349/13 Prawo organizacji zajmujących się produkcją i dystrybucją artykułów rolnych.
349/14 Prawo kształtowania przestrzeni
349/15 Prawo budowlane
349/16 Prawo lokalowe
349/17 Prawo ochrony środowiska
35(03) Encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne administracji publicznej, policji. Administracja publiczna, policja - encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne
35(03)/1 Encyklopedie i leksykony biograficzne urzędników i wojskowych. Biografie zbiorowe i indywidualne urzędników i wojskowych - encyklopedie i leksykony. Urzędnicy i wojskowi - encyklopedie i leksykony
35(038) Słowniki administracji publicznej, policji przekładowe terminologiczne. Administracja publiczna, policja - słowniki przekładowe terminologiczne
35/1.1 Biografie zbiorowe urzędników, policjantów i wojskowych. Urzędnicy, policjanci i wojskowi
35/1.2 Biografie indywidualne urzędników, policjantów i wojskowych. Urzędnicy, policjanci i wojskowi
351/354/1. Administracja publiczna. Zarządzanie publiczne. Administracja elektroniczna
351/354/2. Nauka administracji. Myśl administracyjna
351/354/3. Działalność organów administracji i instytucji użyteczności publicznej
351/354/4. Gospodarka komunalna (technika komunalna, gospodarka miejska)
351/354/5. Postępowanie administracyjne
351/354/6 Kodeks postępowania administracyjnego
351/354/7 Postępowanie podatkowe
351/354/9 Roboty publiczne. Umowy (kontrakty) z wykonawcami
351/354/10 Finanse publiczne. Ustawodawstwo organów administracji w zakresie finansów publicznych
351/354/11 Policja. Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Gwardia Narodowa. Straż Miejska. Policja leśna, rzeczna, portowa, kolejowa itd. Oddziały antyterrorystyczne. Służby mundurowe. Etyka zawodowa. Policja - etyka. Służby mundurowe – etyka
351/354/12 Interpol. Międzynarodowa policja kryminalna
351/354/13 Obowiązki i uprawnienia policji. Prawo policyjne
351/354/14 Policja polityczna. Policja tajna. Służby ochrony pogranicza (pogranicznicy). Straż graniczna. Wojsko Ochrony Pogranicza. Służby specjalne. Kontrwywiad. ABW. FBI
351/354/15 Policja śledcza. Detektywi
351/354/16 Porządek i bezpieczeństwo publiczne. Kontrola widowisk. Kontrola zrzeszania się i zgromadzeń. Nadzór nad bronią. Zezwolenia na broń. Bezpieczeństwo osobiste
351/354/17 Nadzór administracyjny nad wolnością myśli, słowa i prasy
351/354/18 Prawo prasowe
351/354/20 Nadzór nad cudzoziemcami. Wizy
351/354/34 Mieszkania. Przepisy administracyjne dotyczące mieszkań. Gospodarka lokalowa
351/354/35 Gospodarka wodna. Przepisy administracyjne dotyczące wód
351/354/36 Nadzór nad komunikacją. Ruch drogowy, kolejowy, lotniczy i wodny. Zarządzenia dotyczące ulic i mostów. Oświetlenie ulic. Sygnalizacja świetlna. Nadzór nad pojazdami. Kontrola stanu technicznego pojazdów. Służby ruchu lotniczego. Prawo pocztowe. Nadzór nad telekomunikacją. Transport – prawo
351/354/37 Przepisy dotyczące ruchu drogowego. Prawo drogowe
351/354/38 Kodeks drogowy
351/354/39(038) Słowniki nadzoru administracyjnego nad gospodarką przekładowe, terminologiczne. Kontrola gospodarcza rolnictwa, przemysłu i handlu. Wagi i miary. Monety. Nadzór administracyjny nad gospodarką - słowniki przekładowe terminologiczne
351/354/39 Nadzór administracyjny nad gospodarką. Kontrola gospodarcza rolnictwa, przemysłu i handlu. Wagi i miary. Monety. Łowiectwo - prawo
351/354/40 Nadzór administracyjny nad pracą. Kontrola ustawodawstwa socjalnego
351/354/41 Nadzór administracyjny nad opieką społeczną, ubezpieczeniami społecznymi i pomocą społeczną
351/354/42 Nadzór administracyjny nad kulturą i nauką. Muzea. Biblioteki. Zabytki. Sztuka. Literatura. Wyznania. Religie. Imprezy publiczne. Nagrody i odznaczenia. Instytucje kultury - nadzór administracyjny. Instytucje kultury - zarządzanie. Zarządzanie kulturą. Zarządzanie projektami w instytucjach kultury
351/354/43 Nadzór administracyjny nad oświatą (szkolnictwem)
351/354/44 Prawo szkolne (oświatowe). Prawo szkół wyższych
351/354/46 Obrona narodowa
351/354/48 Kontrola i nadzór nad administracją publiczną
351/354/51 Orzecznictwo sądów administracyjnych.
351/354/52 Organy administracji różnych stopni
351/354/54 Personel (pracownicy) organów administracji. Urzędnicy i funkcjonariusze
351/354/55(03) Encyklopedie i leksykony organów administracji pierwszego i średniego stopnia, samorządu terytorialnego, administracji terenowej
351/354/55 Organy administracji pierwszego i średniego stopnia
351/354/56 Tworzenie i rozwój organów administracyjnych. Podział administracyjny (terytorialny)
351/354/57 Administracja pierwszego stopnia (administracja lokalna)
351/354/58 Administracja średniego stopnia
351/354/59 Administracja centralna. Władze i urzędy centralne. Ministerstwa
355/359(03)/1 Encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne nauki i sztuki wojennej, sił zbrojnych, wojskowości. Nauka i sztuka wojenna, siły zbrojne, wojskowość -  encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne
355/359(03)/1.1 Encyklopedie i leksykony biograficzne wojskowych. Biografie zbiorowe i indywidualne wojskowych - encyklopedie i leksykony. Wojskowi - encyklopedie i leksykony
355/359/1. Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne
355/359/2. Nauka i sztuka wojenna w ogólności. Wojskowość. Historia wojskowości. Historiografia
355/359/2.1 Biografie zbiorowe wojskowych. Wojskowi
355/359/2.2 Biografie indywidualne wojskowych. Wojskowi
355/359/4. Wojskowość w poszczególnych krajach
355/359/5 Wojna. Filozofia i socjologia wojny. Militaryzm
355/359/8 Polityka wojskowa. Polityka militarna
355/359/10 Podział hierarchiczny wojskowych
355/359/11 Siły zbrojne ogólnie. Wojsko. Życie wojskowe. Historia wojska
355/359/12 Polegli na wojnie
355/359/13 Emeryci i renciści wojskowi
355/359/14 Ofiary wojny
355/359/16 Honor wojskowy. Dyscyplina wojskowa. Dowodzenie. Etyka wojskowa. Nagrody i przywileje
355/359/20 Kształcenie i wychowanie wojskowe. Szkolnictwo wojskowe
355/359/22 Kształcenie i wychowanie wojskowe ogólnie. Szkolenie poza szkołami. Kursy
355/359/24 Ogólna organizacja sił zbrojnych
355/359/25 Formacje i jednostki sił zbrojnych
355/359/26 Służba wojskowa za granicą. Legia cudzoziemska. Wojska najemne
355/359/27 Siły zbrojne koalicji i państw sprzymierzonych. Siły zbrojne międzynarodowe. Międzynarodowe operacje pokojowe
355/359/28 Operacje wojenne
355/359/29 Historia sztuki wojennej
355/359/31 Wywiad wojskowy. Informacja wojskowa. Szpiegostwo wojskowe
355/359/32 Kwatermistrzostwo. Służby polowe w ogólności
355/359/35 Geografia wojenna
355/359/36 Historia wojen z punktu widzenia wojskowego. Kampanie. Bitwy. Walki
355/359/37 Historia wojennych operacji powietrznych. Wojna lotnicza
355/359/38 Historia wojen morskich z punktu widzenia wojskowego. Wojny i bitwy morskie
355/359/40 Organizacja obrony cywilnej. Szkolenie ludności cywilnej
355/359/42 Administracja wojskowa
355/359/44 Zakłady wojskowe. Koszary. Kwatery. Garnizony itd.
356/359/1. Rodzaje sił zbrojnych i służb wojskowych
356/359/2 Wojska lądowe. Piechota. Służba administracyjna i pomocnicza
356/359/4 Piechota
356/359/5 Wojska powietrznodesantowe
356/359/7 Służba administracyjna i pomocnicza
356/359/8 Kawaleria
356/359/10 Lekkie oddziały zmotoryzowane. Motocykliści itd.
356/359/12 Wojska pancerne
356/359/16 Marynarka wojenna. Historia marynarki wojennej
36 Działalność na rzecz zaspokajania duchowych i materialnych potrzeb życiowych. Opieka społeczna. Pomoc społeczna. Mieszkania. Ubezpieczenia
364/1. Opieka społeczna
364/2. Teoria opieki społeczne
364/3. Państwo opiekuńcze
364/5. Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej
364/8 Agencje i organizacje zajmujące się opieką i pomocą społeczną
364/9 Organizacje wolontariuszy. Wolontariat
364/10 Osoby niosące pomoc społeczną. Opiekunowie społeczni. Pracownicy opieki społecznej
364/16 Hospicja
364/20 Działania opieki społecznej. Środki socjalne. Świadczenia usług
364/21 Poradnictwo. Przystosowanie społeczne. Rehabilitacja zawodowa. Przywracanie do pracy. Wsparcie społeczne. Zakłady pracy chronionej. Coaching społeczny
364/23 Ubezpieczenia społeczne. Ubezpieczenia pracownicze (wynikające ze stosunku pracy)
364/28 Ubezpieczenia bezrobotnych
364/29 Ubezpieczenia emerytalne. Emerytury
364/34 Opieka nad dziećmi. Pomoc dzieciom
364/35 Opieka nad młodocianymi i młodzieżą
364/36 Opieka w czasie starości
364/37 Opieka nad cudzoziemcami, uchodźcami, repatriantami, jeńcami wojennymi
364/38 Opieka nad rodziną
364/39 Opieka nad chorymi. Opieka nad ofiarami katastrof i klęsk
364/40 Opieka nad niepełnosprawnym (fizycznie)
364/43 Opieka nad upośledzonymi i niedorozwiniętymi umysłowo, nad umysłowo chorymi
364/45 Opieka nad bezrobotnymi
364/46 Opieka nad żebrakami i bezdomnymi
364/48 Domy dziecka
364/49 Domy starców
364/53 Hospicja dla dzieci. Hospicja domowe dla dzieci
364/54 Problemy społeczne wymagające pomocy społecznej
364/55 Przemoc. Znęcanie się. Złe traktowanie
364/56 Przemoc domowa. Dziecko jako ofiara przemocy
364/58 Wykorzystywanie seksualne
364/61 Adopcja. Rodziny zastępcze
366/2 Zachowanie się konsumenta. Edukacja konsumenta. Psychologia ekonomiczna. Satysfakcja konsumenta
366/3 Ochrona konsumentów. Organizacje konsumenckie
368/1. Ubezpieczenia dobrowolne (nie wynikające ze stosunku pracy). Ubezpieczenia gospodarcze
368/2 Techniki i metody ubezpieczeń
368/3 Reasekuracja. Ryzyko ubezpieczeniowe
368/4 Firmy (towarzystwa) ubezpieczeniowe
368/5 Ubezpieczenia dobrowolne i obowiązkowe
368/6 Ubezpieczenia majątkowe (mienia). Ubezpieczenia od klęsk elementarnych
368/7 Ubezpieczenia transportowe (komunikacyjne)
368/10 Ubezpieczenia osobowe prywatne
368/11 Ubezpieczenia na życie. Prywatne ubezpieczenia emerytalne. Fundusze emerytalne
37(03) Encyklopedie i leksykony oświaty, pedagogiki, wychowania, szkolnictwa
37(03)/1 Encyklopedie i leksykony biograficzne pedagogów, twórców oświaty. Biografie zbiorowe i indywidualne pedagogów, twórców oświaty - encyklopedie i leksykony. Pedagodzy, twórcy oświaty - encyklopedie i leksykony
37(038) Słowniki pedagogiczne przekładowe terminologiczne. Pedagogika - słowniki przekładowe terminologiczne
37/1. Oświata. Pedagogika. Wychowanie. Szkolnictwo. Wykorzystywanie wolnego czasu
37/2. Historia wychowania, oświaty i pedagogiki
37/3.1 Biografie zbiorowe, twórczość pedagogów, nauczycieli. Pedagodzy, nauczyciele
37/3.2 Biografie indywidualne, twórczość pedagogów, nauczycieli. Pedagodzy, nauczyciele
37/4. Podstawy wychowania i nauczania (materialne, teoretyczne, filozoficzne itd.)
37/5. Metody badań pedagogicznych. Obserwacja pedagogiczna
37/6. Ogólna teoria wychowania i nauczania. Metody wychowania. Zasady działalności pedagogicznej. Pedagogiki wyspecjalizowane
37/7. Pedagogika społeczna
37/8. Pedagogika kultury
37/9 Edukacja międzykulturowa
37/10 Pedagogika porównawcza
37/11 Pedagogika eksperymentalna
37/12 Pedagogika specjalna
37/13 Andragogika, geragogika. Teoria oświaty i wychowania dorosłych, ludzi starych. Pedagogika dorosłych, ludzi starych. Oświata dorosłych, ludzi starych. Dorośli, ludzie starzy - pedagogika i oświata
37/14 Polityka oświatowa. Szkoła a życie publiczne
37/15 Prawo do nauki. Dostęp do oświaty
37/17 Walka z analfabetyzmem
37/18 Wymiana nauczycieli i uczniów, studentów
37/20 Reforma szkolnictwa
37/22 Obowiązek szkolny
37/24 Planowanie kształcenia (z ekonomicznego punktu widzenia)
37/25 Finansowanie systemu edukacji (oświaty, szkolnictwa)
37/26 Inspekcje (wizytacje) szkół. Rady szkolne
37/27 Jakość kształcenia
37/28 Dyscypliny naukowe wykorzystywane w procesach wychowania i nauczania
37/29 Socjologia pedagogiczna. Socjologia wychowania
37/30 Psychologia pedagogiczna. Psychologia wychowawcza
37/31 Treść, przedmioty nauczania w szkołach różnych stopni i typów
37/31.001 Nauczanie informacji naukowej. Edukacja informacyjna
37/31.004 Nauczanie informatyki
37/31.008 Nauczanie kultury. Edukacja kulturalna
37/31.028 Nauczanie czytelnictwa. Edukacja czytelnicza
37/31.1 Nauczanie filozofii. Edukacja filozoficzna
37/31.17 Nauczanie etyki
37/31.272 Nauczanie religii katolickiej
37/31.3 Nauczanie wychowania obywatelskiego
37/31.316.77 Nauczanie o mediach. Edukacja medialna. Nauczanie edukacji medialnej
37/31.327.39(4-67) Nauczanie o Europie. Edukacja europejska
37/31.33 Nauczanie ekonomii
37/31.351.75 Nauczanie bezpieczeństwa. Edukacja dla bezpieczeństwa
37/31.355.58 Nauczanie przysposobienia obronnego
37/31.5 Nauczanie przyrody
37/31.502 Nauczanie edukacji ekologicznej. Nauczanie ekologii
37/31.51 Nauczanie matematyki
37/31.53 Nauczanie fizyki
37/31.61 Nauczanie medycyny
37/31.613 Nauczanie o zdrowiu. Edukacja zdrowotna. Nauczanie edukacji zdrowotnej
37/31.613.88 Nauczanie przysposobienia do życia w rodzinie
37/31.62 Nauczanie techniki
37/31.63 Nauczanie rolnictwa
37/31.7 Nauczanie plastyki, sztuki. Edukacja artystyczna
37/31.78 Nauczanie muzyki
37/31.792 Nauczanie o teatrze. Edukacja teatralna
37/31.796 Nauczanie wychowania fizycznego
37/31O Nauczanie języków obcych
37/31A Nauczanie języka angielskiego
37/31N Nauczanie języka niemieckiego
37/31F Nauczanie języka francuskiego
37/31H Nauczanie języka hiszpańskiego
37/31R Nauczanie języka rosyjskiego
37/31P Nauczanie języka polskiego
37/31.913(438) Nauczanie o regionie. Edukacja regionalna
37/31.94 Nauczanie historii
37/32A Podręczniki, podręcznik do języka angielskiego
37/32.1A Podręczniki, podręcznik do języka angielskiego. Słuchanie
37/32.2A Podręczniki, podręcznik do języka angielskiego. Czytanie
37/32.3A Podręczniki, podręcznik do języka angielskiego. Mówienie
37/32.4A Podręczniki, podręcznik do języka angielskiego. Pisanie
37/32.5A Egzaminy, testy z języka angielskiego
37/32N Podręczniki, podręcznik do języka niemieckiego
37/32.1N Podręczniki, podręcznik do języka niemieckiego. Słuchanie
37/32.3N Podręczniki, podręcznik do języka niemieckiego. Mówienie
37/32.4N Podręczniki, podręcznik do języka niemieckiego. Pisanie
37/32.5N Egzaminy, testy z języka niemieckiego
37/32Ł Podręczniki, podręcznik do języka łacińskiego
37/32W Podręczniki, podręcznik do języka włoskiego
37/32.4W Podręczniki, podręcznik do języka włoskiego. Pisanie
37/32F Podręczniki, podręcznik do języka francuskiego
37/32.1F Podręczniki, podręcznik do języka francuskiego. Słuchanie
37/32.2F Podręczniki, podręcznik do języka francuskiego. Czytanie
37/32.3F Podręczniki, podręcznik do języka francuskiego. Mówienie
37/32.4F Podręczniki, podręcznik do języka francuskiego. Pisanie
37/32.5F Egzaminy, testy z języka francuskiego
37/32H Podręczniki, podręcznik do języka hiszpańskiego
37/32.4H Podręczniki, podręczniki do języka hiszpańskiego. Pisanie
37/32R Podręczniki, podręcznik do języka rosyjskiego
37/32.2R Podręczniki, podręcznik do języka rosyjskiego. Czytanie
37/32.3R Podręczniki, podręcznik do języka rosyjskiego. Mówienie
37/32.4R Podręczniki, podręcznik do języka rosyjskiego. Pisanie
37/32.5R Egzaminy, testy z języka rosyjskiego
37/32U Podręczniki, podręcznik do języka ukraińskiego
37/32B Podręczniki, podręcznik do języka białoruskiego
37/33. Cele i ideały nauczania
37/33.1 Etyczne cele, ideały nauczania. Wychowanie moralne
37/33.2 Wychowanie religijne, chrześcijańskie
37/33.3 Wychowanie estetyczne, rozwijanie zdolności twórczych, myślenia twórczego
37/34 Podstawowe formy wychowania i kształcenia
37/35 Wychowanie w domu. Wychowanie w rodzinie. Pedagogika rodzinna
37/36 Wychowanie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Internaty. Wioski dziecięce. Domy dziecka. Pedagogika opiekuńcza
37/37 Szczególne formy organizacyjne nauczania
37/38 Kształcenie ustawiczne. Kształcenie permanentne
37/39 Nauczanie na odległość
37/41 Formy organizacyjne szkół i nauczania
37/42 Szkoły wyznaniowe
37/43 Szkoły publiczne (utrzymywane przez państwo, samorząd)
37/44 Szkoły prywatne i społeczne
37/45 Wychowanie społeczne. Wychowanie dla demokracji. Wychowanie patriotyczne
37/46 Uczenie się. Samokształcenie. Samouctwo. Autodydaktyka
37/48 Wychowanie w grupie. Nauczanie integracyjne lub oddzielne
37/50 Poradnictwo
37/52 Rodzice a szkoła
37/53 Nauczyciele a uczniowie. Wychowanie w szkole
37/54 Godzina wychowawcza. Lekcja wychowawcza
37/55 Relacje wzajemne między uczniami
37/56 Zarządzanie placówkami oświatowymi. Administracja szkolna
37/57 Organizacja instytucji oświatowych. Organizacja szkolnictwa
37/58 Dyrekcja. Kierownictwo szkół (placówek oświatowych)
37/59 Organizacja nauczania, uczenia się
37/59.1 Nadzór pedagogiczny. Ewaluacja
37/60 Nauczyciele. Wychowawcy. Status zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Etyka zawodowa nauczyciela. Nauczyciele - etyka. Andragodzy
37/60.1 Awans zawodowy nauczyciela
37/60.2 Karta Nauczyciela
37/61 Uczniowie
37/62 Programy nauczania. Plany szkolne. Syllabus
37/63 Pomoc socjalna dla uczniów
37/64 Wycieczki szkolne
37/66 Metody oceny i kontroli postępów w nauce uczniów
37/67 Egzaminy szkolne. System kwalifikacyjny. Konkursy
37/68 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Metody i formy nauczania. Formy nabywania wykształcenia
37/69 Innowacje pedagogiczne. Innowatyka pedagogiczna
37/70 Efektywność nauczania
37/71 Formy nauczania
37/73 Praca nauczyciela
37/74 Praca uczniów
37/75 Metody nauczania
37/76 Wychowanie i nauczanie przez działania praktyczne
37/77 Lekcje wyrównawcze
37/78 Systemy wychowania
37/79 Porządek i dyscyplina szkolna
37/80 Tereny szkolne. Budynki i pomieszczenia. Wyposażenie
37/81 Pomoce naukowe (szkolne) i materiały nauczania
37/83 Życie uczniów
372/32.2.78 Podręczniki, podręcznik do muzyki w przedszkolu
372/32.3.78 Podręczniki, podręcznik do muzyki w szkole muzycznej
373/1. Rodzaje szkół (ogólnokształcących)
373/2. Wychowanie przedszkolne
373/2.78 Nauczanie muzyki w przedszkolu
373/3 Treści i program wychowania przedszkolnego
373/4 Klasy wstępne. Klasy zerowe
373/5 Szkolnictwo podstawowe
373/6 Nauczanie początkowe (I-III)
373/6P Nauczanie języka polskiego w klasach I-III
373/6.51 Nauczanie matematyki w klasach I-III
373/6.78 Nauczanie muzyki w klasach I-III
373/32.6.78 Podręczniki, podręcznik do muzyki w klasach I-III
373/7 Przedmioty nauczania w szkole podstawowej
373/7P Nauczanie języka polskiego w szkole podstawowej
373/7.316.77 Nauczanie o mediach w szkole podstawowej. Edukacja medialna w szkole podstawowej
373/7.33 Nauczanie ekonomii w szkole podstawowej
373/7.5 Nauczanie przyrody w szkole podstawowej
373/7.51 Nauczanie matematyki w szkole podstawowej
373/7.62 Nauczanie techniki w szkole podstawowej
373/7.7 Nauczanie sztuki w szkole podstawowej
373/7.78 Nauczanie muzyki w szkole podstawowej
373/32.7.78 Podręczniki, podręcznik do muzyki w szkole podstawowej
373/7.796 Nauczanie wychowania fizycznego w szkole podstawowej
373/7.913 (438) Nauczanie edukacji regionalnej w szkole podstawowej
373/7.94 Nauczanie historii w szkole podstawowej
373/9 Nauczanie pisania i czytania w szkole podstawowej (na poziomie elementarnym). Dysleksja i dysgrafia
373/12 Szkolnictwo średnie
373/14 Przedmioty nauczania w gimnazjum
373/14P Nauczanie języka polskiego w gimnazjum
373/14.3 Nauczanie wychowania obywatelskiego w gimnazjum
373/14.33 Nauczanie ekonomii w gimnazjum
373/14.51 Nauczanie matematyki w gimnazjum
373/14.57 Nauczanie biologii w gimnazjum
373/14.62 Nauczanie techniki w gimnazjum
373/14.78 Nauczanie muzyki w gimnazjum
373/32.14.78 Podręczniki, podręcznik do muzyki w gimnazjum
373/14.913(438) Nauczanie edukacji regionalnej w gimnazjum
373/14.94 Nauczanie historii w gimnazjum
373/16P Nauczanie języka polskiego w liceum
373/16.004 Nauczanie informatyki w liceum
373/16.33 Nauczanie ekonomii w liceum
373/16.51 Nauczanie matematyki w liceum
373/16.53 Nauczanie fizyki w liceum
373/16.57 Nauczanie biologii w liceum
373/16.62 Nauczanie techniki w liceum
373/16.78 Nauczanie muzyki w liceum
373/32.16.78 Podręczniki, podręcznik do muzyki w liceum
373/16.94 Nauczanie historii w liceum
373/18 Gimnazjum
373/19 Liceum. Liceum ogólnokształcące. Liceum profilowane
374/1 Nauczanie i wychowanie pozaszkolne. Oświata pozaszkolna
374/2 Edukacja obywatelska (pozaszkolna)
374/3 Nauczanie ekologii. Edukacja ekologiczna (pozaszkolna)
374/4 Nauczanie o regionie. Edukacja regionalna (pozaszkolna)
374/6 Nauczanie dorosłych
374/7 Ośrodki kształcenia dorosłych
376/1. Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Rewalidacja. Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych
376/2 Szkolnictwo podstawowe specjalne
376/3 Szkolnictwo zawodowe specjalne
376/4 Wychowanie i nauczanie grup narodowościowych (mniejszości narodowych)
376/5 Nauczanie (rewalidacja) niewidomych i niedowidzących
376/6 Nauczanie (rewalidacja) osób głuchych i głuchoniemych
376/7 Nauczanie (rewalidacja) osób z zaburzeniami mowy
376/8 Nauczanie (rewalidacja) osób upośledzonych umysłowo. Pedagogika upośledzonych umysłowo. Oligofrenopedagogika. Nauczanie niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo
376/9 Nauczanie osób utalentowanych, geniuszy
376/11 Nauczanie osób z trudnością adaptacji (niedostosowanych społecznie). Resocjalizacja. Pedagogika resocjalizacyjna
377/1 Szkolnictwo zawodowe
377/3 Szkoły muzyczne. Szkolnictwo muzyczne. Historia szkolnictwa muzycznego
377/4 Szkolenie nie dające formalnych kwalifikacji zawodowych
377/5 Szkoły zawodowe
377/6 Zasadnicze szkoły zawodowe
377/7 Średnie szkoły zawodowe
377/8 Policealne szkoły zawodowe
377/9 Kolegia nauczycielskie i inne zakłady kształcenia nauczycieli (nieakademickie)
378/1. Szkolnictwo wyższe
378/2. Polityka w zakresie szkolnictwa wyzszego
378/3. Reforma szkolnictwa wyższego
378/5 Finansowanie szkolnictwa wyższego
378/9 Szkolnictwo wyższe prywatne
378/10 Studia licencjackie
378/12 Studia podyplomowe
378/13 Organizacja szkolnictwa wyższego. Zarządzanie szkolnictwem wyższym. Administracja szkół wyższych
378/14 Nauczyciele akademiccy. Wykładowcy
378/15 Studenci. Studenci zagraniczni. Wymiana studentów
378/16 Metodyka nauczania w szkole wyższej. Dydaktyka szkoły wyższej. Efektywność i jakość nauczania, kształcenia
378/17 Innowacje w szkolnictwie wyższym
378/18 Formy nauczania w szkole wyższej
378/19 Samorząd studencki
378/20 Życie studentów. Zwyczaje i obyczaje studenckie
378/21 Wydziały szkół wyższych. Fakultety. Sekcje. Instytuty
378/24 Stopnie i tytuły absolwentów szkół wyższych. Licencjat, magister. Wymagania dotyczące prac magisterskich i dyplomowych dla wszystkich dziedzin. Prace dyplomowe, praca dyplomowa. Osoby z wyższym wykształceniem. Absolwenci
378/25 Egzaminy akademickie
378/26 Stopnie naukowe uzyskiwane na podstawie dysertacji. Prace doktorskie i habilitacyjne
378/27 Stopnie akademickie honorowe. Doktorat honoris causa
378/28 Uniwersytety
378/29 Uniwersytety katolickie
378/30 Wyższe szkoły fachowe (specjalne)
379/1 Wykorzystywanie wolnego czasu
379/2 Czas wolny i rekreacja poza domem
379/3 Czas wolny i rekreacja w domu i pomieszczeniach zamkniętych
39(03) Encyklopedie i leksykony etnografii
39/1 Etnologia. Etnografia. Zwyczaje i obyczaje. Folklor. Muzea etnograficzne. Skanseny
39/1.1 Biografie zbiorowe, twórczość etnografów
39/1.2 Biografie indywidualne, twórczość etnografów
39(=16)/2 Etnografia Słowian
39(=214)/1 Etnografia Romów, Cyganów
39(4)/1 Etnografia Europy
39(410)/2 Etnografia Wielkiej Brytanii. Zjednoczonego Królestwa
39(430)/4 Etnografia Niemiec
39(438)/1 Etnografia Polski
39(470)/22 Etnografia Rosji
39(474)/25 Etnografia Litwy
39(476)/26 Etnografia Białorusi
39(477)/27 Etnografia Ukrainy
39(497)/44 Etnografia Serbii
39(497)/46 Etnografia Bułgarii
39(497)/49 Etnografia Bośni-Hercegowiny
39(498)/51 Etnografia Rumunii
39(5)/1 Etnografia Azji
39(520)/8 Etnografia Japonii
39(533)/10 Etnografia Jemenu, Republiki Jemeńskiej
39(560)/23 Etnografia Turcji
39(6)/1 Etnografia Afryki
39(65)/9 Etnografia Algierii
39(7)/4 Etnografia Ameryki Północnej i Środkowej
39(8)/26 Etnografia Ameryki Południowej
39(81)/27 Etnografia Brazylii
39(9)/1 Etnografia regionów Pacyfiku
391/1 Ubiory. Ozdoby. Moda
392/1 Zwyczaje i obyczaje życia prywatnego i rodzinnego
392/3 Zabijanie ludzi. Ofiary z ludzi. Zabijanie skazanych. Wilkołactwo. Wampiry
392/5 Ślub. Wesele. Zwyczaje i obrzędy weselne. Formy małżeństwa: monogamia
392/6 Stosunki między płciami przeciwnymi. Miłość. Sztuka miłości. Ars amandi. Erotyzm. Seks w kulturach świata. Konkubinat. Małżeństwo morganatyczne. Celibat. Swoboda płciowa. Prostytucja
392/7 Posiłki
393/1 Obrzędy i zwyczaje pogrzebowe
394/1 Zwyczaje i obyczaje życia publicznego i społecznego. Życie codzienne
394/2 Święta narodowe. Święta publiczne. Festiwale. Konkursy piękności.  Rozrywki masowe. Karnawał. Parady. Maskarady. Dni specjalne (Dzień Matki, Dzień Ziemi, Święto Zmarłych
394/3 Uroczystości oficjalne
395/1 Etykieta. Obyczaje towarzyskie. Dobre maniery. Savoir-vivre
398/1 Folklor
398/2 Opowiadania. Bajki. Legendy. Podania. Humor ludowy
398/3 Zwyczaje i obrzędy ludowe. Przesądy. Zabobony
398/4 Wierzenia i zwyczaje związane z określonym czasem i świętami
398/5 Zjawiska nadprzyrodzone
   
     

 

 

 

Stopnie i tytuły absolwentów szkół wyższych. Licencjat, magister. Wymagania dotyczące prac magisterskich i dyplomowych dla wszystkich dziedzin. Prace dyplomowe, praca dyplomowa. Osoby z wyższym wykształceniem. Absolwenci

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl