Uniwersytet Zielonogórski 

 

 

Piętro 2

 

Zarządzanie. Ekonomia. Rachunkowość, księgowość. Zarządzanie biznesem. Reklama, informacja biznesowa

książki

005(03) Encyklopedie i leksykony zarządzania. Zarządzanie - encyklopedie i leksykony
005/1. Zarządzanie
005/1.1 Systemy informatyczne zarządzania. Zarządzanie - technologia informacyjna (IT)
005/2. Teoria zarządzania. Filozofia zarządzania. Teoria organizacji. Organizacja – teoria
005/3. Strategie, cele, metody, funkcje, zarządzanie strategiczne (teoria), szczupłe zarządzanie
005/5. Teoria podejmowania decyzji. Modele decyzyjne
005/6. Teoria gier
005/7 Psychologia zarządzania. Zachowania organizacyjne.
005/8 Warunki. Czynniki. Zarządzanie zmianą
005/9 Czynniki negatywne. Zarządzanie ryzykiem. Zagrożenia. Kryzys. Zarządzanie kryzysowe. Niedobór. Konflikty. Reklamacje. Straty
005/10 Czynniki pozytywne. Korzyści. Szanse. Postęp. Kompetencje. Wizerunek firmy
005/11 Efektywność. Skuteczność
005/12 Jakość
005/13 Kapitał intelektualny. Know-how. Gospodarka oparta na wiedzy(GOW). Gospodarka oparta na wiedzy i innowacyjności (GOWI). Organizacja ucząca się
005/14 Style zarządzania. Zarządzanie konserwatywne. Zarządzanie konkurencyjne. Zarządzanie kooperatywne. Gra o rynek
005/15 Zarządzanie innowacyjne. Zarządzanie innowacjami. Przedsiębiorczość. Innowacje – zarządzanie
005/16 Procesy w zarządzaniu. Procesy rozwojowe. Etapy rozwoju: początek
005/18 Globalizacja. Zarządzanie międzynarodowe
005/19 Działania zarządcze. Controlling. Controlling w przedsiębiorstwie, w zarządzaniu przedsiębiorstwem
005/20(03) Encyklopedie i leksykony planowania, logistyki. Planowanie, logistyka - encyklopedie i leksykony
005/20 Planowanie. Logistyka. Controlling w logistyce, w zarządzaniu logistyką
005/21 Biznesplan
005/22 Analizy
005/24 Prognozowanie. Przewidywanie
005/26 Administracja. Zarząd. Koordynacja. Budowa zespołu. Alokacja. Cesja należności. Dystrybucja
005/27 Współpraca. Współdziałanie. Współudział
005/28 Prezentacja. Informowanie. Komunikowanie. Wywiady. Konsultacje. Dyskusje
005/30 Mediacje. Rozwiązywanie konfliktów. Negocjacje. Taktyka negocjacji
005/31 Lobbing. Networking
005/33 Motywowanie
005/34 Nadzór. Kontrola
005/37 Problem solving. Twórcze rozwiązywanie problemów
005/38 Racjonalizacja. Modyfikacja. Ulepszanie. Poprawa. Intensyfikacja
005/39 Reorganizacja. Restrukturyzacja. Podział. Transfery. Przejęcie. Substytucje
005/40 Outsourcing. Licencje. Franchising
005/44 Zarządzanie jakością. Jakość - zarządzanie. TQM
005/45 Produktywność
005/46 Benchmarking
005/47

Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie organizacją, organizacjami

005/49 Organizacje wirtualne
005/50 Struktura organizacyjna. Stała struktura
005/51 Kultura organizacyjna
005/52 Biurokracja
005/53 Organy wykonawcze. Rada nadzorcza. Nadzór korporacyjny
005/56 Zarządzanie projektem
005/57 Metody sieciowe. Analiza sieciowa. Metoda PERT
005/58 Biurowość. Organizacja biura. Technika pracy biurowej. Zarządzanie biurem
005/59 Dokumentacja biurowa. Registratura akt. Archiwa
005/60 Zachowanie tajemnicy. Ochrona tajemnicy. Zabezpieczanie danych. Bezpieczeństwo danych. Bezpieczeństwo informacyjne. Informacje niejawne
005/62 Zarządzanie wiedzą
005/63 Doradztwo. Opiniowanie. Poradnictwo. Konsulting, consulting
005/64 Doradztwo biznesowe
005/66(038) Słowniki zarządzania personelem, zarządzania zasobami ludzkimi przekładowe terminologiczne. Zarządzanie personelem, zarządzanie zasobami ludzkimi - słowniki przekładowe terminologiczne
005/66 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarządzanie wiekiem. Menadżerowie, menedżerowie. Coaching. Mentoring. Szkolenia. Kompetencje, przydatność zawodowa menedżerów
33(03) Encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne ekonomii. Ekonomia - encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne
33(03)/1 Encyklopedie i leksykony biograficzne ekonomistów. Biografie zbiorowe i indywidualne ekonomistów - encyklopedie i leksykony. Ekonomiści - encyklopedie i leksykony
33(038) Słowniki ekonomiczne, biznesu przekładowe terminologiczne. Ekonomia, biznes - słowniki przekładowe terminologiczne
33/1. Nauki ekonomiczne. Gospodarka. Ekonomia
33/3.1 Biografie zbiorowe, twórczość ekonomistów. Ekonomiści
33/3.2 Biografie indywidualne, twórczość ekonomistów, finansistów. Ekonomiści, finansiści
33/4. Nauki ekonomiczne w ogólności. Teoria ekonomii. Filozofia ekonomii. Ekonomia polityczna
33/5. Formy organizacji gospodarczych według celów handlowych. Wolny rynek. Rynek kontrolowany. Protekcjonizm. Autarkia. Gospodarcza samowystarczalność. Organizacje gospodarcze niedochodowe - "non profit". Instytucje non profit – marketing
33/6. Nauki ekonomiczne w ogólności. Ekonomia polityczna
33/7 Podstawowe pojęcia nauk ekonomicznych. Przedmiot i metody ekonomii. Prawa ekonomiczne. Wartość dodatkowa. Zasoby gospodarcze. Zasoby naturalne. Dobra. Czynniki produkcji. Siły wytwórcze. Ekonomia behawioralna
33/8 Makroekonomia. Mikroekonomia
33/9 Makroekonomia
33/10 Mikroekonomia
33/11 Gospodarność. Użyteczność. Wartość. Prawo wartości. Zasady ekonomiczne. Kalkulacje ekonomiczne. Ryzyko gospodarcze
33/12 Kapitał. Amortyzacja. Akumulacja
33/13 Etyka gospodarcza. Etyka biznesu. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Ekonomia społeczna
33/15 Dynamika gospodarki narodowej. Reprodukcja
33/16 Inwestycje. Tworzenie kapitału
33/18 Inwestycje publiczne. Inwestycje państwowe
33/19 Inwestycje publiczno-prywatne. Partnerstwo publiczno-prywatne
33/20 Inwestycje w sferze produkcji materialnej. Inwestycje w środki trwałe. Inwestycje w instalacje
33/21 Inwestycje w sferę niematerialną. Inwestycje w infrastrukturę społeczną
33/22 Rentowność, efektywność inwestycji. Kalkulacja kosztów inwestycji. Mierzenie efektywności inwestycji
33/23 Rozwój gospodarczy. Innowacje - gospodarka
33/24 Przemiany strukturalne. Industrializacja. Centralizacja. Decentralizacja
33/25 Systemy gospodarcze. Etapy rozwoju gospodarczego. Gospodarka poszczególnych formacji
33/26 Gospodarka kapitalistyczna. Ekonomia polityczna kapitalizmu
33/27 Gospodarka socjalistyczna. Gospodarka komunistyczna. Ekonomia polityczna socjalizmu
33/28 Gospodarka rynkowa (wolnorynkowa) i kontrolowana (planowa)
33/29 Gospodarka rynkowa (wolnorynkowa)
33/30 Gospodarka kontrolowana (planowa). Interwencjonizm
33/32 Wzrost gospodarczy. Czynniki wzrostu gospodarczego. Tempo wzrostu. Stopa wzrostu
33/33 Równowaga gospodarcza. Zrównoważony i niezrównoważony wzrost gospodarczy. Rozwój zrównoważony
33/34 Ekonomia matematyczna. Metoda input-output (nakład-efekt)
33/35 Ekonometria
33/36 Badania operacyjne w ekonomii (w gospodarce)
33/38 Informatyka ekonomiczna
33/39 Majątek narodowy. Produkt narodowy. Globalny produkt społeczny. Bilans gospodarki narodowej
33/42 Bilans gospodarki narodowej. Globalny rachunek gospodarki narodowej. Budżet narodowy
33/47 Zużytkowanie dochodu narodowego
33/48 Wydatki. Konsumpcja. Spożycie. Oszczędności. Ekonomika gospodarstwa domowego
33/50 Ekonomika gospodarstw domowych. Gospodarstwa domowe jako podmioty gospodarcze. Budżety rodzinne. Finanse osobiste
33/54 Historia teorii ekonomicznych. Szkoły ekonomiczne. Historia myśli ekonomicznej. Merkantylizm. Fizjokratyzm. Liberalizm
33/55 Teorie, doktryny i szkoły ekonomiczne XX w. Marginalizm. Neomarginalizm. Neoliberalizm. Teoria równowagi. Keynesizm. Teorie wzrostu gospodarczego. Technokratyzm. Instytucjonalizm
33/56 Socjalizm. Ekonomiczne systemy socjalistyczne
33/57 Socjalizm przed Marksem. Socjalizm utopijny. Saintsimonizm. Furieryzm
33/59 Socjaldemokratyczna i niemarksistowskie teorie ekonomiczne. Rewizjonizm. Anarchizm. Socjalizm państwowy
331/1. Praca. Innowacje w miejscu pracy
331/2. Zagadnienia pracy w stosunku do różnych kategorii osób
331/3. Praca dzieci
331/4. Praca kobiet
331/5. Praca niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo. Kalecy. Inwalidzi. Rehabilitacja inwalidów
331/9

Profesjonaliści (specjaliści). Pracownicy naukowi. Absolwenci szkół wyższych. Praca osób z wykształceniem wyższym

331/10 Teoria i organizacja pracy. Stosunki między pracodawcami a pracownikami
331/11 Zagadnienia pracy o charakterze ogólnym. Teoria pracy. Nauka o pracy. Podział pracy. Rola pracy. Zakaz pracy
331/12 Psychologia pracy
331/14 Ergonomia
331/16 Ekonomika pracy
331/17 Stosunek do pracy. Motywacja pracy. Morale pracy. Bodźce do pracy. Współzawodnictwo pracy. Satysfakcja zawodowa
331/18 Humanizacja pracy
331/21 Organizacja pracy. Kształtowanie stanowiska pracy. Specjalizacja. Proces pracy. (Praca zespołowa. Praca ręczna, zmechanizowana, w systemie taśmowym. Rytm i tempo pracy)
331/23 Badanie pracy. Badanie czasu pracy. Analiza pracy
331/25 Stosunek pracy w ogólności. Stosunki międzyludzkie w zakładzie pracy
331/26 Lobbing
331/29 Organizacje pracowników. Związki zawodowe. Centrale związków zawodowych. Federacje związków zawodowych. Światowa Federacja Związków Zawodowych
331/31 Umowy o pracę. Umowy zbiorowe
331/33 Sprawy organizacyjne personelu. Regulamin pracy. Dobór kadr. Fluktuacja kadr. Angażowanie pracowników
331/34 CV. Życiorysy urzędowe
331/35 Rozwój zawodowy. Kariery zawodowe. Ocena pracowników. Doskonalenie zawodowe
331/41 Wynagrodzenia. Uposażenia. Płace
331/42 Emerytury. Renty
331/44 Czas pracy
331/46 Świadczenia socjalne pracodawcy na rzecz pracowników. Warunki mieszkaniowo-bytowe. Hotele robotnicze. Przewóz pracowników. Domy wczasowe
331/47 Kształcenie pracowników w przedsiębiorstwie. Szkoły przyzakładowe. Szkoły wewnątrzzakładowe. Dokształcanie zawodowe i przekwalifikowanie. Praktyki w zakładach pracy
331/48 Środowisko miejsca pracy (ze społeczno-ekonomicznego punktu widzenia). Pomieszczenia robocze. Urządzenia z zakresu higieny pracy. Ryzyko zawodowe. Narażenie zawodowe
331/49 Praca w uciążliwych warunkach. Wpływ na pracę i pracowników czynników fizycznych i psychicznych. Drgania. Hałas. Promieniowanie. Stres w pracy
331/50 Ochrona pracy. Bezpieczeństwo pracy. Bezpieczeństwo i higiena pracy
331/51 Wypadki przy pracy
331/53 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Deficyt sił roboczych. Ruchliwość sił roboczych. Obcokrajowe siły robocze. Zatrudnienie cudzoziemców. Gastarbeiterzy. Praca za granicą. Emigracja zarobkowa. Rehabilitacja zawodowa
331/55 Pośrednictwo pracy. Poszukiwanie pracy. Biura zatrudnienia
331/56 Zawody ogólnie. Systematyka zawodów. Grupy zawodowe. Tworzenie się zawodów. Przydatność zawodowa
331/57 Poradnictwo zawodowe
331/58 Bezrobocie. Ograniczenie i likwidacja bezrobocia. Bezrobocie strukturalne. Tworzenie nowych miejsc pracy
331/59 Międzynarodowa kodyfikacja pracy. Międzynarodowe organizacje pracy
332(03) Encyklopedie i leksykony gospodarki regionalnej i terytorialnej, gruntów i nieruchomości, gospodarki mieszkaniowej. Gospodarka regionalna i terytorialna, grunty i nieruchomości, gospodarka mieszkaniowa - encyklopedie i leksykony
332/1. Gospodarka regionalna i terytorialna. Grunty i nieruchomości. Gospodarka mieszkaniowa
332/5 Gospodarka regionalna. Gospodarka terytorialna. Gospodarka terenowa. Ekonomika regionalna. Regionalny podział pracy
332/6 Obszary gospodarcze. Regiony gospodarcze. Strefy gospodarcze. Klastry
332/7 Regionalna, terytorialna polityka gospodarcza. Planowanie gospodarcze. Planowanie terenowe. Prognozy gospodarcze. Rozwój regionalny
332/10 Wartość gruntu. Wartość nieruchomości. Produkcyjność. Renta gruntowa
332/11 Obrót ziemią. Obrót nieruchomościami
332/12 Rynek nieruchomości
332/14 Ceny ziemi. Ceny nieruchomości
332/15 Gospodarka mieszkaniowa. Polityka mieszkaniowa. Budownictwo mieszkaniowe jako działalność gospodarcza
334/1. Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Spółdzielczość
334/8 Gospodarcze formy organizacyjne. Związki gospodarcze
334/15 Przedsiębiorstwa, firmy z punktu widzenia stosunków własności, źródeł finansowania i zasięgu działalności
334/16 Wycena (oszacowanie) przedsiębiorstw
334/26 Przedsiębiorstwa międzynarodowe. Przedsiębiorstwo zagraniczne. Przedsiębiorstwo polonijne
334/27 Spółdzielczość. Spółdzielnie
334/30 Spółdzielnie kredytowe. Spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe. Banki spółdzielcze
334/40 Spółdzielnie mieszkaniowe
334/41 Związki gospodarcze ponadzakładowe w gospodarce rynkowej. Kartele. Syndykaty. Trusty. Koncerny. Fuzje. Przejmowanie przedsiębiorstw. Korupcje. Monopole. Holdingi
334/45 Organizacje samorządowe pełniące funkcje administracyjne. Samorząd gospodarczy. Izby gospodarcze
334/7 Własność wspólna. Współwłasność. Przedsiębiorstwo społeczne. Spółdzielnie socjalne
336(03) Encyklopedie i leksykony finansów, finansów publicznych, cła, bankowości, pieniądza. Finanse, finanse publiczne, cła, bankowość, pieniądz - encyklopedie i leksykony
336(038) Słowniki finansów, finansów publicznych, ceł, bankowości, pieniądza przekładowe terminologiczne. Finanse, finanse publiczne, cła. bankowość, pieniądz - słowniki przekładowe terminologiczne
336/1. Finanse. Finanse publiczne. Cła. Bankowość. Pieniądz
336/2. Teoria finansów
336/3. Polityka finansowa. Polityka fiskalna. Skarbowość
336/4. Finanse publiczne. Finanse państwowe ogólne
336/5. Finanse administracji lokalnej. Finanse samorządów lokalnych. Finanse komunalne
336/6. Finanse sektorów publicznych
336/7. Budżet państwowy. Budżet publiczny. Funkcje budżetu. Polityka budżetowa. Równoważenie budżetu
336/8. Budżet administracji lokalnej. Budżety lokalne. Budżety samorządów lokalnych. Budżety komunalne
336/9 Dochody państwowe. Dochody publiczne
336/11 Podatki. Opłaty
336/12 Podatki komunalne. Podatki lokalne
336/13 Zasady i praktyka prawa podatkowego. Prawo podatkowe - zasady i praktyka
336/14 System podatkowy
336/16 Rodzaje podatków
336/18 Podatki dochodowe od osób fizycznych
336/20 Podatki dochodowe od osób prawnych. Podatki od przedsiębiorstw
336/21 Podatki od własności (ruchomości i nieruchomości). Podatki od aktywów. Podatki od majątku. Podatek gruntowy. Kataster gruntowy. Podatek od spadków i darowizn. Podatek od transakcji kapitałowych. Podatki od zakupu nieruchomości
336/24 Podatek od towarów i usług. VAT. Podatki pośrednie. VAT - prawo
336/31 Opłaty administracyjne. Opłaty za użytkowanie. Opłaty skarbowe. Opłaty patentowe. Opłaty od miar. Opłaty za wodę. Opłaty za usługi gospodarki komunalnej. Czynsz. Opłata za użytkowanie dróg. Opłaty tranzytowe
336/33 Cła jako źródło dochodu państwa
336/39 Pożyczki państwowe. Długi państwowe. Dług publiczny. Kredyty państwowe. Zadłużenie publiczne. Pożyczki zagraniczne. Kredyty rządowe. Dług wewnętrzny. Niewypłacalność państwa. Obligacje jako źródło dochodów
336/40 Wydatki państwowe (publiczne). Wydatki inwestycyjne. Wydatki socjalne. Dopłaty do funduszy emerytalnych (ubezpieczeń)
336/42 Dopłaty do przedsiębiorstw. Subsydia. Spłaty i umorzenia nieściągalnych długów przedsiębiorstw. Obniżki podatków. Dotacje budżetowe dla przedsiębiorstw
336/43 Międzynarodowe finanse publiczne ogólne
336/44 Pieniądz. System monetarny. Bankowość. Giełdy
336/45 Bankowość. Banki. Marketing bankowy
336/46 Bankowość internetowa, bankowość elektroniczna
336/47 Nadzór bankowy. Ryzyko bankowe
336/48 Banki narodowe. Banki centralne. Banki emisyjne. Denominacja. Pokrycie w złocie
336/49 Transakcje bankowe. Operacje bankowe. Rachunki bankowe. Depozyty firm i międzybankowe. Rozliczenia pieniężne. Obrót rachunkowy. Obrót czekowy. Obrót żyrowy. Operacje wekslowe. Operacje dyskontowe
336/51 Rachunkowość bankowa
336/52 Oszczędzanie. Banki oszczędnościowe
336/53 Banki oszczędnościowe. Kasy oszczędnościowe. Konta i lokaty bankowe. Oszczędności grupowe
336/55 Pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe
336/56 Zarządzanie funduszami
336/57 Zarządzanie inwestowaniem kapitału w papierach wartościowych. Fundusze powiernicze. Fundusze ubezpieczeniowe
336/59 Pieniądz. Waluta. Dewizy. Bitcoin. Kryptowaluta. Pieniądz elektroniczny
336/63 Metale i inne materiały, z których bije się monety. Monety metalowe. Kursy metali szlachetnych. Metale mennicze
336/64 Pieniądz światowy. Pieniądz międzynarodowy. Pieniądz handlowy. Międzynarodowe konwencje monetarne. Pieniądz europejski. pieniądz unii gospodarczych
336/65 Euro
336/66 Wymiana pieniędzy. Handel pieniędzmi. Kupno i sprzedaż dewiz (waluty). Premie za złoto
336/69 Wartość pieniądza. Zmiany wartości. Wahania wartości. Dewaluacja. Reformy monetarne
336/70 Inflacja
336/71 Deflacja
336/72 Giełda papierów wartościowych. Rynek pieniężny. Rynek kapitałowy. Rynek finansowy
336/73 Giełda papierów wartościowych
336/75 Władze giełd. Organizacja giełd. Maklerzy giełdowi. Maklerstwo
336/76 Papiery wartościowe. Rynek papierów wartościowych. Hipoteczne listy zastawcze
336/77 Akcje
336/78 Obligacje. Skrypty dłużne
336/79 Obligacje skarbowe. Obligacje państwowe
336/80 Transakcje giełdowe. Obrót papierów wartościowych. Lokowanie kapitału w papierach wartościowych. Zarządzanie majątkiem prywatnym (w formie papierów wartościowych)
336/81 Inwestowanie kapitału w papierach wartościowych. Portfel inwestycyjny
336/82 Kredyt. Funkcje ekonomiczne kredytu. Pożyczki. Rating
338/2. Sytuacja gospodarcza. Koniunktura gospodarcza. Surowce (zagadnienia ogólne). Historia gospodarcza. Gospodarka poszczególnych krajów
338/4. Gospodarka nieformalna. Szara strefa
338/5. Cykle gospodarcze. Koniunktura. Fluktuacje gospodarcze. Badania koniunktury. Ożywienie gospodarcze
338/6 Spadek koniunktury. Recesja. Kryzys gospodarczy. Kryzys finansowy
338/8 Polityka gospodarcza. Kierowanie gospodarką. Zarządzanie gospodarką
338/9 Ogólna polityka gospodarcza. Polityka inwestycyjna
338/10 Polityka gospodarcza w poszczególnych krajach
338/12 Zarządzanie i kierowanie gospodarką
338/13 Reformy gospodarcze. Transformacja gospodarki. Restrukturyzacja gospodarki. Konwersja gospodarki
338/14 Zarządzanie i kierowanie gospodarką w systemie wolnorynkowym (rynkowym). Ingerencja państwa w życie gospodarcze. Interwencjonizm państwa w gospodarkę. Stabilizacja gospodarki. Wartość gospodarcza
338/16 Gospodarka wojenna. Zbrojenie. Rozbrojenie. Przejście z gospodarki wojennej do gospodarki pokojowej
338/17 Instrumenty polityki gospodarczej. Zezwolenia, koncesje. Protekcjonizm. Ograniczenie produkcji. Obowiązek pracy
338/19(03) Encyklopedie i leksykony prywatyzacji, reprywatyzacji. Prywatyzacja, reprywatyzacja - encyklopedie i leksykony
338/19 Prywatyzacja. Reprywatyzacja
338/20 Plany gospodarcze. Planowanie gospodarcze. Narodowe plany gospodarcze
338/22 Prognozowanie gospodarcze
338/26 Produkcja i inne działy gospodarki według dziedzin. Ekonomiki szczegółowe
338/27 Gospodarka elektroniczna
338/28 Gospodarka morska
338/29 Rolnictwo jako dział gospodarki. Gospodarka żywnościowa. Ekonomika rolnictwa. Polityka rolna
338/30 Statystyka rolnictwa
338/31 Gospodarka żywnościowa
338/32 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika produkcji. Polityka przemysłowa. Historia przemysłu
338/34 Energetyka jako dział gospodarki. Ekonomika energetyki
338/38 Przemysł obronny jako dział gospodarki. Ekonomika obrony
338/41 Przemysł spożywczy jako dział gospodarki. Ekonomika przemysłu spożywczego
338/44 Budownictwo jako dział gospodarki. Ekonomika budownictwa
338/45 Usługi. Polityka gospodarcza w zakresie usług. Ekonomika usług. Marketing usług
338/46 Gospodarcze aspekty komunikacji i łączności. Ekonomika łączności
338/48 Gospodarcze aspekty transportu. Ekonomika transportu. Zagadnienia organizacyjne transportu. Polityka transportowa
338/50 Gospodarcze aspekty transportu drogowego
338.4(03) Encyklopedie i leksykony turystyki. Turystyka - encyklopedie i leksykony
338.4(038) Słowniki turystyki i hotelarstwa przekładowe terminologiczne. Turystyka i hotelarstwo - słowniki przekładowe terminologiczne
338.4/1. Turystyka. Turyzm
338.4/5 Turystyka krajowa
338.4/7 Agroturystyka
338.4/8 Rodzaje turystyki (motywy aktywności). Turystyka kulturowa. Turystyka biznesowa. Turystyka kulinarna i winiarska. Turystyka przemysłowa. Turystyka uzdrowiskowa (zdrowotna)
338.4/9 Ekoturystyka. Turystyka przyrodnicza
338.4/11 Psychologia turystyki
338.4/12 Socjologia turystyki
338.4/14 Geografia turystyczna
338.4/15 Ekonomika turystyki. Zarządzanie turystyką. Finanse turystyki. Turystyka - finanse. Finansowanie
338.4/16 Przedsiębiorstwa turystyczne. Biura podróży
338.4/17 Infrastruktura gospodarcza (zagadnienia ogólne)
338.5/1 Ceny. Kształtowanie się cen. Koszty
338.5/2 Statystyka cen
339/1. Handel. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Gospodarka światowa
339/2. Handel i obrót towarowy (zagadnienia ogólne). Ekonomika handlu
339/4. Rynek. Podaż. Popyt. Konkurencja. Środki oddziaływania na rynek. Polityka rynkowa
339/5. Analiza rynku. Badanie rynku
339/8 Konkurencja. Dumping. Konkurencja za pomocą cen i jakości. Antydumping. Import po cenach zaniżonych
339/9(03) Encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne marketingu, marketingu elektronicznego, badań marketingowych. Marketing, marketing elektroniczny, badania marketingowe - encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne
339/9 Marketing. Marketing elektroniczny. Badania marketingowe. Komunikowanie marketingowe. Komunikacja biznesowa. Zarządzanie marketingiem, marketingowe. Marketing regionalny. Marketing terytorialny. Marketing społecznościowy. Zarządzanie marką
339/14 Handel dobrami niematerialnymi, własnością intelektualną. Handel patentami, znakami towarowymi, prawami autorskimi. Transfer technologii. Obrót myślą techniczną
339/15 Handel artykułami spożywczymi
339/17 Formy instytucjonalne działalności handlowej. Domy składowe, aukcyjne, aukcje. Hurtownie. Jarmarki. Targowiska
339/18 Giełdy towarowe. Giełdy handlowe
339/19 Targi handlowe. Targi międzynarodowe
339/20 Handel wędrowny. Instytucje i osoby pośredniczące w handlu. Handel uliczny. Handel domokrążny. Handel komiksowy. Przedstawiciele handlowi. Agenci (ajenci) handlowi. Brokerzy. Akwizycja. Handel sieciowy. Factoring
339/21 Technika handlu z punktu widzenia gospodarczego. Formy wymiany i dystrybucji towarów. Reglamentacja spożycia. System kartkowy. Barter. Wymiana
339/22 Kupno i sprzedaż. Licencje handlowe. Franchising. Dzierżawa stoisk handlowych. Najem i podnajem (leasing) nieruchomości i ruchomości handlowych
339/24 Handel wewnętrzny. Centra handlowe. Supermarkety i hipermarkety. handel hurtowy. Handel detaliczny
339/25 Handel elektroniczny
339/26(03) Encyklopedie i leksykony handlu zagranicznego, handlu międzynarodowego, polityki handlowej, ceł. Handel zagraniczny, handel międzynarodowy, polityka handlowa, cła - encyklopedie i leksykony
339/26 Handel zagraniczny. Handel międzynarodowy. Polityka handlu zagranicznego. Cła
339/30 Bilans handlowy
339/31 Polityka handlu zagranicznego. Instrumenty polityki handlu zagranicznego. Embargo
339/32 Umowy handlowe międzynarodowe
339/34 Stosunki handlowe z zagranicą. Obroty handlu zagranicznego
339/37 Import (przywóz)
339/38 Eksport (wywóz)
339/40 Finanse międzynarodowe
339/41 Międzynarodowy obrót płatniczy. Bilans płatniczy. Płynność międzynarodowa. Płatności z tytułu obrotu towarowego i świadczenia usług. Dochody od kapitału
339/43 Obrót złotem i dewizami. Międzynarodowy rynek pieniężny (finansowy). Rynek walutowy
339/44 Darowizny. Pomoc zagraniczna. Pomoc wojskowa i cywilna. Odszkodowania wojenne. Reparacje
339/45 Obrót kapitałowy. Międzynarodowy rynek kapitałowy. Import i eksport kapitału. Inwestycje zagraniczne. Inwestycje za granicą
339/47 Instytucje związane z międzynarodowym obrotem płatniczym. Banki międzynarodowe. Międzynarodowe banki inwestycyjne. Bank Światowy. Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF). Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR). Unie walutowe
339/49 Gospodarka zagraniczna w ogólności. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Gospodarka światowa. Międzynarodowy podział pracy. Liberalizacja handlu. Ekonomia międzynarodowa
339/50(03) Encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne unii gospodarczych, wspólnot gospodarczych, bloków gospodarczych, Unii Europejskiej. Unie gospodarcze, wspólnoty gospodarcze, bloki gospodarcze, Unia Europejska - encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne
339/50 Międzynarodowa współpraca gospodarcza. Międzynarodowa integracja gospodarcza
339/51 Regiony współpracy przygranicznej. Euroregiony
339/52 Unie gospodarcze. Wspólnoty gospodarcze. Bloki gospodarcze. Gospodarka Unii Europejskiej. Unia Europejska – gospodarka
339/55 Pomoc dla krajów rozwijających się
339/56 Międzynarodowa polityka gospodarcza. Międzynarodowe plany gospodarcze. Prognozy gospodarcze międzynarodowe
339/57 Sprzeczności gospodarcze. Nacjonalizm gospodarczy. Wojna gospodarcza
657(03) Encyklopedie i leksykony rachunkowości, księgowości. Rachunkowość, księgowość - encyklopedie i leksykony
657(038) Słowniki rachunkowości, księgowości przekładowe terminologiczne. Rachunkowość, księgowość - słowniki przekładowe terminologiczne
657/1. Rachunkowość. Księgowość
657/2. Rachunkowość handlowa
657/4 Rachunkowość zarządcza, menedżerska
657/6 Budżety. Budżetowanie. Preliminarze. Bilanse. Księgi rachunkowe. Sprawozdania i sprawozdawczość finansowa. Analiza finansowa
657/12 Rachunkowość finansowa. Aktywa finansowe
657/13 Koszty. Kalkulacja kosztów
657/14 Koszty. Rodzaje kosztów. Jednostki kosztów
657/15 Koszty produkcji
657/18

Ocena i weryfikacja rachunkowości. Audyt finansowy. Rewizja finansowa. Kontrola rachunkowości. Analiza bilansu. Rewizja ksiąg. Biegli rewidenci. Kontrola zarządcza

657/20 Wycena, określenie wartości składników majątkowych
658/1. Zarządzanie biznesem. Organizacja przedsiębiorstwa. Organizacja i technika handlu
658/2. Organizacja przedsiębiorstwa. Teoria przedsiębiorstwa. Innowacje przedsiębiorstwa. Organizacja i zarządzanie
658/3. Zarządzanie i zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwem
658/4. Organizacja, zarządzanie i zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwa usługowego
658/5 Organizacja, zarządzanie i zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwa handlowego
658/9 Formy i rodzaje przedsiębiorstw
658/10 Przedsiębiorstwa prywatne. Prywatny biznes. Przedsiębiorstwa rodzinne. Spółki rodzinne
658/11

Małe i średnie przedsiębiorstwa prywatne. Mały biznes. Organizacja, zarządzanie i finansowanie. Controlling w małych i średnich przedsiębiorstwach, w zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami

658/14(03) Encyklopedie i leksykony spółek
658/14 Spółki prawa handlowego. Spółki handlowe. Spółki pracownicze
658/17 Spółki kapitałowe :  z ograniczoną odpowiedzialnością ( z o.o.), akcyjne, spółki giełdowe, publiczne. Dywidendy
658/18 Formy integracji przedsiębiorstw. Holdingi. Koncerny. Syndykaty. Organizacja, zarządzanie i finansowanie
658/20 Przedsiębiorstwa państwowe. Przedsiębiorstwa uspołecznione. Spółki państwowe. Spółki komunalne
658/21(03) Encyklopedie i leksykony zagadnień finansowych przedsiębiorstwa, rozrachunku gospodarczego, funduszu zakładowego. Zagadnienia finansowe przedsiębiorstwa, rozrachunek gospodarczy, fundusz zakładowy - encyklopedie i leksykony
658/21 Zagadnienia finansowe przedsiębiorstwa. Rozrachunek gospodarczy. Fundusz zakładowy. Ogólnie finanse. Analiza ekonomiczna. Przedsiębiorstwo - finanse - planowanie. Przedsiębiorstwo - planowanie finansowe. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Controlling finansowy w przedsiębiorstwie
658/23 Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
658/24 Lokata kapitału. Uruchomienie kapitału. Kapitał obrotowy. Kapitał inwestycyjny
658/27 Zakłady, fabryki, warsztaty: budynki, urządzenia, środki produkcji. Majątek trwały. Środki trwałe. Lokalizacja
658/28 Transport wewnętrzny i zewnętrzny. Transport przedsiębiorstwa
658/32 Organizacja produkcji. Planowanie produkcji. Normowanie techniczne (wyrobów, urządzeń, procesów). Inżynieria produkcji. Zarządzanie produkcją
658/33 Plany operacyjne. Ustalanie kolejności. Routing. Planowanie produkcji. Industrial design. Przygotowanie produkcji
658/34 Kontrola jakości. Kontrola narzędzi, materiałów i produktów
658/36(03) Encyklopedie i leksykony gospodarki materiałowej. Gospodarka materiałowa - encyklopedie i leksykony
658/36 Gospodarka materiałowa
658/37 Braki. Odpady. Złom
658/39 Towary. Usługi. Nowy produkt
658/40 Organizacja i technika handlu
658/43 Zakup. Zaopatrzenie materiałowe. Skup i kontraktacja. Łańcuch dostaw
658/44 Zarządzanie zapasami. Gospodarka magazynowa. Spedycja
658/45 Rozprowadzanie towarów. Zbyt. Sprzedaż. Sprzedaż hurtowa, detaliczna. Sklepy. Domy towarowe. Marketing partnerski
658/48 Zarządzanie sprzedażą
658/49 Obsługa klienta. Orientacja na klienta. Kluczowy klient. Psychologia obsługi klienta
658/50 Promocja handlowa
659(03) Encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne reklamy. Reklama - encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne
659/1 Reklama. Reklama - zarządzanie. Planowanie reklamy. Skuteczność reklamy. Taktyka reklamy. Środki reklamy. Kampanie reklamowe. Logo - reklama. Znaki towarowe - reklama. Lojalność konsumentów, klientów, konsumenta, klienta. Copywriterzy, Copywriting
659/2 Informacja biznesowa . Informacja handlowa. Informacja gospodarcza. Zarządzanie informacją gospodarczą
659/4 Kształtowanie opinii. Public relations
659/5 Reklama internetowa
     

 

 

 

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl