Uniwersytet Zielonogórski 

 

 

Piętro 4

 

Językoznawstwo. Nauka o literaturze. Literatura piękna

książki

 
80/1O Ogólne zagadnienia językoznawstwa i literatury. Filologia orientalna. Orientalizm
81(03)A Encyklopedie i leksykony językoznawstwa angielskie, języka angielskiego
81'374(03)A Encyklopedie i leksykony leksykografii
81/1.1A Słowniki ogólne angielskie, przekładowe angielsko-polskie, polsko-angielskie
81/1.2A Słowniki poprawności językowej, błędów, trudności językowych angielskie
81/1.3A Słowniki dialektów społecznych, środowiskowych, slangu, angielskie. Dialekty społeczne, środowiskowe angielskie, slang angielski
81/1.5A Słowniki wymowy angielskie. Wymowa angielska
81/1.7A Słowniki gramatyczne angielskie, angielsko-polskie, polsko-angielskie. Gramatyka angielska
81/1.8A Słowniki onomastyczne angielskie, angielsko-polskie, polsko-angielskie. Onomastyka angielska
81/10A Charakterystyczne cechy języka. Charakterystyczne cechy języka angielskiego
81/1.12A Słowniki przekleństw, wulgaryzmów, wyrazów ordynarnych, wyrazów modnych, eufemizmów angielskie, angielsko-polskie, polsko-angielskie. Przekleństwa, wyrazy ordynarne, wyrazy modne, eufemizmy angielskie
81/1.13A Słowniki etymologiczne angielskie. Etymologia angielska
81/1.14A Słowniki frazeologiczne, kolokacji, idiomów angielskie, angielsko-polskie, polsko-angielskie. Frazeologia angielska, kolokacje angielskie, idiomy angielskie
80/3A Nauki pomocnicze filologii. Hermeneutyka. Krytyka tekstów. Egzegeza. Tekstologia. Teoria tekstu. Lingwistyka tekstu. Dyskurs
81/2A Językoznawstwo. Język angielski
81/3A Filozofia języka
81/5A Historia języka (ogólna)
81/9A Językoznawstwo kognitywne
81/16A Historia języka angielskiego. Pochodzenie i okresy rozwoju języka angielskiego. Język angielski – historia
81/21A Językoznawstwo ogólne w języku angielskim
81/22A Ogólna teoria znaków w odniesieniu do językoznawstwa. Semiologia. Semiotyka. Pragmatyka
81/24A Psycholingwistyka. Psychologia języka. Psychologia języka angielskiego. Język a myślenie. Neurolingwistyka. Patologia mowy. Afazja
81/26A Jednojęzyczność i wielojęzyczność. Dwujęzyczność. Poliglotyzm
81/27A Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne. Przekłady. Przekłady specjalistyczne. Nauczanie przekładu
81/29A Socjolingwistyka. Stosowanie języka. Stosowanie języka angielskiego. Komunikacja werbalna. Komunikacja językowa
81/31A Dialekty społeczne angielskie. Formy potoczne języka angielskiego. Slang angielski. Język (idiomy i żargony) określonych środowisk i grup społecznych angielskich. Język środowiskowy angielski. UWAGA Język prawników, medyków, lekarzy, menedżerów, menadżerów, żargon uczniowski, więzienny itp.
81/31.1P Dialekty społeczne polskie. Język dziecka. Dziecko - język. Mowa niemowlęca lub dziecięca
81/35A Języki konwencjonalne. Języki mieszane. Gwara międzynarodowa. Języki kreolskie i pidgin
81/37A Fonetyka angielska. Fonologia angielska
81/42A Wymowa angielska. Wymawianie angielskie
81/43A Gramatyka angielska. Gramatyka generatywna angielska
81/49A Semantyka angielska. Denotacja angielska. Konotacja angielska
81/50A Leksykologia angielska. Słownictwo angielskie
81/62.3R Terminy specjalistyczne rosyjskie. Technolekt rosyjski, Język biznesu rosyjski
81/62A Terminy specjalistyczne angielskie. Technolekt angielski. Język zawodowy, fachowy ogólnie, prawniczy, prawa, medyczny, medycyny angielski
81/67A Leksykografia angielska. Leksykografia ogólnie w języku angielskim. Słowniki : kompilacja i zawartość
81/68A Stylistyka ogólna, angielska
82(091)(03)/1A Encyklopedie i leksykony historii literatury angielskiej. Historia literatury angielskiej - encyklopedie i leksykony
82(091)(03)/10.2A Encyklopedie i leksykony biograficzne poszczególnych pisarzy i literaturoznawców angielskich. Biografie indywidualne pisarzy i literaturoznawców angielskich, pisarze i literaturoznawcy angielscy - encyklopedie i leksykony
82(091)(03)/11A Słowniki paremiologiczne, aforyzmów, przysłów, złotych myśli, przypowieści, cytatów angielskie. Aforyzmy, przysłowia, złote myśli, przypowieści, cytaty angielskie
82.0(03)/1A Encyklopedie, leksykony, słowniki teorii literatury angielskie
82(091)/1A Historia literatury angielskiej, anglojęzycznej
82(091)/2.2A Historia literatury angielskiej, anglojęzycznej. Wiek XVI
82(091)/3A Historia literatury angielskiej, anglojęzycznej. Wiek XVIII
82(091)/4A Historia literatury angielskiej, anglojęzycznej. Romantyzm
82(091)/5A Historia literatury angielskiej, anglojęzycznej. Literatura wiktoriańska
82(091)/7A Historia literatury angielskiej, anglojęzycznej. Wiek XX-XXI
82(091)/8A Historia literatury dla dzieci i młodzieży (do lat 16) angielskiej, anglojęzycznej
82(091)/10.1A Biografie zbiorowe, twórczość pisarzy, literaturoznawców angielskich, anglojęzycznych, szkockich, irlandzkich, australijskich. Pisarze, literaturoznawcy angielscy, anglojęzyczni, szkoccy, irlandzcy, australijscy
82(091)/10.2A Biografie indywidualne, twórczość pisarzy, literaturoznawców angielskich, anglojęzycznych, szkockich, irlandzkich, australijskich. Pisarze, literaturoznawcy angielscy, anglojęzyczni, szkoccy, irlandzcy, australijscy
82.0/1A Teoria literatury. Nauka o literaturze. Literaturoznawstwo. Teoria tekstu literackiego. Prądy i kierunki literackie. Narracja
82.0/2A Poetyka angielska. Analiza i interpretacja dzieła literackiego
82.0/3A Stylistyka dzieła literackiego, literacka, artystyczna, angielska
82.0/5A Genologia angielska. Rodzaje i gatunki literackie
82.0/6A Filozofia literatury
82.0/9A Metodologia badań literackich. Teoria badań literackich
82.0/10A Krytyka literacka angielska - teoria i historia
82/1 Antologie. Wypisy. Chrestomatie. Antologia, literatura powszechna. Aforyzmy. Przysłowia. Złote myśli
82/1A Antologie. Wypisy. Chrestomatie angielskie, anglojęzyczne, nowozelandzkie. Antologia angielska, anglojęzyczna, nowozelandzka. Aforyzmy. Przysłowia. Złote myśli angielskie, anglojęzyczne, nowozelandzkie
82/2A Literatura angielska, anglojęzyczna, szkocka, irlandzka, australijska, afrykańska, kanadyjska. Poszczególni pisarze angielscy, anglojęzyczni, szkoccy, irlandzcy, australijscy, afrykańscy, kanadyjscy
82/4A Literatura dla dzieci i młodzieży (do lat 16) angielska, angielskojęzyczna. Poszczególni pisarze angielscy, anglojęzyczni
82(091)/1KA Historia literatury kanadyjskiej anglojęzycznej, francuskojęzycznej. Literatura kanadyjska anglojęzyczna, francuskojęzyczna – historia
81/1.1AM Słowniki ogólne amerykańskie, przekładowe amerykańsko-polskie, polsko-amerykańskie
81/1.3AM Słowniki dialektów społecznych, środowiskowych,  slangu, amerykańskie. Dialekty społeczne, środowiskowe amerykańskie, slang amerykański, slang afroamerykański
81/1.14AM Słowniki frazeologiczne, kolokacji, idiomów amerykańskie, amerykańsko-polskie, polsko- amerykańskie. Frazeologia amerykańska, kolokacje amerykańskie, idiomy amerykańskie
82(091)/1AM Historia literatury amerykańskiej.
82(091)/7AM Historia literatury amerykańskiej. Wiek XX i XXI
82(091)/10.2AM Biografie indywidualne, twórczość pisarzy, literaturoznawców amerykańskich. Pisarze, literaturoznawcy amerykańscy
82(091)/10.1AM Biografie zbiorowe, twórczość pisarzy, literaturoznawców amerykańskich. Pisarze, literaturoznawcy amerykańscy
82/1AM Antologie. Wypisy. Chrestomatie amerykańskie. Antologia amerykańska. Aforyzmy. Przysłowia. Złote myśli amerykańskie
82/2AM Literatura amerykańska. Poszczególni pisarze amerykańscy
82/4AM Literatura dla dzieci i młodzieży (do lat 16) amerykańska. Poszczególni pisarze amerykańscy
81/2IN Językoznawstwo. Języki indoeuropejskie
81/16IN Historia języków indoeuropejskich. Pochodzenie i okresy rozwoju języków indoeuropejskich. Języki indoeuropejskie - historia
81(03)N Encyklopedie i leksykony językoznawstwa niemieckie, języka niemieckiego. Językoznawstwo, język niemiecki - encyklopedie i leksykony
81/1.1N Słowniki ogólne niemieckie, przekładowe niemiecko-polskie, polsko-niemieckie, niemiecko-angielskie, niemiecko-rosyjskie
81/1.2N Słowniki poprawności językowej, błędów, trudności językowych, niemieckie
81/1.3N Słowniki dialektów społecznych, środowiskowych, slangu, niemieckie. Dialekty społeczne, środowiskowe niemieckie, slang niemiecki
81/1.4N Słowniki dialektów regionalnych niemieckie. Dialekty regionalne niemieckie
81/1.5N Słowniki wymowy niemieckie. Wymowa niemiecka
81/1.6N Słowniki ortograficzne niemieckie. Ortografia niemiecka
81/1.7N Słowniki gramatyczne niemieckie, niemiecko-polskie, polsko-niemieckie. Gramatyka niemiecka
81/1.8N Słowniki onomastyczne niemieckie, niemiecko-polskie, polsko-niemieckie. Onomastyka niemiecka
81/1.9N Słowniki tautonimów, synonimów, antonimów, homonimów, paronimów niemieckie, tautonimów niemiecko-polskie, polsko-niemieckie. Tautonimy, synonimy, antonimy, homonimy, paronimy niemieckie
81/1.10N Słowniki neologizmów i archaizmów niemieckie. Neologizmy i archaizmy niemieckie
81/1.11N Słowniki wyrazów obcych niemieckie. Wyrazy obce
81/1.12N Słowniki przekleństw, wulgaryzmów, wyrazów ordynarnych, wyrazów modnych, eufemizmów niemieckie, niemiecko-polskie, polsko-niemieckie. Przekleństwa, wyrazy ordynarne, wyrazy modne, eufemizmy niemieckie
81/1.13N Słowniki etymologiczne niemieckie. Etymologia niemiecka
81/1.14N Słowniki frazeologiczne, kolokacji, idiomów niemieckie, niemiecko-polskie, polsko-niemieckie. Frazeologia niemiecka, kolokacje niemieckie, idiomy niemieckie
81/1.15N Słowniki skrótów, akronimów, częstotliwości, frekwencyjne niemieckie. Skróty, akronimy niemieckie
80/2N Prozodia niemiecka. Nauki pomocnicze i źródła filologii germańskiej
80/3N Nauki pomocnicze filologii. Hermeneutyka. Krytyka tekstów. Egzegeza. Tekstologia. Teoria tekstu. Lingwistyka tekstu Dyskurs
80/7N Retoryka. Sztuka przemawiania. Sztuka oratorska. Sztuka i technika deklamacji i recytacji. Dykcja. Konwersacja. Język niemiecki
81/2N Językoznawstwo. Język niemiecki
81/3N Filozofia języka
81/7N Szkoły i kierunki w językoznawstwie. Językoznawstwo diachroniczne (historyczne), językoznawstwo synchroniczne (opisowe), strukturalizm (językoznawstwo strukturalne)
81/8N Językoznawstwo porównawcze
81/14N Języki potoczne (mówione). Język potoczny (mówiony) niemiecki
81/2/GO Językoznawstwo. Język gocki
81/16N Historia języka niemieckiego. Pochodzenie i okresy rozwoju języka niemieckiego. Język niemiecki – historia
81/21N Językoznawstwo ogólne w języku niemieckim
81/22N Ogólna teoria znaków w odniesieniu do językoznawstwa. Semiologia. Semiotyka. Pragmatyka. Teoria aktów mowy. Akty mowy – teoria
81/23N Niewerbalne komunikowanie się. Język mimiki i gestykulacji
81/24N Psycholingwistyka. Psychologia języka. Psychologia języka niemieckiego. Język a myślenie. Neurolingwistyka. Patologia mowy. Afazja
81/27N Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne. Przekłady. Przekłady specjalistyczne. Nauczanie przekładu
81/29N Socjolingwistyka. Stosowanie języka. Stosowanie języka niemieckiego Komunikacja werbalna. Komunikacja językowa
81/31N Dialekty społeczne niemieckie. Formy potoczne języka niemieckiego. Slang niemiecki. Język (idiomy i żargony) określonych środowisk i grup społecznych niemieckich. Język środowiskowy niemiecki
81/32N Język zawodowy, fachowy, urzędowo-kancelaryjny, środków masowego przekazu, multimediów, reklamy... niemiecki
81/34N Dialektologia niemiecka. Dialekty niemieckie. Język lokalny i regionalny niemiecki. Warianty językowe niemieckie. Gwary i narzecza niemieckie
81/36N Językoznawstwo matematyczne. Językoznawstwo cyfrowe (numeryczne). Przekłady maszynowe. Maszynowa analiza i synteza mowy. Językoznawstwo statystyczne
81/37N Fonetyka niemiecka. Fonologia niemiecka
81/41N Grafemika niemiecka. Ortografia niemiecka. Sylabizowanie niemieckie. Interpunkcja niemiecka. Pisownia niemiecka
81/42N Wymowa niemiecka. Wymawianie niemieckie
81/43N Gramatyka niemiecka. Gramatyka generatywna niemiecka
81/44N Gramatyka historyczna niemiecka
81/46N Morfologia niemiecka. Fleksja niemiecka. Słowotwórstwo niemieckie
81/47N Składnia niemiecka. Syntaktyka niemiecka. Zdania, zdanie niemieckie
81/48N Części mowy niemieckie
81/49N Semantyka niemiecka. Denotacja niemiecka. Konotacja niemiecka
81/50N Leksykologia niemiecka. Słownictwo niemieckie
81/62N Terminy specjalistyczne niemieckie. Technolekt niemiecki. Język zawodowy, fachowy ogólnie, prawniczy, prawa, medyczny, medycyny niemiecki
81/62.1N Terminy specjalistyczne niemieckie. Technolekt niemiecki. Język środków masowego przekazu, internetu, multimediów, reklamy ... niemiecki. Środki masowego przekazu, internet, multimedia, reklama. Mediolingwistyka
81/64N Etymologia niemiecka
81/65N Frazeologia niemiecka
81/67N Leksykografia niemiecka. Leksykografia ogólnie w języku niemieckim. Słowniki : kompilacja i zawartość
81/68N Stylistyka ogólna, niemiecka
82(091)(03)/1N Encyklopedie i leksykony historii literatury niemieckiej, niemieckojęzycznej. Historia literatury niemieckiej, niemieckojęzycznej - encyklopedie i leksykony
82(091)(03)/8N Encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne historii literatury niemieckiej, niemieckojęzycznej dla dzieci i młodzieży. Historia literatury niemieckiej, niemieckojęzycznej dla dzieci i młodzieży - encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne
82(091)(03)/10.1N Encyklopedie i leksykony biograficzne pisarzy i literaturoznawców niemieckich, niemieckojęzycznych. Biografie zbiorowe pisarzy i literaturoznawców niemieckich, pisarze i literaturoznawcy niemieccy, niemieckojęzyczni - encyklopedie i leksykony
82(091)(03)/10.2N Encyklopedie i leksykony biograficzne poszczególnych pisarzy i literaturoznawców niemieckich. Biografie indywidualne pisarzy i literaturoznawców niemieckich, pisarze i literaturoznawcy niemieccy - encyklopedie i leksykony
82(091)(03)/11N Słowniki paremiologiczne, aforyzmów, przysłów, złotych myśli, przypowieści, cytatów niemieckie. Aforyzmy, przysłowia, złote myśli, przypowieści, cytaty niemieckie
82.0(03)/1N Encyklopedie, leksykony, słowniki teorii literatury niemieckie
82(091)/1N Historia literatury niemieckiej, niemieckojęzycznej. Literatura niemiecka, niemieckojęzyczna – historia
82(091)/2N Historia literatury niemieckiej, niemieckojęzycznej do XVII w.
82(091)/3N Historia literatury niemieckiej, niemieckojęzycznej. Wiek XVIII
82(091)/4N Historia literatury niemieckiej, niemieckojęzycznej. Wiek XIX
82(091)/7N Historia literatury niemieckiej, niemieckojęzycznej. Wiek XX-XXI
82(091)/8N Historia literatury dla dzieci i młodzieży (do lat 16) niemieckiej, niemieckojęzycznej
82(091)/10.1N Biografie zbiorowe, twórczość pisarzy, literaturoznawców niemieckich. Pisarze, literaturoznawcy niemieccy
82(091)/10.2N Biografie indywidualne, twórczość pisarzy, literaturoznawców niemieckich. Pisarze, literaturoznawcy niemieccy
82.0/1N Teoria literatury. Nauka o literaturze. Literaturoznawstwo. Teoria tekstu literackiego. Prądy i kierunki literackie. Narracja
82.0/2N Poetyka niemiecka. Analiza i interpretacja dzieła literackiego
82.0/3N Stylistyka dzieła literackiego, literacka, artystyczna, niemiecka
82.0/4N Prozodia niemiecka : metryka, rytm, rym, wersyfikacja
82.0/5N Genologia niemiecka. Rodzaje i gatunki literackie
82.0/9N Metodologia badań literackich. Teoria badań literackich
82/1N Antologie. Wypisy. Chrestomatie niemieckie. Antologia niemiecka. Aforyzmy. Przysłowia. Złote myśli niemieckie
82/2N Literatura niemiecka. Poszczególni pisarze niemieccy
82/4N Literatura dla dzieci i młodzieży (do lat 16) niemiecka. Poszczególni pisarze niemieccy
82(091)/10.2SE Biografie indywidualne, twórczość pisarzy, literaturoznawców, tłumaczy serbskich. Pisarze, literaturoznawcy, tłumacze serbscy
82(091)(03)/1SZ Encyklopedie i leksykony historii literatury szwajcarskiej. Historia literatury szwajcarskiej - encyklopedie i leksykony
82(091)/1SZ Historia literatury szwajcarskiej
82(091)/10.2SZ Biografie indywidualne, twórczość pisarzy, literaturoznawców szwajcarskich, niemieckojęzycznych. Pisarze, literaturoznawcy szwajcarscy, niemieckojęzyczni
82/2SZ Literatura szwajcarska, niemieckojęzyczna. Poszczególni pisarze szwajcarscy, niemieckojęzyczni
82/2.1SZ Literatura szwajcarska, francuskojęzyczna. Poszczególni pisarze szwajcarscy, francuskojęzyczni
82/2.2SZ Literatura szwajcarska, włoskojęzyczna. Poszczególni pisarze szwajcarscy, włoskojęzyczni
82(091)(03)/10.2AU Encyklopedie i leksykony biograficzne poszczególnych pisarzy i literaturoznawców austriackich. Biografie indywidualne pisarzy i literaturoznawców austriackich, pisarze i literaturoznawcy austriaccy - encyklopedie i leksykony
82(091)/1AU Historia literatury austriackiej
82(091)/10.2AU Biografie indywidualne, twórczość pisarzy, literaturoznawców austriackich. Pisarze, literaturoznawcy austriaccy
82/1AU Antologie. Wypisy. Chrestomatie austriackie. Aforyzmy. Przysłowia. Złote myśli austriackie
82/2AU Literatura austriacka. Poszczególni pisarze austriaccy
82(091)(03)/10.1NO Encyklopedie i leksykony biograficzne pisarzy i literaturoznawców norweskich. Biografie zbiorowe pisarzy i literaturoznawców norweskich, pisarze i literaturoznawcy norwescy - encyklopedie i leksykony
82(091)/7NO Historia literatury norweskiej. Wiek XX
82(091)/10.2NO Biografie indywidualne, twórczość pisarzy, literaturoznawców norweskich. Pisarze, literaturoznawcy norwescy
82/1NO Antologie. Wypisy. Chrestomatie norweskie. Antologia norweska. Aforyzmy. Przysłowia. Złote myśli norweskie
82/2NO Literatura norweska. Poszczególni pisarze norwescy
82/4NO Literatura dla dzieci i młodzieży (do lat 16) norweska. Poszczególni pisarze norwescy
82/9NO Metodologia badań literackich. Teoria badań literackich
81/1.1SK Słowniki ogólne skandynawskie, przekładowe skandynawsko-polskie, skandynawsko-angielskie
81/1.1SW Słowniki ogólne szwedzkie, przekładowe szwedzko-polskie, polsko-szwedzkie
82(091)/1SW Historia literatury szwedzkiej
82(091)/4SW Historia literatury szwedzkiej. Wiek XIX
82(091)/7SW Historia literatury szwedzkiej. Wiek XX
82(091)/10.2SW Biografie indywidualne, twórczość pisarzy, literaturoznawców szwedzkich. Pisarze, literaturoznawcy szwedzcy
82/1SW Antologie. Wypisy. Chrestomatie szwedzkie. Antologia szwedzka. Aforyzmy. Przysłowia. Złote myśli szwedzkie
82/2SW Literatura szwedzka. Poszczególni pisarze szwedzcy
82/4SW Literatura dla dzieci i młodzieży (do lat 16) szwedzka. Poszczególni pisarze
82.0/9SW Metodologia badań literackich. Teoria badań literackich
82(091)(03)/10.1GK Encyklopedie i leksykony biograficzne pisarzy i literaturoznawców greckich klasycznych. Biografie zbiorowe pisarzy i literaturoznawców greckich klasycznych, pisarze i literaturoznawcy greccy klasyczni - encyklopedie i leksykony
82(091)/1GK Historia literatury greckiej klasycznej, bizantyńskiej
82(091)/10.1GK Biografie zbiorowe, twórczość pisarzy, literaturoznawców greckich klasycznych. Pisarze, literaturoznawcy greccy klasyczni
82(091)/10.2GK Biografie indywidualne, twórczość pisarzy, literaturoznawców greckich klasycznych. Pisarze, literaturoznawcy greccy klasyczni
82.0/5GK Genologia grecka klasyczna. Rodzaje i gatunki literackie
82/1GK Antologie. Wypisy. Chrestomatie greckie klasyczne. Antologia grecka klasyczna. Aforyzmy. Przysłowia. Złote myśli greckie klasyczne
82/2GK Literatura grecka klasyczna. Poszczególni pisarze greccy klasyczni
82.0/9GK Metodologia badań literackich. Teoria badań literackich
81/1.1G Słowniki ogólne greckie, przekładowe grecko-polskie, polsko-greckie
81/1.7G Słowniki gramatyczne greckie, grecko-polskie, polsko-greckie. Gramatyka grecka
82(091)(03)/10.1G Encyklopedie i leksykony biograficzne pisarzy i literaturoznawców greckich. Biografie zbiorowe pisarzy i literaturoznawców greckich, pisarze i literaturoznawcy greccy - encyklopedie i leksykony
82(091)/1G Historia literatury greckiej
82/1G Antologie. Wypisy. Chrestomatie greckie. Antologia grecka. Aforyzmy. Przysłowia. Złote myśli greckie
82/2G Literatura grecka. Poszczególni pisarze greccy
82/4G Prozologia grecka: metryka, rytm, rym, wersyfikacja
82.0/9G Metodologia badań literackich. Teoria badań literackich
81/1.1Ł Słowniki ogólne łacińskie, przekładowe łacińsko-polskie, polsko-łacińskie
81/62Ł Terminy specjalistyczne łacińskie. Technolekt łaciński. Język zawodowy, fachowy ogólnie, prawniczy, prawa, medyczny, medycyny łaciński
81/64Ł Etymologia łacińska
82(091)/1RZ Historia literatury łacińskiej, rzymskiej klasycznej
82(091)/10.2RZ Biografie indywidualne, twórczość pisarzy, literaturoznawców łacińskich, rzymskich klasycznych. Pisarze, literaturoznawcy łacińscy, rzymscy klasyczni
82.0/1RZ Teoria literatury. Nauka o literaturze. Literaturoznawstwo. Teoria tekstu literackiego. Prądy i kierunki literackie. Narracja
82/1RZ Antologie. Wypisy. Chrestomatie łacińskie, rzymskie klasyczne. Antologia łacińska, rzymska klasyczna. Aforyzmy. Przysłowia. Złote myśli łacińskie, rzymskie klasyczne
82/2RZ Literatura łacińska, rzymska klasyczna. Poszczególni pisarze łacińscy, rzymscy klasyczni
82.0/9RZ Metodologia badań literackich. Teoria badań literackich
81/1.1W Słowniki ogólne włoskie, przekładowe włosko-polskie, polsko-włoskie
81/1.7W Słowniki gramatyczne włoskie, włosko-polskie, polsko-włoskie. Gramatyka włoska
81/1.14W Słowniki frazeologiczne, kolokacji, idiomów włoskich, włosko-polskie, polsko- włoskie. Frazeologia włoska, kolokacje włoskie, idiomy włoskie
81/43W Gramatyka włoska. Gramatyka generatywna włoska
81/48W Części mowy włoskie
81/66W Idiomy włoskie. Wyrażenia idiomatyczne włoskie
82(091)(03)/10.1W Encyklopedie i leksykony biograficzne pisarzy i literaturoznawców włoskich. Biografie zbiorowe pisarzy i literaturoznawców włoskich, pisarze i literaturoznawcy włoscy - encyklopedie i leksykony
82(091)/1W Historia literatury włoskiej
82(091)/4W Historia literatury włoskiej. Wiek XIX
82(091)/7W Historia literatury włoskiej. Wiek XX
82(091)/10.2W Biografie indywidualne, twórczość pisarzy , literaturoznawców włoskich. Pisarze, literaturoznawcy włoscy
82/1W Antologie. Wypisy. Chrestomatie włoskie. Aforyzmy. Przysłowia. Złote myśli włoskie
82/2W Literatura włoska. Poszczególni pisarze włoscy
82/4W Literatura dla dzieci i młodzieży (do lat 16) włoska. Poszczególni pisarze włoscy
82.0/9W Metodologia badań literackich. Teoria badań literackich
80/3F Nauki pomocnicze filologii. Hermeneutyka. Krytyka tekstów. Egzegeza. Tekstologia. Teoria tekstu. Lingwistyka tekstu. Dyskurs
81(03)F Encyklopedie i leksykony językoznawstwa francuskie, języka francuskiego. Językoznawstwo, język francuski - encyklopedie i leksykony
81/1.1F Słowniki ogólne francuskie, przekładowe francusko-polskie, polsko-francuskie, francusko-angielskie, angielsko-francuskie, francusko-polsko-angielskie
81/1.2F Słowniki poprawności językowej, błędów, trudności językowych, francuskie
81/1.3F Słowniki dialektów społecznych, środowiskowych, slangu, francuskie. Dialekty społeczne, środowiskowe francuskie, slang francuski
81/1.5F Słowniki wymowy francuskie. Wymowa francuska
81/1.6F Słowniki ortograficzne francuskie. Ortografia francuska
81/1.7F Słowniki gramatyczne francuskie, francusko-polskie, polsko-francuskie. Gramatyka francuska
81/1.8F Słowniki onomastyczne francuskie, francusko-polskie, polsko-francuskie. Onomastyka francuska
81/1.9F Słowniki tautonimów, synonimów, antonimów, homonimów, paronimów francuskie, tautonimów francusko-polskie, polsko-francuskie. Tautonimy, synonimy, antonimy, homonimy, paronimy francuskie
81/1.10F Słowniki neologizmów i archaizmów francuskie. Neologizmy i archaizmy francuskie
81/1.12F Słowniki przekleństw, wulgaryzmów, wyrazów ordynarnych, wyrazów modnych, eufemizmów francuskie, francusko-polskie, polsko-francuskie. Przekleństwa, wyrazy ordynarne, wyrazy modne, eufemizmy francuskie
81/1.13F Słowniki etymologiczne francuskie. Etymologia francuska
81/1.14F Słowniki frazeologiczne, kolokacji, idiomów francuskie, francusko-polskie polsko-francuskie. Frazeologia francuska, kolokacje francuskie, idiomy francuski
81/2F Językoznawstwo. Język francuski
81/9F Językoznawstwo kognitywne
81/16F Historia języka francuskiego. Pochodzenie i okresy rozwoju języka francuskiego. Język francuski – historia
81/21F Językoznawstwo ogólne w języku francuskim
81/22F Ogólna teoria znaków w odniesieniu do językoznawstwa. Semiologia. Semiotyka. Pragmatyka
81/26F Jednojęzyczność i wielojęzyczność. Dwujęzyczność. Poliglotyzm
81/27F Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne. Przekłady. Przekłady specjalistyczne. Nauczanie przekładu
81/38F Fonetyka akustyczna (dźwiękowa) francuska
81/40F Akcent francuski. Akcentowanie francuskie. Intonacja francuska
81/41F Grafemika francuska. Ortografia francuska. Sylabizowanie francuskie. Interpunkcja francuska. Pisownia francuska
81/43F Gramatyka francuska. Gramatyka generatywna francuska
81/50F Leksykologia francuska. Słownictwo francuskie
81/62F Terminy specjalistyczne francuskie. Technolekt francuski. Język zawodowy, fachowy ogólnie, prawniczy, prawa, medyczny, medycyny francuski
81/65F Frazeologia francuska
1/61F Wyrazy obce w języku francuskim. Wyrazy zapożyczone w języku francuskim. Kalki językowe w języku francuskim
82(091)(03)/1F Encyklopedie i leksykony historii literatury francuskiej. Historia literatury francuskiej - encyklopedie i leksykony
82(091)(03)/10.1F Encyklopedie i leksykony biograficzne pisarzy i literaturoznawców francuskich. Biografie zbiorowe pisarzy i literaturoznawców francuskich, pisarze i literaturoznawcy francuscy - encyklopedie i leksykony
82(091)(03)/11F Słowniki paremiologiczne, aforyzmów, przysłów, złotych myśli, przypowieści, cytatów francuskie. Aforyzmy, przysłowia, złote myśli, przypowieści, cytaty francuskie, francusko-polskie, polsko-francuskie – słowniki
82.0(03)/1F Encyklopedie, leksykony, słowniki teorii literatury francuskie
82(091)/1F Historia literatury francuskiej
82(091)/4F Historia literatury francuskiej. Wiek XIX
82(091)/7F Historia literatury francuskiej. Wiek XX
82(091)/10.1F Biografie zbiorowe, twórczość pisarzy, literaturoznawców francuskich. Pisarze, literaturoznawcy francuscy
82(091)/10.2F Biografie indywidualne, twórczość pisarzy, literaturoznawców francuskich. Pisarze, literaturoznawcy francuscy
82.0/1F Teoria literatury. Nauka o literaturze. Literaturoznawstwo. Teoria tekstu literackiego. Prądy i kierunki literackie. Narracja
82.0/3F Stylistyka dzieła literackiego, literacka, artystyczna, francuska
82.0/4F Prozodia francuska : metryka, rytm, rym, wersyfikacja
82.0/6F Filozofia literatury
82.0/7F Estetyka literatury
82.0/9F Metodologia badań literackich. Teoria badań literackich
82.0/10F Krytyka literacka francuska- teoria i historia
82/1F Antologie. Wypisy. Chrestomatie francuskie. Antologia francuska. Aforyzmy. Przysłowia. Złote myśli francuskie
82/2F Literatura francuska. Poszczególni pisarze francuscy, francuskojęzyczni
82/4F Literatura dla dzieci i młodzieży (do lat 16) francuska. Poszczególni pisarze francuscy
81/1.1H Słowniki ogólne hiszpańskie, przekładowe hiszpańsko-polskie, polsko-hiszpańskie
81/1.14H Słowniki frazeologiczne, kolokacji, idiomów hiszpańskie, hiszpańsko-polskie, polsko-hiszpańskie. Frazeologia hiszpańska, kolokacje hiszpańskie, idiomy hiszpańskie
81/31H Dialekty społeczne hiszpańskie. Formy potoczne języka hiszpańskiego. Slang hiszpański. Język (idiomy i żargony) określonych środowisk i grup społecznych. Język środowiskowy hiszpański. Język prawników, medyków, lekarzy, menedżerów, menadżerów, żargon uczniowski, więzienny itp.
81/41H Grafemika hiszpańska. Ortografia hiszpańska. Sylabizowanie hiszpańskie. Interpunkcja hiszpańska. Pisownia hiszpańska
81/43H Gramatyka hiszpańska. Gramatyka generatywna hiszpańska
81/48H Części mowy hiszpańskie
81/43J Gramatyka japońska. Gramatyka generatywna japońska
82(091)(03)/1H Encyklopedie i leksykony historii literatury hiszpańskiej. Historia literatury hiszpańskiej - encyklopedie i leksykony
82(091)/1H Historia literatury hiszpańskiej
82(091)/2.1H Historia literatury hiszpańskiej. Średniowiecze
82(091)/2.2H Historia literatury hiszpańskiej. Wiek XVI
82(091)/7H Historia literatury hiszpańskiej. Wiek XX
82(091)/1AŁ Historia literatury Ameryki Łacińskiej w języku hiszpańskim i portugalskim (meksykańskiej, gwatemalskiej, nikaraguańskiej, kostarykańskiej, panamskiej, kubańskiej, portorykańskiej, argentyńskiej, chilijskiej, boliwijskiej, peruwiańskiej, kolumbijskiej, ekwadorskiej, wenezuelskiej, paragwajskiej, urugwajskiej, brazylijskiej)
82(091)/10.2H Biografie indywidualne, twórczość pisarzy, literaturoznawców hiszpańskich. Pisarze, literaturoznawcy hiszpańscy
82(091)/10.1AŁ Biografie zbiorowe i indywidualne, twórczość pisarzy, literaturoznawców Ameryki Łacińskiej. Pisarze meksykańscy, gwatemalscy, nikaraguańscy, kostarykańscy, panamscy, kubańscy, portorykańscy, argentyńscy, chilijscy, boliwijscy, peruwiańscy, kolumbijscy, ekwadorscy, wenezuelscy, paragwajscy, urugwajscy, portugalscy, brazylijscy
82/1H Antologie. Wypisy. Chrestomatie hiszpańskie. Antologia hiszpańska. Aforyzmy. Przysłowia. Złote myśli hiszpańskie
82/2H Literatura hiszpańska i katalońska. Poszczególni pisarze hiszpańscy i katalońscy
82.0/9H Metodologia badań literackich. Teoria badań literackich
82/1AŁ Antologie. Wypisy. Chrestomatie literatury Ameryki Łacińskiej. Antologia literatury Ameryki Łacińskiej w języku hiszpańskim i portugalskim (meksykańska, gwatemalska, nikaraguańska, kostarykańska, panamska, kubańska, portorykańska, argentyńska, chilijska, boliwijska, peruwiańska, kolumbijska, ekwadorska, wenezuelska, paragwajska, urugwajska, brazylijska). Aforyzmy. Przysłowia. Złote myśli literatury Ameryki Łacińskiej
82/2AŁ Literatura Ameryki Łacińskiej w języku hiszpańskim i portugalskim (meksykańska, gwatemalska, nikaraguańska, kostarykańska, panamska, kubańska, portorykańska, argentyńska, chilijska, boliwijska, peruwiańska, kolumbijska, ekwadorska, wenezuelska, paragwajska, urugwajska, brazylijska). Poszczególni pisarze meksykańscy, gwatemalscy, nikaraguańscy, kostarykańscy, panamscy, kubańscy, portorykańscy, argentyńscy, chilijscy, boliwijscy, peruwiańscy, kolumbijscy, ekwadorscy, wenezuelscy, paragwajscy, urugwajscy, brazylijscy
81/1.1SŁ Słowniki ogólne słowiańskie
81/2SŁ Językoznawstwo. Języki słowiańskie
81/34SŁ Dialektologia słowiańska. Dialekty słowiańskie. Język lokalny i regionalny słowiański. Warianty językowe słowiańskie. Gwary i narzecza słowiańskie
81/62.3SŁ Terminy specjalistyczne słowiańskie. Technolekt słowiański. Język techniczny słowiański.
82(091)(03)/1SŁ Encyklopedie i leksykony historii literatur słowiańskich, literatury słowiańskiej. Historia literatur słowiańskich, literatury słowiańskiej - encyklopedie i leksykony
82(091)/1SŁ Historia literatur słowiańskich, literatury słowiańskiej
81(03)R Encyklopedie i leksykony językoznawstwa rosyjskie, języka rosyjskiego Językoznawstwo, język niemiecki - encyklopedie i leksykony
81/1.1R Słowniki ogólne rosyjskie, przekładowe rosyjsko-polskie, polsko-rosyjskie, rosyjsko-białoruskie, rosyjsko-bułgarskie, rosyjsko-czeskie, rosyjsko-greckie, rosyjsko-hiszpańskie, rosyjsko-serbo-chorwackie, rosyjsko-szwedzkie, rosyjsko-włoskie
81/1.2R Słowniki poprawności językowej, błędów, trudności językowych, rosyjskie
81/1.3R Słowniki dialektów społecznych, środowiskowych, slangu rosyjskie. Dialekty społeczne, środowiskowe rosyjskie, slang rosyjski
81/1.5R Słowniki wymowy rosyjskie. Wymowa rosyjska
81/1.6R Słowniki ortograficzne rosyjskie. Ortografia rosyjska
81/1.7R Słowniki gramatyczne rosyjskie, rosyjsko-polskie, polsko-rosyjskie. Gramatyka rosyjska
81/1.8R Słowniki onomastyczne rosyjskie, rosyjsko-polskie, polsko-rosyjskie. Onomastyka rosyjska
81/1.9R Słowniki tautonimów, synonimów, antonimów, homonimów, paronimów rosyjskie, tautonimów rosyjsko-polskie, polsko-rosyjskie, homonimów rosyjsko-polskie. Tautonimy, synonimy, antonimy, homonimy, paronimów rosyjskie
81/1.10R Słowniki neologizmów i archaizmów rosyjskie. Neologizmy i archaizmy rosyjskie
81/1.11R Słowniki wyrazów obcych rosyjskie, polsko-rosyjskie, rosyjsko-polskie
81/1.12R Słowniki przekleństw, wulgaryzmów. wyrazów ordynarnych, wyrazów modnych, eufemizmów, wyrażeń peryfrastycznych, rosyjskie, rosyjsko-polskie, polsko-rosyjskie. Przekleństwa, wyrazy ordynarne, wyrazy modne, eufemizmy, wyrażenia peryfrastyczne rosyjskie
81/1.13R Słowniki etymologiczne rosyjskie. Etymologia rosyjska
81/1.14R Słowniki frazeologiczne, kolokacji, idiomów rosyjskie, rosyjsko-polskie, polsko-rosyjskie. Frazeologia rosyjska, kolokacje rosyjskie, idiomy rosyjskie
81/1.15R Słowniki skrótów, akronimów, częstotliwości, frekwencyjne rosyjskie. Skróty, akronimy rosyjskie
81/2R Językoznawstwo. Język rosyjski
81/16R Historia języka rosyjskiego. Pochodzenie i okresy rozwoju języka rosyjskiego. Język rosyjski – historia
81/21R Językoznawstwo ogólne w języku rosyjskim
81/25R Praktyczna znajomość języków. Praktyczna znajomość języka rosyjskiego. Rozmówki rosyjskie
81/27R Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne. Przekłady. Przekłady specjalistyczne. Nauczanie przekładu
81/34R Dialektologia rosyjska. Dialekty rosyjskie. Język lokalny i regionalny rosyjski. Warianty językowe rosyjskie. Gwary i narzecza rosyjskie
81/37R Fonetyka rosyjska. Fonologia rosyjska
81/40R Akcent rosyjski. Akcentowanie rosyjskie. Intonacja rosyjska
81/41R Grafemika rosyjska. Ortografia rosyjska. Sylabizowanie rosyjskie. Interpunkcja rosyjska. Pisownia rosyjska
81/43R Gramatyka rosyjska. Gramatyka generatywna rosyjska
81/44R Gramatyka historyczna rosyjska
81/46R Morfologia rosyjska. Fleksja rosyjska. Słowotwórstwo rosyjskie
81/47R Składnia rosyjska. Syntaktyka rosyjska. Zdania, zdanie rosyjskie
81/48R Części mowy rosyjskie
81/49R Semantyka rosyjska. Denotacja rosyjska. Konotacja rosyjska
81/50R Leksykologia rosyjska. Słownictwo rosyjskie
81/61R Wyrazy obce w języku rosyjskim. Wyrazy zapożyczone w języku rosyjskim. Kalki językowe w języku rosyjskim
81/62R Terminy specjalistyczne rosyjskie. Technolekt rosyjski. Język zawodowy, fachowy ogólnie, prawniczy, prawa, policyjno - prawniczy, medyczny, medycyny rosyjski
81/62.1R Terminy specjalistyczne. Technolekt rosyjski. Język środków masowego przekazu, mulitemediów, internetu, reklamy ... rosyjski. Środki masowego przekazu, multimedia, internet, reklama. Mediolingwistyka
81/62.2R Terminy specjalistyczne rosyjskie. Technolekt rosyjski. Język religijny, religii rosyjski
81/67R Leksykografia rosyjska. Leksykografia ogólnie w języku rosyjskim. Słowniki : kompilacja i zawartość
81/68R Stylistyka ogólna, rosyjska
81/61W Wyrazy obce w języku włoskim. Wyrazy zapożyczone w języku włoskim. Kalki językowe w języku włoskim
82(091)(03)/1R Encyklopedie i leksykony historii literatury rosyjskiej. Historia literatury rosyjskiej - encyklopedie i leksykony
82(091)(03)/10.1R Encyklopedie i leksykony biograficzne pisarzy i literaturoznawców rosyjskich, radzieckich. Biografie zbiorowe pisarzy i literaturoznawców rosyjskich, radzieckich pisarze i literaturoznawcy rosyjscy, radzieccy - encyklopedie i leksykony
82(091)(03)/10.2R Encyklopedie i leksykony biograficzne poszczególnych pisarzy i literaturoznawców rosyjskich, radzieckich. Biografie indywidualne pisarzy i literaturoznawców rosyjskich, radzieckich, pisarze i literaturoznawcy rosyjscy, radzieccy - encyklopedie i leksykony
82(091)(03)/11R Słowniki paremiologiczne, aforyzmów, przysłów, złotych myśli, przypowieści, cytatów rosyjskie. Aforyzmy, przysłowia, złote myśli, przypowieści, cytaty rosyjskie, rosyjsko-polskie, polsko-rosyjskie – słowniki
82.0(03)/1R Encyklopedie, leksykony, słowniki teorii literatury rosyjskie
82.0(038)R Słowniki teorii literatury przekładowe polsko-rosyjskie. Teoria literatury - słowniki przekładowe polsko-rosyjskie
82(091)/1R Historia literatury rosyjskiej
82(091)/2R Historia literatury rosyjskiej. Literatura staroruska. Wiek XI-XVII
82(091)/3R Historia literatury rosyjskiej. Wiek XVIII
82(091)/4R Historia literatury rosyjskiej. Wiek XIX
82(091)/6R Historia literatury rosyjskiej. Wiek XIX-XX
82(091)/7R Historia literatury rosyjskiej. Wiek XX-XXI
82(091)/10.2R Biografie indywidualne, twórczość pisarzy, literaturoznawców rosyjskich. Pisarze, literaturoznawcy rosyjscy
82.0/1R Teoria literatury. Nauka o literaturze. Literaturoznawstwo. Teoria tekstu literackiego. Prądy i kierunki literackie. Narracja
82.0/2R Poetyka rosyjska. Analiza i interpretacja dzieła literackiego
82.0/3R Stylistyka dzieła literackiego, literacka, artystyczna, rosyjska
82.0/4R Prozodia rosyjska : metryka, rytm, rym, wersyfikacja
82.0/5R Genologia rosyjska. Rodzaje i gatunki literackie
82.0/6R Filozofia literatury
82.0/9R Metodologia badań literackich. Teoria badań literackich
82/1R Antologie. Wypisy. Chrestomatie rosyjskie. Antologia rosyjska. Aforyzmy. Przysłowia. Złote myśli rosyjskie
82/2R Literatura rosyjska. Poszczególni pisarze rosyjscy
82/4R Literatura dla dzieci i młodzieży (do lat 16) rosyjska. Poszczególni pisarze rosyjscy
81(038)U Słowniki  językoznawstwa przekładowe terminologiczne ukraińsko-polskie. Językoznawstwo - słowniki przekładowe terminologiczne
81/1.1U Słowniki ogólne ukraińskie, przekładowe ukraińsko-polskie, polsko-ukraińskie, ukraińsko-rosyjskie
81/1.6U Słowniki ortograficzne ukraińskie. Ortografia ukraińska
81/1.8U Słowniki onomastyczne ukraińskie, ukraińsko-polskie, polsko-ukraińskie. Onomastyka ukraińska
81/1.14U Słowniki frazeologiczne, kolokacji, idiomów ukraińskie, ukraińsko-polskie, polsko-ukraińskie. Frazeologia ukraińska, kolokacje ukraińskie, idiomy ukraińskie
81/2U Językoznawstwo. Język ukraiński
81/25U Praktyczna znajomość języków. Praktyczna znajomość języka ukraińskiego. Rozmówki ukraińskie
82(091)(03)/1U Encyklopedie i leksykony historii literatury ukraińskiej. Historia literatury ukraińskiej - encyklopedie i leksykony
82(091)/1U Historia literatury ukraińskiej. Literatura ukraińska – historia
82(091)/10.2U Biografie indywidualne, twórczość pisarzy, literaturoznawców ukraińskich. Pisarze, literaturoznawcy ukraińscy
82/1U Antologie. Wypisy. Chrestomatie ukraińskie. Aforyzmy. Przysłowia. Złote myśli ukraińskie
82/2U Literatura ukraińska. Poszczególni pisarze ukraińscy
81/1.1B Słowniki ogólne białoruskie, przekładowe białorusko-polskie, polsko-białoruskie
81/1.9B Słowniki tautonimów, synonimów, antonimów, homonimów, paronimów białoruskie, tautonimów białorusko-polskie, polsko-białoruskie. Tautonimy, synonimy, antonimy, homonimy, paronimy białoruskie
81/2B Językoznawstwo. Język białoruski
82(091)/1B Historia literatury białoruskiej
82/1B Antologie. Wypisy. Chrestomatie białoruskie. Aforyzmy. Przysłowia. Złote myśli białoruskie
82/2B Literatura białoruska. Poszczególni pisarze białoruscy
016/81 Bibliografia dziedzin i zagadnień. Językoznawstwo
016/82 Bibliografia dziedzin i zagadnień. Literatura
81(03)P Encyklopedie i leksykony językoznawstwa polskie, języka polskiego. Językoznawstwo, język polski - encyklopedie i leksykony
81'25(03)P Encyklopedie i leksykony przekładoznawstwa. Przekładoznawstwo - encyklopedie i leksykony
81/1.1P Słowniki ogólne polskie
81/1.2P Słowniki poprawności językowej, błędów, trudności językowych, polskie
81/1.3P Słowniki dialektów społecznych, środowiskowych, slangu, polskie. Dialekty społeczne, środowiskowe polskie, slang polski
81/1.4P Słowniki dialektów regionalnych polskie. Dialekty regionalne polskie
81/1.5P Słowniki wymowy polskie. Wymowa polska
81/1.6P Słowniki ortograficzne polskie. Ortografia polska
81/1.7P Słowniki gramatyczne polskie. Gramatyka polska
81/1.8P Słowniki onomastyczne polskie, polsko-rosyjskie, polsko-niemieckie. Onomastyka polska
81/1.9P Słowniki tautonimów, synonimów, antonimów, homonimów, paronimów polskie. Tautonimy, synonimy, antonimy, homonimy, paronimy polskie
81/1.10P Słowniki neologizmów i archaizmów polskie. Neologizmy i archaizmy polskie
81/1.11P Słowniki wyrazów obcych polskie
81/1.12P Słowniki przekleństw, wulgaryzmów, wyrazów ordynarnych, wyrazów modnych, eufemizmów polskie. Przekleństwa, wyrazy ordynarne, wyrazy modne, eufemizmy polskie
81/1.13P Słowniki etymologiczne polskie. Etymologia polska
81/1.14P Słowniki frazeologiczne, kolokacji, idiomów polskie. Frazeologia polska, kolokacje polskie, idiomy polskie
81/1.15 Słowniki skrótów, akronimów, częstotliwości, frekwencyjne. Skróty, akronimy
81/1.15P Słowniki skrótów, akronimów, częstotliwości, frekwencyjne polskie. Skróty, akronimy polskie
81/1.16P Słowniki komunikacji werbalnej i niewerbalnej polskie. Komunikacja werbalna i niewerbalna
80/1P Ogólne zagadnienia językoznawstwa i literatury. Filologia polska
80/2P Prozodia polska. Nauki pomocnicze i źródła filologii polskiej
80/3P Nauki pomocnicze filologii. Hermeneutyka. Krytyka tekstów. Egzegeza. Tekstologia. Teoria tekstu. Lingwistyka tekstu. Dyskurs
80/5P Sztuka pisarska. Działalność i technika literacka
80/6P Edytorstwo. Wydawanie tekstu. Technika edytorska. Redaktorstwo
80/7P Retoryka. Sztuka przemawiania. Sztuka oratorska. Sztuka i technika deklamacji i recytacji. Dykcja. Konwersacja. Język polski
81/2P Językoznawstwo. Język polski
81/3P Filozofia języka
81/4P Etnolingwistyka
81/5P Historia języka (ogólna)
81/6.1P Biografie zbiorowe, twórczość językoznawców polskich. Językoznawcy polscy
81/6.2P Biografie indywidualne, twórczość językoznawców polskich. Językoznawcy polscy
81/7P Szkoły i kierunki w językoznawstwie. Językoznawstwo diachroniczne (historyczne), językoznawstwo synchroniczne (opisowe), strukturalizm (językoznawstwo strukturalne). Metodologia językoznawstwa. Inne szkoły i kierunki w językoznawstwie.
81/8P Językoznawstwo porównawcze
81/9P Językoznawstwo kognitywne
81/10P Charakterystyczne cechy języka. Charakterystyczne cechy języka polskiego
81/14P Języki potoczne (mówione). Język potoczny (mówiony) polski
81/15P Języki pisane. Język pisany polski. Języki literackie. Język literacki polski
81/16P Historia języka polskiego. Pochodzenie i okresy rozwoju języka polskiego. Język polski – historia
81/19P Historia języka polskiego. Okres średniowieczny. Język polski – historia
81/20P Historia języka polskiego. Okres nowożytny, współczesny. Język polski – historia
81/21P Językoznawstwo ogólne w języku polskim
81/22P Ogólna teoria znaków w odniesieniu do językoznawstwa. Semiologia. Semiotyka. Pragmatyka
81/23P Niewerbalne komunikowanie się. Język mimiki i gestykulacji, język głuchoniemych
81/24P Psycholingwistyka. Psychologia języka. Psychologia języka polskiego. Język a myślenie. Neurolingwistyka. Patologia mowy. Afazja
81/25P Praktyczna znajomość języków. Praktyczna znajomość języka polskiego. Rozmówki polskie. Podręczniki i materiały dla cudzoziemców
81/26P Jednojęzyczność i wielojęzyczność. Dwujęzyczność. Poliglotyzm
81/27P Teoria przekładu (tłumaczenia). Translatoryka. Tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemne. Tłumaczenia literackie. Przekłady. Przekłady specjalistyczne. Nauczanie przekładu
81/28P Kontrola języka. Kontrola języka polskiego. Planowanie języka. Planowanie języka polskiego . Standaryzacja języka. Standaryzacja języka polskiego. Normy językowe. Normy językowe polskie
81/29P Socjolingwistyka. Stosowanie języka. Stosowanie języka polskiego. Komunikacja werbalna. Komunikacja językowa. Kreatywność językowa
81/30A

Poprawność językowa. Kultura języka. Błędy językowe angielskie

81/30P Poprawność językowa. Kultura języka. Błędy językowe polskie
81/31P Dialekty społeczne polskie. Formy potoczne języka polskiego. Slang polski. Język (idiomy i żargony) określonych środowisk i grup społecznych polskich. Język środowiskowy polski
81/34P Dialektologia polska. Dialekty polskie. Język lokalny i regionalny polski. Warianty językowe polskie. Gwary i narzecza polskie
81/36P Językoznawstwo matematyczne. Językoznawstwo cyfrowe (numeryczne). Przekłady maszynowe. Maszynowa analiza i synteza mowy. Językoznawstwo statystyczne
81/37P Fonetyka polska. Fonologia polska
81/38P Fonetyka akustyczna (dźwiękowa) polska
81/39P Fonetyka artykulacyjna polska. Fonacja, artykulacja polska
81/40P Akcent polski. Akcentowanie polskie. Intonacja polska
81/41P Grafemika polska. Ortografia polska. Sylabizowanie polskie. Interpunkcja polska. Pisownia polska
81/42P Wymowa polska. Wymawianie polskie
81/43P Gramatyka polska. Gramatyka generatywna polska
81/44P Gramatyka historyczna polska
81/46P Morfologia polska. Fleksja polska. Słowotwórstwo polskie
81/47P Składnia polska. Syntaksa polska. Zdania polskie
81/48P Części mowy polskie
81/49P Semantyka polska. Denotacja polska. Konotacja polska
81/50P Leksykologia polska. Słownictwo polskie
81/51P Nazewnictwo polskie. Onomastyka polska
81/52P Nazwy geograficzno-topograficzne polskie. Toponomastyka polska. Toponimia polska
81/53P Nazwy obiektów przyrodniczych (inne niż geograficzne i topograficzne) polskie. Nazwy roślin, zwierząt, skał, minerałów, planet itd. Polskie
81/54P Nazwy osób i grup osób polskie. Antroponimia polska
81/56P Synonimy polskie

81/58

Homonimy
81/58P Homonimy polskie
81/59P Neologizmy polskie
81/61P Wyrazy obce w języku polskim. Wyrazy zapożyczone w języku polskim. Kalki językowe w języku polskim
81/62P Terminy specjalistyczne polskie. Technolekt polski. Język zawodowy, fachowy ogólnie, prawniczy, prawa, policyjno-prawniczy, medyczny, medycyny, cechu piwowarów polski
81/62.1P Terminy specjalistyczne polskie. Technolekt polski. Język środków masowego przekazu, multimediów, internetu, reklamy ... polski. Środki masowego przekazu, multimedia, internet, reklama. Mediolinwistyka
81/62.2P Terminy specjalistyczne polskie. Technolekt polski. Język religijny polski
81/63P Przekleństwa polskie. Wyrazy ordynarne polskie. Wyrazy modne polskie. Eufemizmy polskie
81/64P Etymologia polska
81/65P Frazeologia polska
81/67P Leksykografia polska. Leksykografia ogólnie w języku polskim. Słowniki : kompilacja i zawartość
81/68P Stylistyka ogólna, polska
81/69P Analiza mowy polskiej
81/70P Językoznawstwo typologiczne. Typologia języków
82(091)(03)/1P Encyklopedie i leksykony historii literatury polskiej. Historia literatury polskiej - encyklopedie i leksykony
82(091)(03)/2P Encyklopedie i leksykony historii literatury polskiej. Literatura staropolska. Historia literatury polskiej - encyklopedie i leksykony
82(091)(03)/2.1P Encyklopedie i leksykony historii literatury polskiej. Średniowiecze. Historia literatury polskiej - encyklopedie i leksykony
82(091)(03)/2.3P Encyklopedie i leksykony historii literatury polskiej. Barok. Historia literatury polskiej - encyklopedie i leksykony
82(091)(03)/3P Encyklopedie i leksykony historii literatury polskiej. Oświecenie. Historia literatury polskiej - encyklopedie i leksykony
82(091)(03)/4P Encyklopedie i leksykony historii literatury polskiej. Romantyzm. Historia literatury polskiej - encyklopedie i leksykony
82(091)(03)/5P Encyklopedie i leksykony historii literatury polskiej. Pozytywizm. Historia literatury polskiej - encyklopedie i leksykony
82(091)(03)/6P Encyklopedie i leksykony historii literatury polskiej. Młoda Polska. Historia literatury polskiej - encyklopedie i leksykony
82(091)(03)/7P Encyklopedie i leksykony historii literatury polskiej XX wieku. Historia literatury polskiej - encyklopedie i leksykony
82(091)(03)/7.1P Encyklopedie i leksykony historii literatury polskiej. Dwudziestolecie międzywojenne. Historia literatury polskiej - encyklopedie i leksykony
82(091)(03)/7.3P Encyklopedie i leksykony historii literatury polskiej. 1945-1989. Historia literatury polskiej - encyklopedie i leksykony
82(091)(03)/8P Encyklopedie i leksykony historii literatury polskiej dla dzieci i młodzieży. Historia literatury polskiej dla dzieci i młodzieży - encyklopedie i leksykony
82(091)(03)/10.1P Encyklopedie i leksykony biograficzne pisarzy i literaturoznawców polskich. Biografie zbiorowe pisarzy i literaturoznawców polskich, pisarze i literaturoznawcy polscy - encyklopedie i leksykony
82(091)(03)/10.2P Encyklopedie i leksykony biograficzne poszczególnych pisarzy i literaturoznawców polskich. Biografie indywidualne pisarzy i literaturoznawców polskich, pisarze i literaturoznawcy polscy - encyklopedie i leksykony
82(091)(03)/11P Słowniki paremiologiczne, aforyzmów, przysłów, złotych myśli, przypowieści, cytatów polskie. Aforyzmy, przysłowia, złote myśli, przypowieści, cytaty polskie
82.0(03)/1P Encyklopedie, leksykony, słowniki teorii literatury polskie
82(091)/1P Historia literatury polskiej
82(091)/2P Historia literatury polskiej. Literatura staropolska
82(091)/2.1P Historia literatury polskiej. Średniowiecze
82(091)/2.2P Historia literatury polskiej. Renesans
82(091)/2.3P Historia literatury polskiej. Barok
82(091)/3P Historia literatury polskiej. Oświecenie
82(091)/4P Historia literatury polskiej. Wiek XIX i romantyzm
82(091)/5P Historia literatury polskiej. Pozytywizm
82(091)/6P Historia literatury polskiej. Młoda Polska. Wielka Wojna (I wojna światowa)
82(091)/7P Historia literatury polskiej. Wiek XX i XXI
82(091)/7.1P Historia literatury polskiej. Dwudziestolecie międzywojenne
82(091)/7.2P Historia literatury polskiej. Literatura wojny i okupacji
82(091)/7.3P Historia literatury polskiej. 1945-1989
82(091)/7.4P Historia literatury polskiej po roku 1989
82(091)/8P Historia literatury dla dzieci i młodzieży (do lat 16) polskiej
82(091)/9P Historia literatury ludowej polskiej
82(091)/10.1P Biografie zbiorowe, twórczość pisarzy, literaturoznawców, krytyków literackich, tłumaczy polskich. Pisarze, literaturoznawcy, tłumacze polscy
82(091)/10.2P Biografie indywidualne, twórczość pisarzy, literaturoznawców, krytyków literackich polskich. Pisarze, literaturoznawcy, krytycy literaccy polscy
82.0/1P Teoria literatury. Nauka o literaturze. Literaturoznawstwo. Teoria tekstu literackiego. Prądy i kierunki literackie. Narracja
82.0/2P Poetyka polska. Analiza i interpretacja dzieła literackiego
82.0/3P Stylistyka dzieła literackiego, literacka, artystyczna polska
82.0/4P Prozodia polska: metryka, rytm, rym i wersyfikacja
82.0/5P Genologia. Rodzaje i gatunki literackie
82.0/6P Filozofia literatury
82.0/7P Estetyka literatury
82.0/8P Socjologia literatury. Komunikacja literacka
82.0/9P Metodologia badań literackich. Teoria badań literackich
82.0/10P Krytyka literacka - teoria i historia
82.0/11P Literatura porównawcza. Komparatystyka (zagadnienia teoretyczne i ogólne)
82/1P Antologie. Wypisy. Chrestomatie polskie. Antologia polska. Aforyzmy. Przysłowia. Złote myśli polskie
82/2P Literatura polska. Poszczególni pisarze polscy
82/3P Antologie dla dzieci i młodzieży (do lat 16) polskie
82/4P Literatura dla dzieci i młodzieży (do lat 16) polska. Poszczególni pisarze polscy
82/2CZ Literatura czeska. Poszczególni pisarze czescy
82/2SN Literatura słoweńska. Poszczególni pisarze słoweńscy
82/2WE Literatura węgierska. Poszczególni pisarze węgierscy
82/2Ż Literatura żydowska w jidysz. Poszczególni pisarze żydowscy piszący w jidysz
81/1.1NI Słowniki ogólne niderlandzkie, przekładowe niderlandzko-polskie, polsko-niderlandzkie
81/1.1HO Słowniki ogólne holenderskie, przekładowe holendersko-polskie, polsko-holenderskie
81/1.1I Słowniki ogólne islandzkie, przekładowe islandzko-polskie, polsko-islandzkie
81/1.1PO Słowniki ogólne portugalskie, przekładowe portugalsko-polskie, polsko-portugalskie
81/1.1RU Słowniki ogólne rumuńskie, przekładowe rumuńsko-polskie
81/1.1CZ Słowniki ogólne czeskie, przekładowe czesko-polskie, polsko-czeskie, czesko-słowackie
81/1.9CZ Słowniki tautonimów, synonimów, antonimów, homonimów, paronimów czeskie. Tautonimy, synonimy, antonimy, homonimy, paronimy czeskie
81/1.13CZ Słowniki etymologiczne czeskie. Etymologia czeska
81/1.14CZ Słowniki frazeologiczne, kolokacji, idiomów czeskie, czesko-polskie. Frazeologia czeska, kolokacje czeskie, idiomy czeskie
81/1.1SO Słowniki ogólne słowackie, przekładowe słowacko-polskie, polsko- słowackie
81/1.1ŁU Słowniki ogólne łużyckie, przekładowe łużycko-polskie
81/1.6ŁU Słowniki ortograficzne łużyckie, łużycko-niemieckie. Ortografia łużycka
81/1.1BU Słowniki ogólne bułgarskie, przekładowe bułgarsko-rosyjskie, bułgarsko-polskie
81/1.9BU Słowniki tautonimów, synonimów, antonimów, homonimów, paronimów bułgarskie. Tautonimy, synonimy, antonimy, homonimy, paronimy bułgarskie
81/1.1MA Słowniki ogólne macedońskie, przekładowe macedońsko-polskie, polsko-macedońskie
81/1.1SE Słowniki ogólne serbskie, przekładowe serbsko-polskie, polsko-serbskie
81/1.1L Słowniki ogólne litewskie, przekładowe litewsko-rosyjskie
81/1.1PE Słowniki ogólne perskie, kurdyjskie,tadżyckie, przekładowe persko-rosyjskie
81/1.1HE Słowniki ogólne hebrajskie, przekładowe polsko-hebrajskie, hebrajsko-polskie
81/1.1AR Słowniki ogólne arabskie, przekładowe arabsko-rosyjskie, arabsko-polskie
81/1.14AR Słowniki frazeologiczne, kolokacji, idiomów arabskie, polsko-arabskie. Frazeologia arabska, kolokacje arabskie, idiomy arabskie
81/1.1FI Słowniki ogólne fińskie, przekładowe fińsko-rosyjskie, polsko-fińskie, fińsko-polskie
81/1.1WE Słowniki ogólne węgierskie, przekładowe węgiersko-polskie
81/1.1TU Słowniki ogólne tureckie, przekładowe turecko-polskie, polsko-tureckie
81/1.1MO Słowniki ogólne mongolskie, przekładowe polsko-mongolskie
81/1.1J Słowniki ogólne japońskie, przekładowe japońsko-polskie, polsko-japońskie
81/1.1WI Słowniki ogólne wietnamskie, przekładowe wietnamsko-polskie, polsko-wietnamskie
81/1.1ES Słowniki ogólne esperanckie, przekładowe esperancko-polskie, polsko-esperanckie
82(091)(03)/1 Encyklopedie i leksykony historii literatury. Historia literatury - encyklopedie i leksykony
82(091)(03)/8 Encyklopedie i leksykony historii literatury dla dzieci i młodzieży. Historia literatury dla dzieci i młodzieży - encyklopedie i leksykony
82(091)(03)/10.1 Encyklopedie i leksykony biograficzne pisarzy i literaturoznawców. Biografie zbiorowe pisarzy i literaturoznawców - encyklopedie i leksykony
82(091)(03)/10.2 Encyklopedie i leksykony biograficzne poszczególnych pisarzy i literaturoznawców. Biografie indywidualne pisarzy i literaturoznawców, pisarze i literaturoznawcy - encyklopedie i leksykony
82(091)(03)/11 Słowniki paremiologiczne, aforyzmów, przysłów, złotych myśli, przypowieści, cytatów. Aforyzmy, przysłowia, złote myśli, przypowieści, cytaty
82(091)/1 Historia literatury w ogólności, powszechnej
82(091)/8 Historia literatury dla dzieci i młodzieży (do lat 16)
82(091)/9 Historia literatury ludowej
82(091)/10.1 Biografie zbiorowe, twórczość pisarzy, literaturoznawców. Pisarze, literaturoznawcy
     

 

 

 

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl